The government needs to spend money to encourage the development of sports and arts for school students, rather than to support professional sports and art events. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The government needs to spend money to encourage the development of sports and arts for school students, rather than to support professional sports and art events. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Chính phủ cần chi tiền để khuyến khích phát triển thể thao và nghệ thuật cho học sinh trong trường hơn là hỗ trợ các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra chủ đề về việc Chính Phủ nên đầu tư vào sự kiện cho trường học hơn là đầu tư vào các sự kiện chuyên nghiệp. Đề bài yêu cầu bạn đồng ý/không đồng ý tới mức độ nào với chủ đề.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction: 

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Some people believe that the government should focus its resources on encouraging the development of sports and art for school students, rather than supporting professional sports and art events.

 • Giới thiệu bài viết: Ở đây tác giả đồng tình một phần với ý kiến.

=>  I agree that the government should prioritize investing in sports and arts in schools.

Body 1: Ý kiến về đầu tư các sự kiện chuyên nghiệp

 • Các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp tạo du lịch, tạo việc làm và kích thích nền kinh tế địa phương.

=>  Professional sports and art events can generate tourism, create jobs, and stimulate local economies.

 • Hỗ trợ các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp có thể giúp giới thiệu văn hóa và tài năng của một quốc gia với thế giới => nâng cao danh tiếng toàn cầu của quốc gia đó.

=> supporting professional sports and art events can help to showcase a country's culture and talents to the world => enhance its global reputation.

Body 2: Ý kiến về đầu tư các sự kiện trong trường:

 • Tập trung vào thể thao và nghệ thuật cho học sinh có thể giúp thúc đẩy lối sống lành mạnh trong giới trẻ bằng cách khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động thể chất và theo đuổi sáng tạo.

=> Focusing on sports and arts for school students can help to promote a healthy lifestyle among young people by encouraging them to engage in physical activity and creative pursuits. 

 • Nó có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội, sự sáng tạo và sự tự tin, tất cả đều là những kỹ năng quan trọng để thành công trong tương lai.

=> It can foster teamwork, creativity, and confidence, all of which are important skills for future success.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the role of the government in supporting sports and arts is a complex issue, and there are valid arguments on both sides.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

The government needs to spend money to encourage the development of sports and arts for school students, rather than to support professional sports and art events. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Some people believe that the government should focus its resources on encouraging the development of sports and art for school students, rather than supporting professional sports and art events. In my opinion, while both areas are important, I agree that the government should prioritize investing in sports and arts in schools.

On the one hand, it is important for the government to support professional sports and art events, as these can have a significant economic impact. Professional sports and art events can generate tourism, create jobs, and stimulate local economies, which can ultimately benefit everyone. Moreover, supporting professional sports and art events can help to showcase a country's culture and talents to the world, which can enhance its global reputation. For instance, some of the most popular festivals in the world attract hundreds of thousands of visitors to the locations each year, generating millions of pounds for the local economy.

On the other hand, it’s understandable why there are supporters of the idea that the government should focus on encouraging the development of sports and arts for school students. Firstly, it can help to promote a healthy lifestyle among young people by encouraging them to engage in physical activity and creative pursuits. Secondly, it can foster teamwork, creativity, and confidence, all of which are important skills for future success. For example, the government can organize sports and art competitions and events that allow students to showcase their talents and compete with their peers. This can provide a sense of accomplishment and motivation for students, as well as opportunities to build social connections.

In conclusion, the role of the government in supporting sports and arts is a complex issue, and there are valid arguments on both sides. While supporting professional sports and art events can have significant economic and cultural benefits, I believe that investing in sports and arts in schools should be a priority for the government.

Số từ: 317

Từ vựng:

 • prioritize (v): ưu tiên
 • economic impact (n): tác động kinh tế
 • local economy (n): kinh tế địa phương
 • showcase (v): giới thiệu
 • global reputation (n): danh tiếng toàn cầu
 • promote (v): thúc đẩy
 • healthy lifestyle (n): lối sống lành mạnh
 • engage in (v): tham gia vào
 • physical activity (n): hoạt động thể chất
 • creative pursuit (n): theo đuổi sáng tạo
 • competition (n): cuộc thi
 • accomplishment (n): sự đạt được
 • motivation (n): động lực
 • social connection (n): quan hệ xã hội

Bài dịch:

Một số người cho rằng chính phủ nên tập trung nguồn lực vào việc khuyến khích phát triển thể thao và nghệ thuật cho học sinh phổ thông hơn là hỗ trợ các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo tôi, trong khi cả hai lĩnh vực đều quan trọng, tôi đồng ý rằng chính phủ nên ưu tiên đầu tư cho thể thao và nghệ thuật trong trường học.

Một mặt, điều quan trọng là chính phủ phải hỗ trợ các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp, vì những sự kiện này có thể có tác động kinh tế đáng kể. Các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp có thể tạo ra du lịch, tạo việc làm và kích thích nền kinh tế địa phương, điều cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Hơn nữa, hỗ trợ các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp có thể giúp giới thiệu văn hóa và tài năng của một quốc gia với thế giới, điều này có thể nâng cao danh tiếng toàn cầu của quốc gia đó. Chẳng hạn, một số lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới thu hút hàng trăm nghìn du khách đến các địa điểm mỗi năm, tạo ra hàng triệu bảng Anh cho nền kinh tế địa phương.

Mặt khác, cũng dễ hiểu vì sao có những người ủng hộ ý kiến cho rằng chính phủ nên tập trung khuyến khích phát triển thể thao và nghệ thuật cho học sinh phổ thông. Thứ nhất, nó có thể giúp thúc đẩy lối sống lành mạnh trong giới trẻ bằng cách khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động thể chất và theo đuổi sáng tạo. Thứ hai, nó có thể thúc đẩy tinh thần đồng đội, tính sáng tạo và sự tự tin, tất cả đều là những kỹ năng quan trọng để thành công trong tương lai. Ví dụ, chính phủ có thể tổ chức các cuộc thi và sự kiện thể thao và nghệ thuật cho phép học sinh thể hiện tài năng của mình và cạnh tranh với các bạn cùng trang lứa. Điều này có thể mang lại cảm giác đạt được và động lực cho học sinh, cũng như cơ hội để xây dựng các quan hệ xã hội.

Tóm lại, vai trò của chính phủ trong việc hỗ trợ thể thao và nghệ thuật là một vấn đề phức tạp và có những lập luận xác đáng từ cả hai phía. Mặc dù hỗ trợ các sự kiện thể thao và nghệ thuật chuyên nghiệp có thể mang lại lợi ích kinh tế và văn hóa đáng kể, nhưng tôi tin rằng việc đầu tư vào thể thao và nghệ thuật trong trường học nên là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Government đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!