Từ điển

Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, truy cập từ STUDY4, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

2. Ai có thể sử dụng?

Khi mọi người đứng đằng sau ý kiến ​​và hành động của họ, cộng đồng của chúng tôi an toàn hơn và có trách nhiệm hơn. Vì lý do đó, bạn phải: Sử dụng cùng tên mà bạn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cung cấp thông tin chính xác về bản thân bạn. Chỉ tạo một tài khoản (của riêng bạn) và sử dụng dòng thời gian của bạn cho mục đích cá nhân. Không chia sẻ mật khẩu của bạn, cấp quyền truy cập vào tài khoản STUDY4 của bạn cho người khác hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không có sự cho phép của chúng tôi).

Chúng tôi cố gắng để làm cho STUDY4 rộng rãi có sẵn cho tất cả mọi người, nhưng bạn không thể sử dụng STUDY4 nếu:

  • Bạn dưới 13 tuổi.
  • Bạn là một tội phạm tình dục bị kết án.
  • Trước đây chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.
  • Bạn bị cấm nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật hiện hành.

3. Sử dụng giấy phép

Giấy phép được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu trên trang web của STUDY4 để chỉ xem tạm thời cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn có thể không:

  • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị nào;
  • cố gắng thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của STUDY4;
  • loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác từ các tài liệu; hoặc là
    chuyển tài liệu cho người khác hoặc "phản chiếu" tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.


Điều này sẽ cho phép STUDY4 chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn nên hủy mọi tài liệu đã tải xuống theo sở hữu của bạn cho dù tài liệu được in hay định dạng điện tử.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả tài liệu trên trang web của STUDY4 đều được cung cấp "nguyên trạng". STUDY4 không bảo đảm, có thể được thể hiện hoặc ngụ ý, do đó phủ nhận tất cả các bảo hành khác. Hơn nữa, STUDY4 không thực hiện bất kỳ đại diện nào liên quan đến độ chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

5. Hạn chế

STUDY4 hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài liệu trên trang web của STUDY4, ngay cả khi STUDY4 hoặc đại diện ủy quyền của Website này đã được thông báo , bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng thiệt hại đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

6. Sửa đổi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của STUDY4 có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. STUDY4 sẽ không hứa rằng bất kỳ tài liệu nào trong trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. STUDY4 có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. STUDY4 không thực hiện bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

7. Liên kết

STUDY4 đã không xem xét tất cả các trang web liên kết đến trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của STUDY4 của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều có rủi ro riêng của người dùng.

8. Điều khoản sử dụng trang web sửa đổi

STUDY4 có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

9. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của STUDY4 sẽ bị chi phối bởi luật pháp của chúng tôi mà không liên quan đến xung đột của nó về các điều khoản của pháp luật.