Từ điển

IELTS WRITING

IELTS WRITING

Liệu có phải viết Conclusion trong IELTS Writing Task 1 không? Tìm hiểu ngay!

08/04/2024 bởi Anh Nguyen Ngoc Diep
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process chủ đề "Design of a Modern Landfill for Household Waste". Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

19/02/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process chủ đề "How a hot air balloon works". Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

19/02/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Bar Chart chủ đề "Internet Use for Different Purposes in Australia". Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

19/02/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process chủ đề "The Development of Cutting Tools in the Stone Age". Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

19/02/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process chủ đề "The Evolution of The Horse". Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

19/02/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 1 thuộc dạng bài Process chủ đề "The Process of Making Soft Cheese". Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

19/02/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Town Planning”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

26/12/2023 bởi Bùi Hằng | 1 bình luận
IELTS WRITING

Đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc chủ đề “Cultural traditions”. Hãy cùng tham khảo bài mẫu đạt band 8.0+ này cùng STUDY4 nhé!

26/12/2023 bởi Bùi Hằng