Từ điển

LUYỆN THI IELTS

KINH NGHIỆM THI IELTS

Hãy cùng STUDY4 tham khảo ngay lộ trình tự học IELTS từ sơ cấp đến 7.0 chi tiết nhất ở bài viết dưới đây!

21/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong bài viết này, STUDY4 đã tổng hợp các topic IELTS Speaking có khả năng xuất hiện trong Bộ đề IELTS Speaking Forecast Quý 2/2024 (tháng 5 đến tháng 8).

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a photograph of yourself that you like” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe an expensive activity that you enjoy doing occasionally” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a time when you forgot something important” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe an energetic person that you know” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a time when you had to listen to someone talking but you weren’t very interested” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a film or movie that made you laugh” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Hãy tham khảo bài mẫu 8.0+ chủ đề “Describe a person you know who shows their feelings openly” cho IELTS Speaking Part 2 và 3 nhé!

15/05/2024 bởi Bùi Hằng