Từ điển

IELTS SPEAKING

IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Writing” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Reading & Newspapers” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Evenings” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Collecting things” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Challenges” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Holidays” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Swimming” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Cinema” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Fast Food” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng