Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crime. Discuss both views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crime. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người cho rằng sự phát triển của công nghệ làm giảm tội phạm, trong khi những người khác tin rằng nó thực ra khuyến khích tội phạm. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra hai ý kiến về sự tác động tiêu cực và tích cực với tội phạm. Đề bài yêu cầu bạn thảo luận về cả hai chiều, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Discussion, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> While some people believe that technology development has led to a reduction in crime rates + others argue that it has actually encouraged criminal activities.

 • Nêu quan điểm của người viết: Ở đây tác giả cho rằng công nghệ đã giúp giảm mức độ tội phạm

=> I believe technology development has decreased crime rates.

Body 1: Trình bày về ý kiến đầu tiên:

 • Phát triển công nghệ giúp phát triển pháp luật và các biện pháp an ninh.

=> Technological advancements have improved law enforcement and security measures.

Ví dụ: CCTV và các phần mềm nhận diện mặt giúp xác định tình nghi

=> CCTV cameras and facial recognition software have helped to identify and track suspects.

 • Công nghệ truyền thông giảm mức tội phạm.

=> Technology development can decrease crime through the use of communication technology.

Ví dụ: Radio và thiết bị di động giúp cảnh sát liên lạc nhanh và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.

=> Police radios and mobile devices enable officers to communicate with each other in real-time and respond more quickly to emergency situations.

Body 2: Trình bày về ý kiến thứ hai:

 • Sự tiến bộ công nghệ khiến tội phạm tinh vi hơn.

=> Technology development has actually encouraged crime => criminals have become more sophisticated in their methods.

Ví dụ: Tội phạm mạng phổ biến trong nhiều năm gần đây => ăn trộm danh tính, lừa đảo, hack…

=> Cybercrime has become a major problem in recent years => commit a range of offenses, including identity theft, fraud, and hacking. 

 • Các công cụ công nghệ có sẵn, dễ kiếm

=> The availability of advanced technology

 • Ví dụ: Như là in 3D => dễ dàng tạo tài liệu, vũ khí giả…

=> 3D printing => produce fake documents, weapons, and other illegal items.

Conclusion:

 • Nhắc lại vấn đề:

=>The impact of technology on crime is a complex issue, and there are valid arguments on both sides.

 • Khẳng định lại quan điểm:

=>  I believe that technology development has generally led to a reduction in crime rates.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think technology development decreases crime, while others believe it actually encourages crime. Discuss both views and give your own opinion.

The relationship between technology and crime is a contentious issue. While some people believe that technology development has led to a reduction in crime rates, others argue that it has actually encouraged criminal activities. Personally, I believe technology development has generally decreased crime rates. This essay will discuss both views.

On the one hand, proponents of the idea that technology development decreases crime suggest that technological advancements have improved law enforcement and security measures. For instance, the use of CCTV cameras and facial recognition software has helped to identify and track suspects. Additionally, technology development can decrease crime through the use of communication technology. Advanced communication technology enables law enforcement agencies to share information quickly and efficiently, improving their ability to prevent and solve crimes. For example, the use of police radios and mobile devices enables officers to communicate with each other in real-time, coordinate their efforts, and respond more quickly to emergency situations.

On the other hand, opponents argue that technology development has actually encouraged crime, as criminals have become more sophisticated in their methods. Cybercrime, for instance, has become a major problem in recent years, with criminals using the internet to commit a range of offenses, including identity theft, fraud, and hacking. Moreover, the availability of advanced technology, such as 3D printing, has made it easier for criminals to produce fake documents, weapons, and other illegal items.

In conclusion, the impact of technology on crime is a complex issue, and there are valid arguments on both sides. However, I believe that technology development has generally led to a reduction in crime rates. Nevertheless, it is important for society to continue to develop and utilize technology in the fight against crime.

Số từ: 282

Từ vựng:

 • contentious (adj): gây tranh cãi
 • proponent (n): người ủng hộ
 • law enforcement and security measure (n): biện pháp thực thi pháp luật và an ninh
 • CCTV camera (n): camera quan sát, camera an ninh
 • facial recognition software (n): phần mềm nhận dạng khuôn mặt
 • suspect (n): kẻ tình nghi
 • communication technology (n): công nghệ truyền thông
 • law enforcement agency (n): cơ quan thực thi pháp luật
 • police radio and mobile device (n): radio và thiết bị di động của cảnh sát
 • officer (n): sĩ quan
 • emergency situation (n):  tình huống khẩn cấp
 • sophisticated (adj): tinh vi
 • cybercrime (n): tội phạm mạng 
 • offense (n): hành vi phạm tội
 • identity theft (n): đánh cắp danh tính
 • fraud (n): lừa đảo
 • 3D printing (n): In 3D
 • Illegal (adj): bất hợp pháp

Bài dịch:

Mối quan hệ giữa công nghệ và tội phạm là một vấn đề gây tranh cãi. Trong khi một số người tin rằng sự phát triển của công nghệ đã dẫn đến giảm tỷ lệ tội phạm, thì những người khác lại cho rằng nó thực sự đã khuyến khích các hoạt động tội phạm. Cá nhân tôi tin rằng sự phát triển của công nghệ nói chung đã làm giảm tỷ lệ tội phạm. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm.

Một mặt, những người ủng hộ ý tưởng rằng sự phát triển của công nghệ làm giảm tội phạm cho thấy rằng những tiến bộ của công nghệ đã cải thiện các biện pháp thực thi pháp luật và an ninh. Chẳng hạn, việc sử dụng camera quan sát và phần mềm nhận dạng khuôn mặt đã giúp xác định và theo dõi những kẻ tình nghi. Ngoài ra, sự phát triển công nghệ có thể làm giảm tội phạm thông qua việc sử dụng công nghệ truyền thông. Công nghệ truyền thông tiên tiến cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ thông tin nhanh chóng và hiệu quả, nâng cao khả năng ngăn ngừa và giải quyết tội phạm. Ví dụ, việc sử dụng radio và thiết bị di động của cảnh sát cho phép các sĩ quan liên lạc với nhau trong thời gian thực, phối hợp các nỗ lực của họ và phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp.

Mặt khác, những người phản đối lập luận rằng sự phát triển công nghệ đã thực sự khuyến khích tội phạm, vì bọn tội phạm đã trở nên tinh vi hơn trong các phương pháp của chúng. Chẳng hạn, tội phạm mạng đã trở thành một vấn đề lớn trong những năm gần đây, với tội phạm sử dụng internet để thực hiện một loạt hành vi phạm tội, bao gồm đánh cắp danh tính, lừa đảo và hack. Hơn nữa, sự sẵn có của công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như in 3D, đã giúp bọn tội phạm dễ dàng sản xuất tài liệu giả, vũ khí và các mặt hàng bất hợp pháp khác.

Tóm lại, tác động của công nghệ đối với tội phạm là một vấn đề phức tạp và có những lập luận xác đáng từ cả hai phía. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự phát triển của công nghệ nói chung đã dẫn đến việc giảm tỷ lệ tội phạm. Tuy nhiên, điều quan trọng là xã hội phải tiếp tục phát triển và sử dụng công nghệ trong cuộc chiến chống tội phạm.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Technology đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!