In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters, and writers. What can the arts tell us about life that science and technology cannot?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters, and writers. What can the arts tell us about life that science and technology cannot?

Trong thế giới khoa học và công nghệ tiên tiến ngày nay, chúng ta vẫn rất coi trọng các nghệ sĩ như nhạc sĩ, họa sĩ và nhà văn. Nghệ thuật có thể cho chúng ta biết điều gì về cuộc sống mà khoa học và công nghệ không thể?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra chủ đề về nghệ thuật ngày nay. Đề bài yêu cầu bạn giải thích nghệ thuật có gì mà khoa học công nghệ không có.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Discussion. Ở đây ta sẽ discuss from one view.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Science and technology have revolutionized the modern world, but despite this, society continues to value the contributions of artists such as musicians, painters, and writers.

 • Giới thiệu bài viết: Tác giả trình bày bài viết sẽ bàn về điểm mạnh của nghệ thuật mà KH-CN không có.

=> While science and technology are valuable in many ways, there are certain aspects of life that cannot be captured solely by technology.

Body 1: Lý do số một:

 • Nghệ thuật truyền đạt cảm xúc và thể hiện kinh nghiệm của con người.

=> Arts convey emotion and express the human experience.

 • Ý bổ trợ: Các nghệ sĩ có thể khám phá các chủ đề và ý tưởng phức tạp khó đo lường hoặc giải thích thông qua các phương tiện khoa học.

=> Artists can explore complex themes and ideas that are difficult to quantify or explain through scientific means.

 • Ví dụ: Một bức tranh có thể truyền đạt cảm giác khao khát hoặc tuyệt vọng theo cách mà không một nghiên cứu khoa học nào có thể nắm bắt được đầy đủ.

=> A painting can convey a sense of longing or despair in a way that no scientific study can ever fully capture.

Body 2: Lý do số hai:

 • Nghệ thuật có thể mang lại cảm giác kết nối và cộng đồng.

=> Arts can provide a sense of connection and community.

 • Ý bổ trợ: Thông qua những trải nghiệm nghệ thuật được chia sẻ, các cá nhân có thể đến với nhau và tạo ra những mối liên kết vượt qua ngôn ngữ, văn hóa và thậm chí cả thời gian.

=>  Through shared experiences of art, individuals can come together and create bonds that transcend language, culture, and even time.

 • Ví dụ: Một bài hát có thể gợi lên những cảm xúc và ký ức mạnh mẽ được chia sẻ qua nhiều thế hệ.

=> A single song can evoke powerful emotions and memories shared across generations.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> While science and technology have undeniable benefits, the arts provide a unique perspective on the human experience that cannot be replicated scientifically.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

In today’s world of advanced science and technology, we still greatly value our artists such as musicians, painters, and writers. What can the arts tell us about life that science and technology cannot?

Science and technology have revolutionized the modern world, but despite this, society continues to value the contributions of artists such as musicians, painters, and writers. While science and technology are valuable in many ways, there are certain aspects of life that cannot be captured solely by technology.

One of the primary contributions of the arts is the ability to convey emotion and express the human experience. Through music, paintings, and literature, artists can explore complex themes and ideas that are difficult to quantify or explain through scientific means. For example, a painting can convey a sense of longing or despair in a way that no scientific study can ever fully capture. Consider the famous painting "The Scream" by Edvard Munch. The distorted figure and vibrant colors of the painting evoke a sense of terror and despair that can be felt by the viewer. 

Furthermore, arts can provide a sense of connection and community. Through shared experiences of art, individuals can come together and create bonds that transcend language, culture, and even time. This is especially true in the case of music, where a single song can evoke powerful emotions and memories shared across generations. For instance, the song "Imagine" by John Lennon has become an anthem for peace and unity, and its message resonates with people of all ages and cultures.

In conclusion, while science and technology have undeniable benefits, the arts provide a unique perspective on the human experience that cannot be replicated scientifically. Through their ability to convey emotion, create connections, and inspire us, artists contribute to our understanding of life in ways that science and technology cannot.

Số từ: 270

Từ vựng:

 • revolutionize (v): cách mạng hóa
 • contribution (n): đóng góp
 • convey (v): truyền đại
 • human experience (n): kinh nghiệm con người 
 • painting (n): tranh vẽ, hội họa
 • literature (n): văn học
 • theme (n): chủ đề
 • quantify (v): định lượng
 • longing (n): cảm giác khao khát
 • despair (n): cảm giác tuyệt vọng
 • distorted (adj): méo mó
 • evoke (v): gợi lên
 • terror (n): sự kinh hoàng
 • anthem (n): thánh ca
 • unity (n): sự thống nhất
 • message (n): thông điệp
 • resonate (v): cộng hưởng

Bài dịch:

Khoa học và công nghệ đã cách mạng hóa thế giới hiện đại, nhưng bất chấp điều này, xã hội vẫn tiếp tục đánh giá cao sự đóng góp của các nghệ sĩ như nhạc sĩ, họa sĩ và nhà văn. Mặc dù khoa học và công nghệ có giá trị về nhiều mặt, nhưng có một số khía cạnh của cuộc sống không thể chỉ nắm bắt được bằng công nghệ.

Một trong những đóng góp chính của nghệ thuật là khả năng truyền đạt cảm xúc và thể hiện trải nghiệm của con người. Thông qua âm nhạc, hội họa và văn học, các nghệ sĩ có thể khám phá các chủ đề và ý tưởng phức tạp khó định lượng hoặc giải thích bằng các phương tiện khoa học. Ví dụ, một bức tranh có thể truyền đạt cảm giác khao khát hoặc tuyệt vọng theo cách mà không một nghiên cứu khoa học nào có thể nắm bắt được đầy đủ. Hãy xem bức tranh nổi tiếng "Tiếng thét" của Edvard Munch. Hình vẽ méo mó và màu sắc rực rỡ của bức tranh gợi lên cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng cho người xem.

Hơn nữa, nghệ thuật có thể mang lại cảm giác kết nối và cộng đồng. Thông qua những trải nghiệm nghệ thuật được chia sẻ, các cá nhân có thể đến với nhau và tạo ra những mối liên kết vượt qua ngôn ngữ, văn hóa và thậm chí cả thời gian. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp âm nhạc, nơi một bài hát có thể gợi lên những cảm xúc và ký ức mạnh mẽ được chia sẻ qua nhiều thế hệ. Ví dụ, bài hát "Imagine" của John Lennon đã trở thành một bài thánh ca cho hòa bình và thống nhất, và thông điệp của nó cộng hưởng với mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa.

Tóm lại, trong khi khoa học và công nghệ có những lợi ích không thể phủ nhận, nghệ thuật cung cấp một góc nhìn độc đáo về trải nghiệm của con người mà khoa học không thể sao chép được. Thông qua khả năng truyền tải cảm xúc, tạo kết nối và truyền cảm hứng cho chúng ta, các nghệ sĩ đóng góp vào sự hiểu biết của chúng ta về cuộc sống theo cách mà khoa học và công nghệ không thể làm được.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Arts and Culture đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!