Từ điển

BÀI VIẾT

IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Vacation” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a job you think interests people” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a place you have been to where there were lots of people” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a person who just moved into your community and brought positive influence” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a popular person (who) you know” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe the type of clothes that you usually (like to) wear” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Volunteering and Charity” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Maps” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Running” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

21/09/2023 bởi Bùi Hằng