Đôi khi trong phần 2 của bài thi nói, bạn được yêu cầu mô tả những điều liên quan đến một tình huống giả định.

Nếu điều gì đó là giả thuyết, thì đó là một tình huống không có thực trong tương lai. Nó chỉ là một ý tưởng hoặc tưởng tượng.

Ngữ pháp cho điều này được kết nối với điều kiện loại II 'mệnh đề if'. Hãy xem ví dụ này:

Câu hỏi:  If you won the lottery, what would you do?

Câu trả lời: I’d buy a large house in the countryside.

Tất nhiên người đó KHÔNG trúng xổ số - vì vậy đó chỉ là một tình huống tưởng tượng hoặc không có thực. 

Trong phần 'if' của mệnh đề, bạn sẽ nhận thấy rằng quá khứ đơn (won) được sử dụng, mặc dù tương lai được tưởng tượng đang được đề cập đến. 'Would' được sử dụng trong phần thứ hai.

Đối với thẻ đề thi IELTS, bạn sẽ chỉ thấy phần 'would'.

Hãy xem mẫu câu hỏi task 2 này:

Describe an interesting job you would like to have

You should say:

  • What the job is
  • Who normally does this job
  • What skills are needed for the job

Explain why you would like this job.

Vì vậy, khi nói về một tình huống giả định, bạn cần đảm bảo rằng mình sử dụng đúng ngữ pháp.

Hãy nhớ rằng 'I would…' thường được rút ngắn thành 'I’d… ”khi chúng ta đang nói.

Hãy xem câu trả lời mẫu này. Các câu sử dụng 'would' được in màu đỏ.

Câu trả lời mẫu