Many people think there is an increase of antisocial behavior and a lack of respect to others. What do you think are the causes of this and how to improve the situation?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Many people think there is an increase of antisocial behavior and a lack of respect to others. What do you think are the causes of this and how to improve the situation?

Nhiều người cho rằng đang có sự gia tăng về hành vi chống đối xã hội và thiếu tôn trọng người khác. Theo bạn, nguyên nhân của việc này là gì và làm thế nào để cải thiện vấn đề?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra vấn đề về hành vi chống đối xã hội. Đề bài yêu cầu bạn giải thích nguyên nhân và biện pháp để cải thiện vấn đề.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Cause/Problems and Solutions.

1.2. Dàn ý

Introduction: Với dạng bài Problems and Solutions, ở mở bài ta cần phải:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> In recent years, many people have noticed an increase in antisocial behavior.

 • Giới thiệu bài viết: Tác giả trình bày bài viết sẽ bàn về nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp.

=> I will discuss the possible causes of this trend and suggest some ways to improve the situation.

Body 1: Nêu ra một số nguyên do gây ra vấn đề

 • Xã hội của chúng ta trở nên chủ nghĩa cá nhân hơn => con người ít quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác => giảm trách nhiệm xã hội và các giá trị đạo đức.

=> Society has become more individualistic => become less concerned with the needs and feelings of others => an erosion of social responsibility and moral values.

 • Sự trỗi dậy của mạng xã hội và giao tiếp trực tuyến => Mọi người dễ gây ra các hành vi thiếu tôn trọng mà không sợ gặp hậu quả.

=> The rise of social media and online communication => Easier for people to engage in disrespectful and offensive behavior without any consequences.

 • Ví dụ: Một người có thể tạo tài khoản mạng xã hội giả để bắt nạt hoặc quấy rối người khác trực tuyến => vì tính ẩn danh do mạng xã hội cung cấp cho phép người đó che giấu danh tính.
  => A person can create a fake social media account to bully or harass another person online => the anonymity provided by social media allows that person to hide their identity.

Body 2: Nêu ra một số giải pháp cho vấn đề

 • Thúc đẩy ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội => Khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động và sự kiện cộng đồng.

=> Promote a sense of community and social responsibility => Encourage people to participate in community activities and events.

 • Tăng hậu quả/hình phạt cho hành vi chống đối xã hội.

=> Increase the consequences of antisocial behavior

 • Ví dụ: Phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và hậu quả phải đủ nghiêm trọng để ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai.

=> Individuals who engage in such behavior should be held accountable for their actions => consequences should be severe enough to discourage future violations.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> The increase in antisocial behavior and lack of respect toward others is a concerning issue, but there are steps we can take to address it => Promote social responsibility and values like empathy and respect => improve the quality of life.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

Many people think there is an increase of antisocial behavior and a lack of respect to others. What do you think are the causes of this and how to improve the situation?

In recent years, many people have noticed an increase in antisocial behavior and a lack of respect toward others. This has become a cause for concern as it affects the quality of life in our communities. In this essay, I will discuss the possible causes of this trend and suggest some ways to improve the situation.

One possible cause of the increase in antisocial behavior is the breakdown of traditional values and social norms. As our society has become more individualistic, people have become less concerned with the needs and feelings of others, leading to an erosion of social responsibility and moral values. Additionally, the rise of social media and online communication has made it easier for people to engage in disrespectful and offensive behavior without any consequences. For example, a person can create a fake social media account to bully or harass another person online, as the anonymity provided by social media allows that person to hide their identity and avoid any accountability for their actions.

To address this issue, it is important to promote a sense of community and social responsibility. This can be achieved by encouraging people to participate in community activities and events, such as volunteering and local programs. Another way to improve the situation is to increase the consequences of antisocial behavior. For example, individuals who engage in such behavior should be held accountable for their actions, and consequences should be severe enough to discourage future violations.

In conclusion, the increase in antisocial behavior and lack of respect toward others is a concerning issue, but there are steps we can take to address it. By promoting social responsibility and values like empathy and respect, we can improve the quality of life in our communities.

Số từ: 289

Từ vựng:

 • quality of life (n): chất lượng cuộc sống
 • community (n): cộng đồng
 • trend (n): xu hướng
 • breakdown (n): sự phá vỡ
 • traditional value (n): giá trị truyền thống
 • social norm (n): chuẩn mực xã hội
 • individualistic (adj): chủ nghĩa cá nhân
 • erosion (n): sự xói mòn 
 • social responsibility (n): trách nhiệm xã hội 
 • moral value (n): giá trị đạo đức
 • social media (n): mạng xã hội 
 • online communication (n): giao tiếp trực tuyến
 • disrespectful (adj): thiếu tôn trọng
 • offensive (adj): xúc phạm
 • bully (v): bắt nạt
 • harass (v): quấy rối
 • identity (n): danh tính
 • accountability (n): trách nhiệm
 • sense of community (n): ý thức cộng đồng 
 • social responsibility (n): trách nhiệm xã hội
 • volunteer (v): tình nguyện
 • severe (adj): nghiêm trọng
 • discourage (v): ngăn chặn
 • violation (n): hành vi vi phạm
 • empathy (n): sự đồng cảm

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, nhiều người đã nhận thấy sự gia tăng hành vi chống đối xã hội và thiếu tôn trọng người khác. Điều này đã trở thành một nguyên nhân gây lo ngại vì nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của chúng ta. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về những nguyên nhân có thể dẫn đến xu hướng này và đề xuất một số cách để cải thiện tình hình.

Một nguyên nhân có thể dẫn đến sự gia tăng hành vi chống đối xã hội là sự phá vỡ các giá trị truyền thống và chuẩn mực xã hội. Khi xã hội của chúng ta trở nên chủ nghĩa cá nhân hơn, mọi người trở nên ít quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác, dẫn đến sự xói mòn trách nhiệm xã hội và các giá trị đạo đức. Ngoài ra, sự gia tăng của mạng xã hội và giao tiếp trực tuyến đã khiến mọi người dễ dàng thực hiện các hành vi thiếu tôn trọng và xúc phạm mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Ví dụ: một người có thể tạo tài khoản mạng xã hội giả để bắt nạt hoặc quấy rối người khác trực tuyến, vì tính ẩn danh do mạng xã hội cung cấp cho phép người đó che giấu danh tính và tránh mọi trách nhiệm đối với hành động của họ.

Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là phải thúc đẩy ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Điều này có thể đạt được bằng cách khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động và sự kiện cộng đồng, chẳng hạn như các chương trình tình nguyện và địa phương. Một cách khác để cải thiện tình hình là tăng hậu quả của hành vi chống đối xã hội. Ví dụ, những cá nhân tham gia vào hành vi như vậy phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và hậu quả phải đủ nghiêm trọng để ngăn chặn các hành vi vi phạm trong tương lai.

Tóm lại, sự gia tăng hành vi chống đối xã hội và thiếu tôn trọng người khác là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng chúng ta có thể thực hiện vài bước để giải quyết vấn đề này. Bằng cách thúc đẩy trách nhiệm xã hội và các giá trị như sự đồng cảm và tôn trọng, chúng ta có thể cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của mình.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Society đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!