In the future, it seems it will be more difficult to live on earth. Some people think more money should be spent on researching other planets to live on, such as Mars. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In the future, it seems it will be more difficult to live on earth. Some people think more money should be spent on researching other planets to live on, such as Mars. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Trong tương lai, có vẻ như sẽ khó khăn hơn để sống trên trái đất. Một số người cho rằng nên chi nhiều tiền hơn cho việc nghiên cứu các hành tinh khác để sinh sống, chẳng hạn như sao Hỏa. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra chủ đề về việc nên đầu tư tiền vào khám phá các hành tinh khác, vì Trái Đất sẽ rất khó sống trong tương lai. Đề bài yêu cầu bạn đồng ý/không đồng ý tới mức độ nào với chủ đề.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction: 

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> The future of life on Earth is a topic of much concern with many challenges that will make it increasingly difficult to sustain life on our planet => Some people believe that more money should be spent on researching other planets to live on, such as Mars. 

 • Giới thiệu bài viết: Ở đây tác giả không đồng tình với ý kiến.

=>  This is not a realistic or viable solution to the environmental challenges we face on Earth.

Body 1: Lý do số một:

 • Đầu tư một khoản tiền lớn vào khám phá không gian và thuộc địa hóa các hành tinh khác, chẳng hạn như sao Hỏa, là một cách sử dụng tài nguyên đáng ngờ.

=>  Investing large sums of money into space exploration and colonization of other planets, such as Mars, is a questionable use of resources.

 • Ý bổ trợ: Nếu chúng ta phát triển công nghệ cần thiết, thì sẽ cần một lượng lớn tài nguyên và thời gian để xây dựng và duy trì các thuộc địa như vậy.

=>  If we were to develop the necessary technology, it would require vast amounts of resources and time to build and maintain such colonies. 

Body 2: Lý do số hai:

 • Đầu tư vào thám hiểm không gian có thể chuyển hướng nguồn lực từ các vấn đề cấp bách hơn, chẳng hạn như giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

=> Investing in space exploration may divert resources from more pressing issues, such as poverty reduction, healthcare, and education.

 • Ý bổ trợ: Chúng ta có nguy cơ bỏ qua các vấn đề quan trọng gần gũi hơn và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người hàng ngày.

=> We risk neglecting critical issues that are closer to home and impact the lives of millions of people on a daily basis.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> While the idea of researching other planets as an alternative to Earth may seem appealing, it is not a practical or responsible use of resources.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

In the future, it seems it will be more difficult to live on earth. Some people think more money should be spent on researching other planets to live on, such as Mars. To what extent do you agree or disagree with this statement?

The future of life on Earth is a topic of much concern with many challenges that will make it increasingly difficult to sustain life on our planet. Some people believe that more money should be spent on researching other planets to live on, such as Mars. In my opinion, this is not a realistic or viable solution to the environmental challenges we face on Earth.

Firstly, investing large sums of money into space exploration and colonization of other planets, such as Mars, is a questionable use of resources. At present, we still lack the necessary technology and knowledge to make such a mission a reality. Even if we were to develop the necessary technology, it would require vast amounts of resources and time to build and maintain such colonies. Given the current state of our planet, we should prioritize investing resources into finding solutions to environmental issues and reducing our carbon footprint to help mitigate the effects of climate change.

Furthermore, investing in space exploration may divert resources from more pressing issues, such as poverty reduction, healthcare, and education. By focusing on space exploration, we risk neglecting critical issues that are closer to home and impact the lives of millions of people on a daily basis. For instance, many countries have been facing a growing wealth gap, with millions of people living in poverty and struggling to access basic necessities such as food, shelter, and healthcare. By allocating a significant portion of the budget to space exploration, we are neglecting these issues and failing to provide for the most vulnerable members of society.

In conclusion, while the idea of researching other planets as an alternative to Earth may seem appealing, it is not a practical or responsible use of resources. We should instead focus on finding solutions to the problems we face on Earth, such as climate change and poverty, and work towards a sustainable future.

Số từ: 316

Từ vựng:

 • colonization (n): sự thuộc địa hóa
 • colony (n): thuộc địa
 • prioritize (v): ưu tiên
 • carbon footprint (n): khí thải carbon
 • mitigate (n): giảm thiểu
 • climate change (n): biến đổi khí hậu
 • pressing (adj): cấp bách
 • poverty reduction (n): xóa đói giảm nghèo
 • healthcare (n): chăm sóc sức khỏe
 • on a daily basis (idiom): hàng ngày
 • wealth gap (n): khoảng cách giàu nghèo
 • poverty (n): sự nghèo đói
 • shelter (n): chỗ trú
 • alternative (n): thứ thay thế

Bài dịch:

Tương lai của sự sống trên Trái đất là một chủ đề được nhiều người quan tâm với nhiều thách thức sẽ khiến cho việc duy trì sự sống trên hành tinh của chúng ta ngày càng khó khăn hơn. Một số người tin rằng nên chi nhiều tiền hơn cho việc nghiên cứu các hành tinh khác để sinh sống, chẳng hạn như sao Hỏa. Theo tôi, đây không phải là một giải pháp thực tế hoặc khả thi cho những thách thức môi trường mà chúng ta phải đối mặt trên Trái đất.

Thứ nhất, đầu tư một khoản tiền lớn vào thám hiểm không gian và thuộc địa hóa các hành tinh khác, chẳng hạn như sao Hỏa, là một cách sử dụng tài nguyên đáng ngờ. Hiện tại, chúng ta vẫn thiếu công nghệ và kiến thức cần thiết để biến sứ mệnh đó thành hiện thực. Ngay cả khi chúng ta phát triển công nghệ cần thiết, nó sẽ đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên và thời gian để xây dựng và duy trì các thuộc địa như vậy. Với tình trạng hiện tại của hành tinh chúng ta, chúng ta nên ưu tiên đầu tư nguồn lực vào việc tìm giải pháp cho các vấn đề môi trường và giảm lượng khí thải carbon để giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Hơn nữa, đầu tư vào thám hiểm không gian có thể chuyển hướng các nguồn lực từ các vấn đề cấp bách hơn, chẳng hạn như xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Bằng cách tập trung vào khám phá không gian, chúng ta có nguy cơ bỏ qua các vấn đề quan trọng gần gũi hơn và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người hàng ngày. Ví dụ, nhiều quốc gia đang phải đối mặt với khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, với hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói và phải vật lộn để tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe. Bằng cách phân bổ một phần ngân sách đáng kể cho việc khám phá không gian, chúng ta đang bỏ qua những vấn đề này và không cung cấp cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Tóm lại, mặc dù ý tưởng nghiên cứu các hành tinh khác thay thế cho Trái đất có vẻ hấp dẫn, nhưng đó không phải là cách sử dụng tài nguyên thực tế hoặc có trách nhiệm. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc tìm giải pháp cho các vấn đề mà chúng ta gặp phải trên Trái đất, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và nghèo đói, đồng thời hướng tới một tương lai bền vững.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Space Exploration đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!