Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Một số chuyên gia cho rằng khi một quốc gia đã giàu, bất kì tăng trưởng thêm nào về độ giàu kinh tế không khiến công dân hài lòng thêm. Bạn đồng ý hoặc không đồng ý ở mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra một ý kiến về tác động của nền kinh tế quốc gia và sự thỏa mãn của công dân. Đề bài yêu cầu bạn đưa ra quan điểm cá nhân rằng bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên, và đồng ý/không đồng ý ở mức độ nào.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Agree or Disagree, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Once a country has reached a certain level of economic development => further increase in economic wealth does not result in satisfaction for its citizens.

 • Nêu quan điểm của người viết: Ở đây tác giả chỉ không đồng ý một phần với ý kiến. Tác giả cho rằng sự phát triển kinh tế vẫn có thể tác động tích cực đến người dân.

=> I argue that economic growth still plays a key role in improving the quality of life for citizens in a country.

Body 1: Đồng tình với ý kiến trong đề bài

 • Sự hạnh phúc của một người không chỉ dựa trên mỗi sự giàu có của quốc gia, mà còn dựa trên mối quan hệ và sức khỏe thể chất, tâm lý.

=> A person's happiness does not solely rely on a country's wealth => Other factors: social relationships and physical and mental health.

Ví dụ: Tăng trưởng kinh tế không có lợi gì với người mắc bệnh hiểm nghèo.

=> Economic growth does not benefit those who suffer from intractable diseases.

 • Tăng trưởng kinh tế không có nghĩa sẽ làm tăng thu nhập cho người nghèo.

=> The economic development of a country may not lead to an increase in the incomes of the poor.

Ví dụ: Những người vốn nghèo gặp rào cản giáo dục, nghề nghiệp… khó có thể gia nhập vào nền kinh tế.

=> For some poor people, there are financial barriers => May not be able to participate in the economy.

Body 2: Phản đối ý kiến của đề bài

 • Sự tăng trưởng kinh tế vẫn có tác động tới dân cư.

=> Economic growth can have a positive impact on citizen satisfaction

Ví dụ: Kinh tế tăng trưởng sẽ mang lại thêm cơ hội việc làm.

=> Economic growth can result in the creation of new job opportunities.

 • Mở rộng kinh tế tăng danh tiếng cho quốc gia trên thế giới.

=> Can improve its global standing.

Ví dụ: Có vị trí nổi bật trong vấn đề thế giới thế giới => Mang lại nhiều lợi ích cho quan hệ ngoại giao, lợi ích cho công dân…

=> Have a more prominent role in international affairs, which can lead to greater influence and better diplomatic relations => providing citizens with more opportunities and benefits.

Conclusion:

 • Khẳng định lại quan điểm:

=> While there is some merit to the argument that economic growth may not have a significant impact on citizen satisfaction beyond a certain point, I believe that it is still essential for wealthy countries to continue to strive for economic growth.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree?

Some experts claim that once a country has reached a certain level of economic development, any further increase in economic wealth does not result in greater satisfaction for its citizens. However, while there is a boundary to what money can do, I argue that economic growth still plays a key role in improving the quality of life for citizens in a country.

On the one hand, beyond a certain point, economic growth does not necessarily equal increased satisfaction for citizens. Firstly, a person's happiness does not solely rely on a country's wealth. There are other factors, such as social relationships and physical and mental health. For instance, economic growth may not benefit those who suffer from intractable diseases. Secondly, in some cases, the economic development of a country may not lead to an increase in the incomes of the poor. To illustrate, for some poor people, there are financial barriers that limit their access to education, employment, or other resources necessary to participate in the economy.

On the other hand, economic growth can have a positive impact on citizen satisfaction, even in rich countries. For example, economic growth can result in the creation of new job opportunities, which can lead to higher levels of employment and a lower rate of poverty. Additionally, a country's expansion of its economy can improve its global standing. A rich country can have a more prominent role in international affairs, which can lead to greater influence and better diplomatic relations, thereby providing its citizens with more opportunities and benefits.

In conclusion, while there is some merit to the argument that economic growth may not have a significant impact on citizen satisfaction beyond a certain point, I believe that it is still essential for wealthy countries to continue to strive for economic growth.

Số từ: 297

Từ vựng:

 • economic development (n): sự phát triển kinh tế
 • boundary (n): giới hạn
 • key role (n): vai trò quan trọng
 • the quality of life (n): chất lượng cuộc sống
 • social relationship (n): mối quan hệ xã hội
 • physical and mental health (n): sức khỏe thể chất và tinh thần
 • intractable disease (n): bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y
 • financial barrier (n): rào cản tài chính
 • job opportunity (n): cơ hội việc làm
 • global standing (n): vị thế toàn cầu
 • international affair (n): vấn đề quốc tế
 • diplomatic relation (n): quan hệ ngoại giao
 • strive for (v): phấn đấu cho

Bài dịch:

Một số chuyên gia cho rằng một khi một quốc gia đã đạt đến một mức độ phát triển kinh tế nhất định, bất kỳ sự gia tăng nào nữa về của cải kinh tế cũng không mang lại sự hài lòng hơn cho công dân của quốc gia đó. Tuy nhiên, trong khi có một giới hạn về những gì tiền có thể làm, tôi cho rằng tăng trưởng kinh tế vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong một quốc gia.

Một mặt, vượt quá một điểm nhất định, tăng trưởng kinh tế không nhất thiết làm tăng sự hài lòng cho người dân. Thứ nhất, hạnh phúc của một người không chỉ dựa vào sự giàu có của một quốc gia. Có những yếu tố khác, như là các mối quan hệ xã hội và sức khỏe thể chất và tinh thần. Ví dụ, tăng trưởng kinh tế có thể không mang lại lợi ích cho những người mắc các bệnh nan y. Thứ hai, trong một số trường hợp, sự phát triển kinh tế của một quốc gia có thể không làm tăng thu nhập của người nghèo. Để minh họa, đối với một số người nghèo, có những rào cản tài chính hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục, việc làm hoặc các nguồn lực cần thiết khác để họ tham gia vào nền kinh tế.

Mặt khác, tăng trưởng kinh tế có thể có tác động tích cực đến sự hài lòng của người dân, ngay cả ở các nước giàu. Ví dụ, tăng trưởng kinh tế có thể dẫn đến việc tạo ra các cơ hội việc làm mới, có thể dẫn đến mức độ việc làm cao hơn và tỷ lệ nghèo đói thấp hơn. Ngoài ra, việc mở rộng nền kinh tế của một quốc gia có thể cải thiện vị thế toàn cầu của quốc gia đó. Một quốc gia giàu có có thể có vai trò nổi bật hơn trong các vấn đề quốc tế, điều này có thể dẫn đến ảnh hưởng lớn hơn và quan hệ ngoại giao tốt hơn, do đó mang lại cho công dân của mình nhiều cơ hội và lợi ích hơn.

Tóm lại, trong khi lập luận rằng tăng trưởng kinh tế có thể không có tác động đáng kể đến sự hài lòng của người dân vượt quá một điểm nhất định, mặc dù có một số cơ sở, nhưng tôi tin rằng điều cần thiết đối với các nước giàu là tiếp tục phấn đấu cho tăng trưởng kinh tế.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Economy đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!