Describe a website you use regularly

“Describe a website you use regularly” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe a website you use regularly. You should say

 • What type of website it is
 • How you found out about it
 • What it allows you to do

And why you find it useful.

Bài mẫu band 8.0+:

The website that I often use is called YouTube. It is a video-sharing website that allows users to upload, share, and view videos on a wide range of topics. I use it almost every day to watch videos, listen to music, and learn new things.

The reason why I use YouTube so frequently is that it offers a wide variety of content. I can find videos on almost any topic that interests me, from cooking to sports to educational content. I particularly enjoy watching music videos and live performances of my favorite artists, as well as tutorials on how to play musical instruments.

One of the things I like about YouTube is the recommendation feature, which suggests videos that I might be interested in based on my viewing history. This has helped me discover new content and channels that I might not have found otherwise.

Another great thing about YouTube is the community aspect. I can comment on videos, share them with friends, and even subscribe to channels that I like. This allows me to interact with others who share my interests and to learn from their experiences.

Overall, I think YouTube is a fantastic website that has something for everyone. It's easy to use, offers a vast amount of content, and provides a platform for people to connect and share their ideas. That's why it's my go-to website for entertainment, education, and social interaction.

Từ vựng cần lưu ý:

 • video-sharing website (n): trang web chia sẻ video
 • a wide variety of content (n): đa dạng nội dung
 • live performance (n): buổi biểu diễn trực tiếp
 • musical instrument (n): nhạc cụ
 • recommendation feature (n): tính năng đề xuất
 • community aspect (n): khía cạnh cộng đồng

Bài dịch:

Trang web mà tôi thường sử dụng có tên là YouTube. Đây là một trang web chia sẻ video cho phép người dùng tải lên, chia sẻ và xem video về nhiều chủ đề khác nhau. Tôi sử dụng nó hầu như mỗi ngày để xem video, nghe nhạc và học hỏi những điều mới.

Lý do tại sao tôi sử dụng YouTube thường xuyên như vậy là vì nó cung cấp đa dạng nội dung. Tôi có thể tìm thấy video về hầu hết mọi chủ đề mà tôi quan tâm, từ nấu ăn đến thể thao đến giáo dục. Tôi đặc biệt thích xem các video ca nhạc và các buổi biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ mà tôi yêu thích, cũng như các hướng dẫn về cách chơi nhạc cụ.

Một trong những điều tôi thích ở YouTube là tính năng đề xuất, tính năng này đề xuất các video mà tôi có thể quan tâm dựa trên lịch sử xem của mình. Điều này đã giúp tôi khám phá nội dung và kênh mới mà tôi có thể không tìm thấy bằng cách khác.

Một điều tuyệt vời khác về YouTube là khía cạnh cộng đồng. Tôi có thể nhận xét về video, chia sẻ chúng với bạn bè và thậm chí đăng ký các kênh mà tôi thích. Điều này cho phép tôi tương tác với những người khác có cùng sở thích với tôi và học hỏi kinh nghiệm của họ.

Nhìn chung, tôi nghĩ YouTube là một trang web tuyệt vời có nội dung dành cho tất cả mọi người. Nó dễ sử dụng, cung cấp một lượng lớn nội dung và cung cấp một nền tảng để mọi người kết nối và chia sẻ ý tưởng của họ. Đó là lý do tại sao nó là trang web giải trí, giáo dục và tương tác xã hội của tôi.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. What effect has the Internet had on the way people generally communicate with each other?

Internet có ảnh hưởng gì đến cách mọi người thường giao tiếp với nhau?

Bài mẫu:

“The Internet has had a significant impact on the way people communicate with each other. In many ways, it has made communication faster, more convenient, and more accessible. For example, people can now communicate with each other in real-time using instant messaging, video chat, and social media platforms. Moreover , with the rise of video conferencing, for example, people can now have face-to-face conversations with friends and family members who live in different parts of the world. This has helped to reduce feelings of isolation and has made it easier to maintain relationships over long distances.”

