Describe a story or novel you have read that you found interesting

“Describe a story or novel you have read that you found interesting” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe a story or novel you have read that you found interesting

You should say: 

 • When you read it
 • What the story or novel was about 
 • Who wrote it

And explain why it was interesting.

Bài mẫu band 8.0+:

One story that I read recently and found very interesting is "The Great Gatsby" by F. Scott Fitzgerald. The novel is set in the 1920s and follows the story of a mysterious and wealthy man named Jay Gatsby, who throws extravagant parties in an attempt to win back the love of his life, Daisy Buchanan.

What I found most intriguing about the novel was the way it captured the decadence and excess of the Jazz Age, while also exploring deeper themes such as love, betrayal, and the corruption of the American Dream. The characters are complex and flawed, and their relationships are both captivating and tragic.

The novel is also notable for its vivid and poetic prose, which brings to life the sights and sounds of Gatsby's world. The descriptions of the parties are particularly striking, with their glittering lights, flowing drinks, and dancing guests.

However, what I found most powerful about "The Great Gatsby" was its critique of the shallow and materialistic values of the time. Through Gatsby's obsession with wealth and status, and Daisy's vacillation between love and greed, the novel exposes the hollowness of the American Dream and the pitfalls of pursuing happiness through material possessions.

Overall, "The Great Gatsby" is a timeless classic that combines a gripping story with insightful commentary on human nature and society. It left a deep impression on me and reminded me of the importance of pursuing meaningful relationships and values, rather than empty pleasures and illusions.

Từ vựng cần lưu ý:

 • extravagant (adj): xa hoa
 • intriguing (adj): hấp dẫn
 • decadence (n): sự suy đồi
 • excess (n): sự thái quá
 • Jazz Age (n): thời đại nhạc Jazz
 • corruption (n): sự băng hoại
 • flawed (adj): thiếu sót
 • captivating (adj): cuốn hút
 • prose (n): văn xuôi
 • shallow (adj): nông cạn
 • materialistic (adj): vật chất
 • vacillation (n): sự do dự
 • greed (n): lòng tham
 • hollowness (n): sự rỗng tuếch
 • pitfall (n): cạm bẫy
 • material possession (n): của cải vật chất
 • classic (n): tác phẩm kinh điển
 • illusion (n): ảo tưởng

Bài dịch:

Một câu chuyện mà tôi đọc gần đây và thấy rất thú vị là "The Great Gatsby" của F. Scott Fitzgerald. Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh những năm 1920 và kể về câu chuyện của một người đàn ông bí ẩn và giàu có tên là Jay Gatsby, người đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa nhằm cố gắng giành lại tình yêu của đời mình, Daisy Buchanan.

Điều tôi thấy hấp dẫn nhất về cuốn tiểu thuyết là cách nó nắm bắt được sự suy đồi và thái quá của Thời đại nhạc Jazz, đồng thời khám phá những chủ đề sâu sắc hơn như tình yêu, sự phản bội và sự băng hoại của Giấc mơ Mỹ. Các nhân vật rất phức tạp và thiếu sót, và các mối quan hệ của họ vừa cuốn hút vừa bi thảm.

Cuốn tiểu thuyết cũng đáng chú ý vì văn xuôi sống động và thơ mộng, mang đến những cảnh tượng và âm thanh sống động trong thế giới của Gatsby. Các mô tả về các bữa tiệc đặc biệt nổi bật, với ánh đèn lấp lánh, đồ uống chảy và những vị khách khiêu vũ.

Tuy nhiên, điều tôi thấy mạnh mẽ nhất về "The Great Gatsby" là sự phê phán những giá trị nông cạn và vật chất của thời đại. Thông qua nỗi ám ảnh về sự giàu có và địa vị của Gatsby, và sự do dự giữa tình yêu và lòng tham của Daisy, cuốn tiểu thuyết vạch trần sự rỗng tuếch của Giấc mơ Mỹ và những cạm bẫy của việc theo đuổi hạnh phúc thông qua của cải vật chất.

Nhìn chung, "The Great Gatsby" là một tác phẩm kinh điển vượt thời gian kết hợp giữa một câu chuyện hấp dẫn với những bình luận sâu sắc về bản chất con người và xã hội. Nó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của việc theo đuổi những mối quan hệ và giá trị có ý nghĩa, thay vì những thú vui và ảo tưởng trống rỗng.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. How does technology help people tell stories? 

