bài mẫu ielts writing Schools are no longer necessary because children can get so much information available through the Internet, and they can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.  

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Schools are no longer necessary because children can get so much information available through the Internet, and they can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree?

Trường học không còn cần thiết nữa vì trẻ em có thể nhận được rất nhiều thông tin có sẵn qua Internet và chúng có thể học tập tốt ở nhà. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra chủ đề về việc trẻ em chỉ cần học qua Internet và trường học không cần thiết nữa. Đề bài yêu cầu bạn đồng ý/không đồng ý tới mức độ nào với chủ đề.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Nowadays, some people consider schools no longer necessary because children can get information from the internet and study just as well at home.

 • Giới thiệu bài viết: Ở đây tác giả không đồng tình với ý kiến.

=> I disagree with the statement that schools are no longer necessary.

Body 1: Lý do số một:

 • Trường học cung cấp nhiều hơn là chỉ tiếp cận thông tin.

=>  Schools provide much more than just access to information.

 • Ý bổ trợ: Cung cấp một môi trường học tập có tổ chức và hỗ trợ, nơi trẻ em có thể phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo.

=>  They offer a structured and supportive learning environment where children can develop social skills, critical thinking, problem-solving abilities, and creativity. 

 • Ví dụ: Hầu hết các trường cung cấp một loạt các hoạt động ngoại khóa, bao gồm các đội thể thao, bài học âm nhạc, câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ học thuật.

=>  Most schools offer a range of extracurricular activities, including sports teams, music lessons, drama clubs, and academic clubs.

Body 2: Lý do số hai:

 • Các trường cung cấp quyền tiếp cận với các giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ => cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ vượt xa việc cung cấp thông tin đơn thuần.

=> Schools provide access to experienced and qualified teachers => offer guidance and support that goes beyond mere information provision.

 • Ý bổ trợ: Giáo viên có thể đưa ra hướng dẫn cá nhân, cung cấp phản hồi và đánh giá => nâng cao hiểu biết và kỹ năng của học sinh.

=> Teachers can offer individualized instruction, and provide feedback and assessment => improve students’ understanding and skills. 

 • Ví dụ: Một học sinh gặp khó khăn trong việc hiểu một khái niệm khó có thể tìm đến giáo viên của họ để được giúp đỡ => Giáo viên có thể giải thích khái niệm đó theo cách có ý nghĩa đối với học sinh.

=> A student who is struggling to understand a difficult concept may turn to their teacher for help => The teacher can explain the concept in a way that makes sense to the student.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> The internet provides a wealth of information and resources => it cannot replace the essential role that schools play in a child's education and development.

 2. Bài mẫu Band 8

Schools are no longer necessary because children can get so much information available through the Internet, and they can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree?

Nowadays, some people consider schools no longer necessary because children can get information from the internet and study just as well at home. While it is true that the internet provides access to a vast amount of information, schools still play a critical role in a child's education and development. Therefore, I disagree with the statement that schools are no longer necessary.

First of all, schools provide much more than just access to information. They offer a structured and supportive learning environment where children can develop social skills, critical thinking, problem-solving abilities, and creativity. Schools provide opportunities for children to engage in extracurricular activities, sports, and the arts, which are essential for developing well-rounded individuals. For example, most schools offer a range of extracurricular activities, including sports teams, music lessons, drama clubs, and academic clubs. Therefore, a student who loves basketball can join the school basketball team, and a student who loves music can take music lessons offered by the school.

In addition, schools provide access to experienced and qualified teachers who can offer guidance and support that goes beyond mere information provision. Teachers can motivate and challenge students, offer individualized instruction, and provide feedback and assessment that helps students improve their understanding and skills. For instance, a student who is struggling to understand a difficult concept in a subject like mathematics may turn to their teacher for help. The teacher can explain the concept in a way that makes sense to the student, provide examples, offer feedback on the student's work, and address any misconceptions or gaps in the student's understanding.

In conclusion, while the internet provides a wealth of information and resources, it cannot replace the essential role that schools play in a child's education and development.

Số từ: 289

Từ vựng:

 • structured (adj): có tổ chức 
 • supportive (adj): ủng hộ
 • learning environment (n): môi trường học tập
 • social skill (n): kỹ năng xã hội
 • critical thinking (n): tư duy phản biện
 • problem-solving ability (n): khả năng giải quyết vấn đề 
 • creativity (n): sự sáng tạo
 • extracurricular activity (n): hoạt động ngoại khóa
 • well-rounded (adj): toàn diện
 • guidance (n): hướng dẫn 
 • mere (adj): đơn thuần
 • provision (n): sự cung cấp
 • feedback (n): phản hồi
 • assessment (n): đánh giá
 • mathematics (n): toán học
 • misconception (n): khái niệm sai lầm 
 • gap (n): lỗ hổng

Bài dịch:

Ngày nay, một số người cho rằng trường học không còn cần thiết nữa vì trẻ em có thể lấy thông tin từ internet và học tốt như ở nhà. Mặc dù đúng là internet cung cấp quyền truy cập vào một lượng thông tin khổng lồ, trường học vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục và phát triển của trẻ. Vì vậy, tôi không đồng ý với tuyên bố rằng các trường học không còn cần thiết.

Trước hết, trường học cung cấp nhiều hơn là chỉ tiếp cận thông tin. Họ cung cấp một môi trường học tập có tổ chức và ủng hộ, nơi trẻ em có thể phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo. Trường học tạo cơ hội cho trẻ em tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thể thao và nghệ thuật, những hoạt động cần thiết để phát triển các cá nhân toàn diện. Ví dụ, hầu hết các trường cung cấp một loạt các hoạt động ngoại khóa, bao gồm các đội thể thao, bài học âm nhạc, câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ học thuật. Do đó, một học sinh yêu thích bóng rổ có thể tham gia đội bóng rổ của trường và một học sinh yêu thích âm nhạc có thể tham gia các bài học âm nhạc do trường tổ chức.

Ngoài ra, các trường cung cấp quyền truy cập vào các giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ, những người có thể đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ vượt xa việc cung cấp thông tin đơn thuần. Giáo viên có thể khuyến khích và thử thách học sinh, cung cấp hướng dẫn cá nhân, cung cấp thông tin phản hồi và đánh giá giúp học sinh cải thiện sự hiểu biết và kỹ năng của họ. Ví dụ, một học sinh đang gặp khó khăn trong việc hiểu một khái niệm khó trong một môn học như toán học có thể nhờ giáo viên giúp đỡ. Giáo viên có thể giải thích khái niệm theo cách có ý nghĩa đối với học sinh, cung cấp các ví dụ, đưa ra phản hồi về bài làm của học sinh và giải quyết bất kỳ khái niệm sai lầm hoặc lỗ hổng nào trong sự hiểu biết của học sinh.

Tóm lại, trong khi internet cung cấp vô số thông tin và tài nguyên, nó không thể thay thế vai trò thiết yếu của trường học đối với sự giáo dục và phát triển của trẻ.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Children đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!