Describe an impressive English lesson you had and enjoyed

“Describe an impressive English lesson you had and enjoyed” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an impressive English lesson you had and enjoyed. You should say:

 • What it was about
 • When you had it
 • What the teacher did

And explain why you enjoyed the lesson.

Bài mẫu band 8.0+:

One of the most memorable and impressive English lessons I had was during my undergraduate studies. It was a lecture about the origins of the English language, and it was delivered by a renowned linguist and author who was visiting our university.

The teacher began the lesson by taking us on a journey through the history of the English language, from its Germanic roots to its various influences and developments over time. She used multimedia resources, such as video clips and images, to help us visualize the evolution of the language.

What made the lesson particularly enjoyable was the teacher's ability to engage the students and make the lesson interactive. She encouraged us to ask questions and participate in discussions throughout the lecture, which allowed us to gain a deeper understanding of the topic.

I also appreciated how the teacher connected the lesson to contemporary English usage, as she highlighted the impact of the English language on global communication today. By the end of the lesson, I felt inspired and motivated to learn more about the English language and its rich history.

Overall, I would consider this lesson as a model for effective teaching, as it was not only informative and engaging, but also entertaining and thought-provoking.

Từ vựng cần lưu ý:

 • undergraduate studies (n): quá trình học đại học
 • linguist (n): nhà ngôn ngữ học
 • influences and developments (n): những ảnh hưởng và sự phát triển
 • multimedia resources (n): tài nguyên đa phương tiện
 • visualize (v): hình dung
 • interactive (adj): có tính tương tác
 • contemporary (adj): đương đại
 • global communication (n): giao tiếp toàn cầu
 • thought-provoking (adj): kích thích tư duy

Bài dịch:

Một trong những bài học tiếng Anh đáng nhớ và ấn tượng nhất mà tôi có được là trong thời gian học đại học. Đó là một bài giảng về nguồn gốc của tiếng Anh, do một nhà ngôn ngữ học và tác giả nổi tiếng đến thăm trường đại học của chúng tôi thuyết trình.

Giáo viên bắt đầu bài học bằng cách đưa chúng tôi vào cuộc hành trình xuyên suốt lịch sử của ngôn ngữ tiếng Anh, từ nguồn gốc tiếng Đức cho đến những ảnh hưởng và sự phát triển khác nhau của nó theo thời gian. Cô ấy đã sử dụng các tài nguyên đa phương tiện, chẳng hạn như video clip và hình ảnh, để giúp chúng tôi hình dung ra sự phát triển của ngôn ngữ.

Điều làm cho bài học trở nên đặc biệt thú vị là khả năng thu hút học sinh của giáo viên và làm cho bài học có tính tương tác. Cô ấy khuyến khích chúng tôi đặt câu hỏi và tham gia thảo luận trong suốt bài giảng, điều này cho phép chúng tôi hiểu sâu hơn về chủ đề này.

Tôi cũng đánh giá cao cách giáo viên kết nối bài học với cách sử dụng tiếng Anh đương đại, khi cô nhấn mạnh tác động của tiếng Anh đối với giao tiếp toàn cầu ngày nay. Đến cuối bài học, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực để tìm hiểu thêm về tiếng Anh và lịch sử phong phú của nó.

Nhìn chung, tôi sẽ coi bài học này là một mô hình giảng dạy hiệu quả, vì nó không chỉ cung cấp thông tin và hấp dẫn mà còn mang tính giải trí và kích thích tư duy.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. What are the benefits of learning a foreign language?

Lợi ích của việc học ngoại ngữ là gì?

Bài mẫu:

“Learning a foreign language can have numerous benefits. Firstly, it allows people to communicate with others from different cultures and backgrounds, which can lead to better relationships and understanding. Secondly, it can enhance job opportunities as many employers look for bilingual or multilingual candidates. Additionally, it can improve cognitive abilities such as problem-solving, memory, and creativity. Finally, learning a foreign language can be a fun and rewarding experience that can lead to personal growth and development.”

Từ vựng:

 • background (n): nguồn gốc
 • job opportunity (n): cơ hội việc làm
 • bilingual (adj): song ngữ, biết hai ngôn ngữ
 • multilingual (adj): đa ngôn ngữ, biết nhiều ngôn ngữ
 • cognitive ability (n): khả năng nhận thức
 • problem-solving (n): giải quyết vấn đề
 • rewarding (adj): bổ ích

Bài dịch:

Học ngoại ngữ có thể có nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó cho phép mọi người giao tiếp với những người khác từ các nền văn hóa và nguồn gốc khác nhau, điều này có thể dẫn đến các mối quan hệ và sự hiểu biết tốt hơn. Thứ hai, nó có thể nâng cao cơ hội việc làm khi nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên song ngữ hoặc đa ngôn ngữ. Ngoài ra, nó có thể cải thiện các khả năng nhận thức như giải quyết vấn đề, trí nhớ và khả năng sáng tạo. Cuối cùng, học ngoại ngữ có thể là một trải nghiệm thú vị và bổ ích có thể dẫn đến sự trưởng thành và phát triển cá nhân.

2.2. What are the benefits of being a foreign language teacher?

Những lợi ích của việc trở thành một giáo viên ngoại ngữ là gì?