Công nghệ giúp mọi người kể chuyện như thế nào?

Bài mẫu:

“Technology has revolutionized the way people tell stories. With the advent of smartphones, digital cameras, and social media platforms, it's easier than ever to capture and share stories. Technology enables people to create and publish their own content, connect with others, and access a wealth of information and resources. Additionally, tools such as video editing software and virtual reality can enhance the storytelling experience and engage audiences in new ways. Overall, technology has democratized storytelling and expanded its reach and impact.”

Từ vựng:

 • revolutionize (v): cách mạng hóa  
 • advent (n): sự ra đời
 • content (n): nội dung
 • virtual reality (n): thực tế ảo
 • audience (n): khán giả
 • democratize (v): dân chủ hóa

Bài dịch:

Công nghệ đã cách mạng hóa cách mọi người kể chuyện. Với sự ra đời của điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật số và các nền tảng truyền thông xã hội, việc ghi lại và chia sẻ các câu chuyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Công nghệ cho phép mọi người tạo và xuất bản nội dung của riêng họ, kết nối với những người khác và truy cập vô số thông tin và tài nguyên. Ngoài ra, các công cụ như phần mềm chỉnh sửa video và thực tế ảo có thể nâng cao trải nghiệm kể chuyện và thu hút khán giả theo những cách mới. Nhìn chung, công nghệ đã dân chủ hóa cách kể chuyện, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận và tác động của nó.

2.2. Do you prefer to read e-books or printed books? 

Bạn thích đọc sách điện tử hay sách in hơn?

Bài mẫu:

“I actually like printed books more. I really enjoy the tactile experience of holding a book, flipping through the pages, and smelling the paper. Printed books also have a nostalgic appeal, and some people find them easier on the eyes than e-books. Additionally, printed books don't require batteries or an internet connection and can be enjoyed anywhere at any time. I do read e-books sometimes, and I do enjoy their versatility and accessibility. However, overall, I prefer printed books over e-books.”

Từ vựng:

 • tactile (adj): xúc giác
 • nostalgic appeal (n): sức hấp dẫn hoài cổ
 • battery (n): pin
 • versatility (n): sự linh hoạt
 • accessibility (n): khả năng truy cập

Bài dịch:

Tôi thực ra thích sách in hơn. Tôi thực sự thích trải nghiệm xúc giác khi cầm một cuốn sách, lật qua các trang và ngửi mùi giấy. Sách in cũng có sức hấp dẫn hoài cổ và một số người thấy chúng dễ nhìn hơn sách điện tử. Ngoài ra, sách in không cần pin hoặc kết nối internet và có thể thưởng thức mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi tôi đọc sách điện tử và tôi thích tính linh hoạt và khả năng truy cập của chúng. Tuy nhiên, nhìn chung, tôi thích sách in hơn sách điện tử.

2.3. Why are mystery novels so popular nowadays? 

Tại sao tiểu thuyết bí ẩn rất phổ biến ngày nay?

Bài mẫu:

“Mystery novels have always been popular due to their ability to captivate readers with suspense and intrigue. In today's world, where people are constantly seeking distractions and entertainment, mystery novels provide a form of escapism that allows readers to immerse themselves in a different world and forget about their daily problems. Additionally, mystery novels often deal with complex and relatable themes, such as crime, justice, and morality, which resonate with readers and make them think.”

Từ vựng:

 • captivate (v): thu hút
 • suspense (n): sự hồi hộp
 • intrigue (n): sự hấp dẫn
 • immerse (v): hòa mình
 • morality (n): tính đạo đức
 • resonate with (v): gây ấn tượng với

Bài dịch:

Tiểu thuyết bí ẩn luôn được yêu thích nhờ khả năng thu hút độc giả bằng sự hồi hộp và hấp dẫn. Trong thế giới ngày nay, nơi mọi người không ngừng tìm kiếm sự tiêu khiển và giải trí, tiểu thuyết bí ẩn cung cấp một hình thức thoát ly cho phép người đọc đắm mình trong một thế giới khác và quên đi những vấn đề hàng ngày của họ. Ngoài ra, tiểu thuyết bí ẩn thường đề cập đến các chủ đề phức tạp và dễ liên tưởng, chẳng hạn như tội phạm, công lý và đạo đức, những điều này gây ấn tượng với độc giả và khiến họ phải suy nghĩ.

