If a product is good or it meets people's needs, people will buy it. So advertising is unnecessary and no more than entertainment. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

If a product is good or it meets people's needs, people will buy it. So advertising is unnecessary and no more than entertainment. To what extent do you agree or disagree?

Nếu một sản phẩm tốt hoặc đáp ứng nhu cầu của mọi người, mọi người sẽ mua nó. Vì vậy, quảng cáo là không cần thiết và không hơn gì giải trí. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra ý kiến về sản phẩm và quảng cáo. Đề bài yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân, rằng bạn đồng ý/không đồng ý và tới mức độ nào.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Agree or Disagree, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Some people believe that advertising is unnecessary + Good products will sell themselves without the need for marketing campaigns.

 • Nêu quan điểm của người viết: Ở đây tác giả không đồng ý với ý kiến. Tác giả cho rằng quảng cáo vẫn có giá trị cho kinh doanh.

=> Good products will attract customers => advertising will always be a valuable tool for businesses.

Body 1: Luận điểm 1 chứng minh cho ý kiến riêng:

 • Quảng cáo là công cụ cần thiết để tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

=> Advertising is an essential means of communication between businesses and consumers.

 • Ý bổ trợ: Quảng cáo đem lại nhiều thông tin có giá trị về đặc điểm, lợi ích, giá… để giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng.

=> Provide information about a product's features, benefits, and pricing => Help consumers make informed decisions about whether or not to purchase it.

 • Ví dụ: Các chiến dịch quảng cáo như mạng xã hội, quảng cáo tìm kiếm, bảng quảng cáo… => Giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và cho người tiêu dùng biết về các lợi ích độc đáo.
  => Advertising campaign: social media, search engine ads, billboards…=> Promote its product and educate consumers about its unique benefits.

Body 2: Luận điểm 2 chứng minh cho ý kiến riêng:

 • Quảng cáo giúp tăng sự nhận biết thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng.

=> Advertising is critical for building brand awareness and loyalty.

 • Ý bổ trợ: Rất cần thiết cho các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh.

=> Essential for businesses in today's competitive marketplace.

 • Ví dụ: Lấy ví dụ về tập đoàn Apple và câu chuyện áp dụng quảng cáo để tạo nên tên tuổi sản phẩm.

=> Apple is one of the most valuable brands in the world, and the company's advertising campaigns continue to be a critical part of its success => creating a strong emotional connection with its customers and reinforcing the brand's unique identity.

Conclusion:

 • Khẳng định lại quan điểm:

=> While it is true that good products will attract customers => advertising plays a critical role in informing consumers about products and shaping their buying decisions.

2. Bài mẫu Band 8.0+

If a product is good or it meets people's needs, people will buy it. So advertising is unnecessary and no more than entertainment. To what extent do you agree or disagree?

Some people believe that advertising is unnecessary, and that good products will sell themselves without the need for expensive marketing campaigns. In my opinion, while good products will attract customers, advertising will always be a valuable tool for businesses.

Firstly, advertising is an essential means of communication between businesses and consumers. It provides valuable information about a product's features, benefits, and pricing, which helps consumers make informed decisions about whether or not to purchase it. Without advertising, consumers would have a limited understanding of the range of products available to them, and businesses would struggle to reach new customers. For instance, by creating a well-planned advertising campaign, which includes online and offline advertising channels such as social media, search engine ads, billboards, and print media, a business can promote its product and educate consumers about its unique benefits.

Secondly, advertising is critical for building brand awareness and loyalty, which is essential for businesses in today's competitive marketplace. For example, today, Apple is one of the most valuable brands in the world. Through their advertising campaigns, Apple has created a memorable brand identity and has built a loyal customer base that has continued to grow over the years. Today, Apple is one of the most valuable brands in the world, and the company's advertising campaigns continue to be a critical part of its success, creating a strong emotional connection with its customers and reinforcing the brand's unique identity.

In conclusion, while it is true that good products will attract customers, advertising plays a critical role in informing consumers about products and shaping their buying decisions. Without advertising, businesses would struggle to reach new customers, and consumers would have a limited understanding of the range of products available to them.

Số từ: 288

Từ vựng:

 • marketing campaign (n): chiến dịch tiếp thị
 • business (n): doanh nghiệp
 • consumer (n): người tiêu dùng
 • pricing (n): giá cả
 • purchase (v): mua hàng
 • advertising campaign (n): chiến dịch quảng cáo
 • online and offline advertising channel (n): kênh quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến
 • social media (n): mạng xã hội
 • search engine ad (n): quảng cáo trên công cụ tìm kiếm
 • billboard (n): bảng quảng cáo
 • print media (n): phương tiện in ấn
 • brand awareness (n): nhận thức về thương hiệu
 • loyalty (n): lòng trung thành
 • competitive marketplace (n):  thị trường cạnh tranh 
 • brand identity (n): bản sắc thương hiệu
 • customer base (n): cơ sở khách hàng
 • emotional connection (n): mối liên hệ cảm xúc
 • reinforce (v): củng cố
 • shape (v): định hình
 • buying decision (n): quyết định mua hàng

Bài dịch:

Một số người tin rằng quảng cáo là không cần thiết và những sản phẩm tốt sẽ tự bán mà không cần đến các chiến dịch tiếp thị đắt đỏ. Theo tôi, trong khi sản phẩm tốt sẽ thu hút khách hàng, thì quảng cáo sẽ luôn là một công cụ có giá trị đối với doanh nghiệp.

Thứ nhất, quảng cáo là phương tiện tương tác thiết yếu giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nó cung cấp thông tin có giá trị về tính năng, lợi ích và giá cả của sản phẩm, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên mua sản phẩm đó hay không. Nếu không có quảng cáo, người tiêu dùng sẽ không biết về các loại sản phẩm có sẵn cho họ và các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng mới. Chẳng hạn, bằng cách tạo một chiến dịch quảng cáo được lên kế hoạch tốt, bao gồm các kênh quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến như mạng xã hội, quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, bảng quảng cáo và phương tiện in ấn, doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm của mình và giáo dục người tiêu dùng về những lợi ích độc đáo của nó.

Thứ hai, quảng cáo rất quan trọng để xây dựng nhận thức về thương hiệu và lòng trung thành, điều cần thiết cho các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh ngày nay. Ví dụ, ngày nay, Apple là một trong những thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới. Thông qua các chiến dịch quảng cáo của họ, Apple đã tạo ra một bản sắc thương hiệu đáng nhớ và đã xây dựng được một cơ sở khách hàng trung thành không ngừng phát triển trong những năm qua. Ngày nay, Apple là một trong những thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới và các chiến dịch quảng cáo của công ty tiếp tục là một phần quan trọng trong thành công của công ty, tạo ra mối liên hệ cảm xúc mạnh mẽ với khách hàng và củng cố bản sắc độc đáo của thương hiệu.

Tóm lại, mặc dù đúng là sản phẩm tốt sẽ thu hút khách hàng, nhưng quảng cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc thông báo cho người tiêu dùng về sản phẩm và định hình quyết định mua hàng của họ. Nếu không có quảng cáo, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng mới và người tiêu dùng sẽ có hiểu biết hạn chế về các loại sản phẩm dành cho họ.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Advertising đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!