Từ điển


Lịch khai giảng

Pre IELTS

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học
PI100 Học online 32 10 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp

IELTS 4.0

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học
IF100 Học online 32 8 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp

IELTS 5.0

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học
IB100 Học online 38 8 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp

IELTS 6.5

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học
IE100 Học online 38 8 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp

TOEIC 500+

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học
BT103 Học online 30 10 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp
BT102 Học online 30 10 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp

TOEIC 750+

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học
AT101 Học online 24 10 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp
AT100 Học online 24 10 Liên hệ để được xếp lớp phù hợp

Chưa chắc chắn đây là khoá học dành cho bạn?

Kiểm tra trình độ miễn phí.