2.4. What kinds of novels are suitable for a film adaptation? 

Những thể loại tiểu thuyết nào phù hợp để chuyển thể thành phim?

Bài mẫu:

“Novels with compelling characters, strong plotlines, and cinematic elements, such as action or romance, are suitable for film adaptations. However, the adaptation process can be challenging, as filmmakers need to balance the fidelity to the source material with the demands of the visual medium. Successful adaptations often capture the essence of the novel while also adding their own creative vision and style.”

Từ vựng:

 • compelling (adj): hấp dẫn
 • plotline (n): cốt truyện
 • cinematic element (n): yếu tố điện ảnh 
 • fidelity (n): độ trung thực

Bài dịch:

Tiểu thuyết có nhân vật hấp dẫn, cốt truyện mạnh mẽ và yếu tố điện ảnh, chẳng hạn như hành động hoặc lãng mạn, phù hợp để chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, quá trình chuyển thể có thể là một thách thức, vì các nhà làm phim cần phải cân bằng độ trung thực của tài liệu gốc với yêu cầu của phương tiện hình ảnh. Các bản chuyển thể thành công thường nắm bắt được bản chất của cuốn tiểu thuyết đồng thời bổ sung tầm nhìn và phong cách sáng tạo của riêng họ.

2.5. Is there any difference between popular novels now and those in the past? 

Có sự khác biệt nào giữa tiểu thuyết nổi tiếng bây giờ và tiểu thuyết ngày xưa không?

Bài mẫu:

“Yes, there are differences between popular novels now and those in the past. Contemporary novels often reflect modern issues and perspectives, while older novels may reflect the social norms and values of their time. Writing styles and literary techniques have also evolved over time. However, certain themes and genres, such as romance and mystery, have remained popular across different eras.”

Từ vựng:

 • contemporary (adj): đương đại
 • social norm (n): chuẩn mực xã hội
 • literary (n): văn học
 • evolve (v): phát triển, tiến hóa

Bài dịch:

Vâng, có sự khác biệt giữa tiểu thuyết nổi tiếng bây giờ và tiểu thuyết trong quá khứ. Tiểu thuyết đương đại thường phản ánh các vấn đề và quan điểm hiện đại, trong khi tiểu thuyết cũ hơn có thể phản ánh các chuẩn mực xã hội và giá trị của thời đại. Phong cách viết và kỹ thuật văn học cũng đã phát triển theo thời gian. Tuy nhiên, một số chủ đề và thể loại nhất định, chẳng hạn như lãng mạn và bí ẩn, vẫn phổ biến qua các thời đại khác nhau.

2.6. Why do some people prefer reading novels to playing computer games in this digital world?

Tại sao một số người thích đọc tiểu thuyết hơn chơi game trên máy tính trong thế giới kỹ thuật số này?

Bài mẫu:

“People have different interests and hobbies, and some may find reading novels more engaging and fulfilling than playing computer games. Novels offer a way to escape reality, explore different perspectives, and stimulate the imagination. In contrast, computer games can be entertaining, but they may lack the depth, complexity, and emotional resonance of a well-crafted novel. Ultimately, the choice between reading novels and playing computer games depends on individual preferences and goals.”

Từ vựng:

 • stimulate (v): kích thích
 • imagination (n): trí tưởng tượng
 • complexity (n): sự phức tạp
 • emotional resonance (n): sự cộng hưởng cảm xúc
 • well-crafted (adj): được trau chuốt, tỉ mỉ

Bài dịch:

Mọi người có sở thích và sở thích khác nhau, và một số người có thể thấy đọc tiểu thuyết hấp dẫn và thỏa mãn hơn là chơi game trên máy tính. Tiểu thuyết đưa ra một cách để thoát khỏi thực tế, khám phá những quan điểm khác nhau và kích thích trí tưởng tượng. Ngược lại, trò chơi máy tính có thể mang tính giải trí, nhưng chúng có thể thiếu chiều sâu, sự phức tạp và sự cộng hưởng cảm xúc của một cuốn tiểu thuyết được trau chuốt kỹ lưỡng. Cuối cùng, sự lựa chọn giữa đọc tiểu thuyết và chơi game trên máy tính phụ thuộc vào sở thích và mục tiêu của từng cá nhân.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe a story or novel you have read that you found interesting” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!