Some people think that detailed criminal descriptions in newspapers and TV have bad influences, so this kind of information should be restricted in the media. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that detailed criminal descriptions in newspapers and TV have bad influences, so this kind of information should be restricted in the media. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng việc mô tả tội phạm chi tiết trên báo chí và truyền hình có ảnh hưởng xấu, vì vậy nên hạn chế loại thông tin này trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra chủ đề về việc nên hạn chế đưa các mô tả tội phạm lên báo chí và TV. Đề bài yêu cầu bạn đồng ý/không đồng ý tới mức độ nào với chủ đề.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Some people argue that detailed criminal descriptions in newspapers and on TV have negative impacts and should be restricted.

 • Giới thiệu bài viết: Ở đây tác giả không đồng tình với ý kiến.

=> In my opinion, restricting the media from reporting on crime in detail is not the solution, and may actually have negative consequences.

Body 1: Lý do số một:

 • Các phương tiện truyền thông có trách nhiệm đưa tin về các sự kiện một cách chính xác và khách quan, và điều này bao gồm cả tội phạm

=>  The media has a responsibility to report on events accurately and objectively, and this includes crimes.

 • Ý bổ trợ: Việc hạn chế thông tin về hoạt động tội phạm có thể dẫn đến thông tin sai lệch, bị kiểm duyệt và thiếu minh bạch trong hệ thống tư pháp.

=> Restricting information on criminal activity may lead to misinformation, censorship, and a lack of transparency in the justice system.

 • Ví dụ: Một số quốc gia đã thực hiện các quy định hạn chế lượng thông tin xung quanh các vụ án hình sự => công chúng được cung cấp rất ít thông tin về các vụ án hình sự đang diễn ra.

=> Some countries have implemented regulations that limit the amount of information surrounding criminal cases =>  the public has been left with little information about ongoing criminal cases.

Body 2: Lý do số hai:

 • Công chúng có quyền được thông báo về hoạt động tội phạm trong cộng đồng của họ

=> The public has a right to be informed about criminal activity in their community.

 • Ý bổ trợ: Tiếp cận thông tin chính xác và chi tiết có thể giúp công dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản của họ.

=>  Access to accurate and detailed information can help citizens take necessary precautions to protect themselves and their property.

 • Ví dụ: Trong một khu phố có tỷ lệ trộm cắp cao, cơ quan thực thi pháp luật có thể cung cấp cho cư dân thông tin về cách bảo vệ nhà cửa và tài sản của họ

=> In a neighbourhood with a high incidence of burglaries, law enforcement may provide residents with information on how to secure their homes and property.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> While some may argue that detailed criminal descriptions in the media have negative impacts, I believe that the benefits of accurate and transparent reporting on crime far outweigh any potential negative consequences.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that detailed criminal descriptions in newspapers and TV have bad influences, so this kind of information should be restricted in the media. To what extent do you agree or disagree?

Some people argue that detailed criminal descriptions in newspapers and on TV have negative impacts and should be restricted. In my opinion, restricting the media from reporting on crime in detail is not the solution, and may actually have negative consequences.

Firstly, the media has a responsibility to report on events accurately and objectively, and this includes crimes. Restricting information on criminal activity may lead to misinformation, censorship, and a lack of transparency in the justice system. The media can also play an important role in holding law enforcement agencies accountable by reporting on cases that may have been mishandled or neglected. For example, some countries have implemented regulations that limit the amount of information surrounding criminal cases, including the names and photographs of suspects and victims. As a result, the public has been left with little information about ongoing criminal cases, leading to confusion and rumors about what is happening. 

Secondly, the public has a right to be informed about criminal activity in their community. Access to accurate and detailed information can help citizens take necessary precautions to protect themselves and their property. It can also encourage public awareness and involvement in crime prevention efforts. For instance, in a neighborhood with a high incidence of burglaries, law enforcement may provide residents with information on how to secure their homes and property, as well as signs to look out for that may indicate suspicious activity.

In conclusion, while some may argue that detailed criminal descriptions in the media have negative impacts, I believe that the benefits of accurate and transparent reporting on crime far outweigh any potential negative consequences.

Số từ: 269

Từ vựng:

 • event (n): sự kiện
 • accurately (adv): một cách chính xác
 • objectively (adv): (một cách) khách quan
 • misinformation (n): thông tin sai lệch
 • censorship (n): sự hạn chế, kiểm duyệt
 • transparency (n): sự minh bạch
 • justice (n): tư pháp
 • law enforcement agency (n): cơ quan thực thi pháp luật
 • mishandle (v): xử lý sai
 • neglect (v): bỏ bê, bỏ mặc
 • regulation (n): quy định
 • suspect (n): nghi phạm
 • victim (n): nạn nhân
 • precaution (n): biện pháp phòng ngừa
 • property (n): tài sản
 • public awareness (n): nhận thức cộng đồng
 • incidence (n): tỷ lệ
 • burglary (n): trộm cắp
 • resident (n): cư dân
 • suspicious (adj): đáng ngờ

Bài dịch:

Một số người cho rằng việc mô tả tội phạm chi tiết trên báo chí và TV có tác động tiêu cực và nên hạn chế. Theo tôi, việc hạn chế các phương tiện truyền thông đưa tin chi tiết về tội phạm không phải là giải pháp, và thực sự có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.

Thứ nhất, các phương tiện truyền thông có trách nhiệm đưa tin về các sự kiện một cách chính xác và khách quan, bao gồm cả tội phạm. Việc hạn chế thông tin về hoạt động tội phạm có thể dẫn đến thông tin sai lệch, bị kiểm duyệt và thiếu minh bạch trong hệ thống tư pháp. Các phương tiện truyền thông cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quy trách nhiệm cho các cơ quan thực thi pháp luật bằng cách đưa tin về các vụ việc có thể đã bị xử lý sai hoặc bỏ bê. Ví dụ, một số quốc gia đã thực hiện các quy định hạn chế lượng thông tin xung quanh các vụ án hình sự, bao gồm tên và ảnh của nghi phạm và nạn nhân. Kết quả là, công chúng có rất ít thông tin về các vụ án hình sự đang diễn ra, dẫn đến sự nhầm lẫn và tin đồn về những gì đang xảy ra.

Thứ hai, công chúng có quyền được thông báo về hoạt động tội phạm trong cộng đồng của họ. Tiếp cận thông tin chính xác và chi tiết có thể giúp công dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản của họ. Nó cũng có thể khuyến khích nhận thức cộng đồng và tham gia vào các nỗ lực phòng chống tội phạm. Ví dụ, trong một khu phố có tỷ lệ trộm cắp cao, cơ quan thực thi pháp luật có thể cung cấp cho cư dân thông tin về cách bảo vệ nhà cửa và tài sản của họ, cũng như các dấu hiệu để phát hiện có thể cho thấy hoạt động đáng ngờ.

Tóm lại, trong khi một số người có thể lập luận rằng việc mô tả tội phạm chi tiết trên các phương tiện truyền thông có tác động tiêu cực, tôi tin rằng lợi ích của việc báo cáo chính xác và minh bạch về tội phạm vượt xa mọi hậu quả tiêu cực tiềm tàng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Crime đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!