Bài mẫu:

“Foreign language teaching can be a highly rewarding profession with numerous benefits. First, it offers the opportunity to help others learn and develop their language skills, which can be immensely fulfilling. Second, it provides a chance to share knowledge and insight into different cultures and ways of thinking. Additionally, teaching a foreign language can open up opportunities for travel and work abroad, while also promoting critical thinking, problem-solving, and communication skills.”

Từ vựng:

 • profession (n): nghề nghiệp
 • language skill (n): khả năng ngôn ngữ
 • fulfilling (adj): mang lại sự thỏa mãn
 • travel and work abroad (v): du lịch và làm việc ở nước ngoài
 • critical thinking (n): tư duy phản biện
 • communication skill (n): kỹ năng giao tiếp

Bài dịch:

Giảng dạy ngoại ngữ có thể là một nghề rất bổ ích với nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó mang đến cơ hội giúp người khác học hỏi và phát triển các khả năng ngôn ngữ của họ, điều này có thể mang lại sự thỏa mãn vô cùng lớn. Thứ hai, nó tạo cơ hội để chia sẻ kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các nền văn hóa và cách suy nghĩ khác nhau. Ngoài ra, dạy ngoại ngữ có thể mở ra cơ hội du lịch và làm việc ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp.

2.3. Will computers replace foreign language teachers in the future?

Liệu máy tính sẽ thay thế giáo viên ngoại ngữ trong tương lai không?

Bài mẫu:

“While it's true that technology is advancing at an incredible pace, I don't think that computers will replace foreign language teachers anytime soon. Language teaching is not just about conveying information; it also involves providing feedback, gauging student progress, and fostering an atmosphere of learning. A good language teacher can pick up on a student's strengths and weaknesses and provide tailored instruction that a computer program simply can't match.”

Từ vựng:

 • advance at an incredible pace (v): phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc
 • convey information (v): truyền đạt thông tin
 • gauge student progress (v): đánh giá sự tiến bộ của học sinh
 • foster an atmosphere of learning (v): thúc đẩy bầu không khí học tập
 • strengths and weaknesses (n): điểm mạnh và điểm yếu
 • tailored instruction (n): hướng dẫn phù hợp

Bài dịch:

Mặc dù đúng là công nghệ đang phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng tôi không nghĩ rằng máy tính sẽ sớm thay thế giáo viên ngoại ngữ. Dạy ngôn ngữ không chỉ là truyền đạt thông tin; nó còn liên quan đến việc cung cấp phản hồi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh và thúc đẩy bầu không khí học tập. Một giáo viên ngôn ngữ giỏi có thể nắm bắt điểm mạnh và điểm yếu của học sinh và đưa ra hướng dẫn phù hợp mà một chương trình máy tính không thể sánh được.

2.4. Is grammar the most difficult part about learning a foreign language?

Ngữ pháp có phải là phần khó nhất khi học ngoại ngữ không?

Bài mẫu:

“In my opinion, grammar is often considered one of the most challenging aspects of learning a foreign language, but it's not necessarily the most difficult. Every language learner faces their own unique challenges, such as pronunciation, vocabulary, listening comprehension, or cultural differences. However, a strong foundation in grammar can lead to increased confidence and fluency in speaking, writing, and understanding a foreign language.”

Từ vựng:

 • language learner (n): người học ngôn ngữ
 • pronunciation (n): phát âm
 • vocabulary (n): từ vựng
 • listening comprehension (n): nghe hiểu
 • cultural difference (n): sự khác biệt về văn hóa
 • foundation (n): nền tảng
 • fluency (n): sự lưu loát

Bài dịch:

Theo tôi, ngữ pháp thường được coi là một trong những khía cạnh khó khăn nhất khi học ngoại ngữ, nhưng nó không nhất thiết là khó khăn nhất. Mỗi người học ngôn ngữ đều phải đối mặt với những thách thức riêng, chẳng hạn như phát âm, từ vựng, nghe hiểu hoặc sự khác biệt về văn hóa. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc về ngữ pháp có thể giúp tăng sự tự tin và lưu loát khi nói, viết và hiểu một ngoại ngữ.

2.5. Do you think grammar is important in language learning?

Bạn có nghĩ rằng ngữ pháp quan trọng trong việc học ngôn ngữ không?

Bài mẫu:

“Yes, grammar is an essential component of language learning. It provides the structure and rules necessary for effective communication. Without proper grammar, it can be challenging to convey meaning accurately and fluently. A good understanding of grammar allows learners to use the language correctly and express themselves clearly, making it easier for them to be understood and to understand others.”

Từ vựng:

 • component (n): thành phần
 • convey meaning (v): truyền đạt ý nghĩa
 • express oneself (v): diễn đạt

Bài dịch:

Đúng vậy, ngữ pháp là một thành phần thiết yếu của việc học ngôn ngữ. Nó cung cấp cấu trúc và quy tắc cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Nếu không có ngữ pháp phù hợp, việc truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác và trôi chảy có thể là một thách thức. Hiểu biết tốt về ngữ pháp cho phép người học sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và diễn đạt rõ ràng, giúp họ dễ hiểu và hiểu người khác hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an impressive English lesson you had and enjoyed” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!