Từ vựng:

 • social media platform: nền tảng mạng xã hội
 • video conferencing: họp qua video
 • face-to-face conversation: trò chuyện trực tiếp
 • feelings of isolation: cảm giác bị cô lập
 • long distances: khoảng cách xa

Bài dịch:

Internet đã có một tác động đáng kể đến cách mọi người giao tiếp với nhau. Theo nhiều cách, nó đã làm cho giao tiếp nhanh hơn, thuận tiện hơn và dễ tiếp cận hơn. Ví dụ: giờ đây mọi người có thể liên lạc với nhau trong thời gian thực bằng cách sử dụng nhắn tin tức thời, trò chuyện video và nền tảng mạng xã hội. Hơn nữa, với sự gia tăng của họp qua video chẳng hạn, giờ đây mọi người có thể trò chuyện trực tiếp với bạn bè và các thành viên gia đình sống ở những nơi khác nhau trên thế giới. Điều này đã giúp giảm bớt cảm giác bị cô lập và giúp duy trì các mối quan hệ trong khoảng cách xa dễ dàng hơn.

2.2. How do you think communicating by email is different from communicating by text message?

Bạn nghĩ giao tiếp bằng email khác với giao tiếp bằng tin nhắn văn bản như thế nào?

Bài mẫu:

“When it comes to communication, there are many differences between communicating by email and by text message. In my opinion, one of the main differences is the level of formality. Emails tend to be more formal, while text messages are usually more casual. Another difference is the length of the message. Emails tend to be longer and more detailed, as they are often used for business or professional communication. Text messages, on the other hand, are typically shorter and more to the point.”

Từ vựng:

 • level of formality: mức độ trang trọng
 • business or professional communication: giao tiếp kinh doanh hoặc chuyên nghiệp
 • to the point: đi vào trọng tâm

Bài dịch:

Khi nói đến giao tiếp, có nhiều điểm khác biệt giữa giao tiếp qua email và tin nhắn văn bản. Theo tôi, một trong những khác biệt chính là mức độ trang trọng. Email có xu hướng trang trọng hơn, trong khi tin nhắn văn bản thường giản dị hơn. Một sự khác biệt khác là độ dài của tin nhắn. Email có xu hướng dài hơn và chi tiết hơn, vì chúng thường được sử dụng cho giao tiếp kinh doanh hoặc chuyên nghiệp. Mặt khác, tin nhắn văn bản thường ngắn hơn và đi vào trọng tâm hơn.

2.3. Why do you think the Internet is being used more and more for communication?

Tại sao bạn nghĩ rằng Internet ngày càng được sử dụng nhiều hơn để liên lạc?

Bài mẫu:

“In my opinion, there are several reasons why the internet is being used more and more for communication. Firstly, the internet offers unparalleled convenience and accessibility. With the rise of smartphones and other mobile devices, people can now access the internet and communicate with others from almost anywhere in the world. Secondly, the internet offers a wide range of communication tools, such as email, instant messaging, social media, and video conferencing. Each of these tools offers its own unique benefits and can be used to communicate in different ways.”

Từ vựng:

 • unparalleled convenience and accessibility: sự tiện lợi và khả năng tiếp cận vô song
 • a wide range of communication tools: đa dạng các công cụ giao tiếp

Bài dịch:

Theo tôi, có một số lý do khiến internet ngày càng được sử dụng nhiều hơn để liên lạc. Thứ nhất, internet mang lại sự tiện lợi và khả năng tiếp cận vô song. Với sự gia tăng của điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác, giờ đây mọi người có thể truy cập internet và liên lạc với những người khác từ hầu hết mọi nơi trên thế giới. Thứ hai, internet cung cấp đa dạng các công cụ giao tiếp, chẳng hạn như email, tin nhắn nhanh, phương tiện truyền thông xã hội và hội nghị truyền hình. Mỗi công cụ này mang lại những lợi ích riêng và có thể được sử dụng để giao tiếp theo những cách khác nhau.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe a website you use regularly” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!