The diagram shows differences in temperature zones between tropical mountains and temperate mountains. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

cách làm ielts writing task 1

The diagram shows differences in temperature zones between tropical mountains and temperate mountains. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Biểu đồ thể hiện sự khác biệt về các đới nhiệt độ giữa vùng núi nhiệt đới và vùng núi ôn đới. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Process (Quy trình).

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ đã cho minh họa sự phân bố thảm thực vật ở vùng núi của vùng nhiệt đới và ôn đới.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ:

=> Núi nhiệt đới có độ cao lớn hơn nhiều so với núi ôn đới.

=> Các ngọn núi nhiệt đới có phạm vi nhiệt độ rộng hơn trong khi các ngọn núi ôn đới, chủ yếu bao gồm các vùng mát mẻ và đồng cỏ núi cao.

Details: Mô tả các điểm chính và tìm ra điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa các số liệu. 

 • Body 1: Mô tả đặc điểm của vùng núi nhiệt đới.
 • Body 2: Mô tả đặc điểm của vùng núi ôn đới.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

The diagram shows differences in temperature zones between tropical mountains and temperate mountains. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The diagram shows differences in temperature zones between tropical mountains and temperate mountains. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The given diagram illustrates the distribution of vegetation in mountains of tropical and temperate regions.

It is evident that tropical mountains have a much greater height as compared to temperate mountains. Moreover, tropical mountains exhibit a wider range of temperature zones while temperate mountains mainly comprise of cool zones and alpine meadows.

In terms of tropical mountains, they are extremely tall, measuring approximately 5,500 meters in height and can be divided into six distinctive regions. The warm zone, situated at an altitude of below 510 meters, is characterized by the growth of tropical plants. The temperate zone, located at a higher altitude, is suitable for growing crops like coffee and cocoa. Grains are grown in a cool zone, which lies at a height of approximately 2,000 to 3,000 meters above sea level. Above this zone is the forest region, where broadleaf trees can survive until an altitude of 3,000 meters, whereas pine and firs can thrive up to 4,000 meters. The alpine meadows and the permanent snow area are situated at the top of these mountains, with the snow line at around 4,400 meters.

As for temperate mountains, they are divided into four distinct regions. The cool zone, which is below 5,000 feet (about 1,500 meters) in altitude, is favorable for crops such as grains, potatoes, and flax. The forest region lies between the limits for broadleaf trees and spruce trees, which are under 5,000 and 6,000 feet, respectively. Alpine meadows are situated at a higher altitude. The peak of these mountains is approximately 3,400 meters, and it remains covered with snow throughout the year, with the snow line at around 2,700 meters above sea level.

Số từ: 288

Từ vựng:

 • distribution (n): sự phân bổ
 • vegetation (n): thảm thực vật
 • tropical (adj): (thuộc về) nhiệt đới
 • temperate (adj): (thuộc về) ôn đới
 • region (n): vùng
 • comprise of (v): bao gồm
 • cool zone (n): vùng mát mẻ
 • alpine meadow (n): đồng cỏ núi cao
 • distinctive (adj): khác biệt, đặc biệt
 • warm zone (n): vùng ấm
 • situate at (v): nằm ở
 • altitude (n): độ cao
 • characterize (n): đặc trưng
 • crop (n): cây
 • grain (n): ngũ cốc
 • forest (n): rừng rậm
 • broadleaf tree (n): cây lá rộng
 • pine (n): cây thông
 • fir (n): cây linh sam
 • flax (n): cây gai
 • spruce tree (n): cây vân sam
 • sea level (n): mực nước biển

Bài dịch:

Sơ đồ đã cho minh họa sự phân bố thảm thực vật ở vùng núi của vùng nhiệt đới và ôn đới.

Rõ ràng là núi nhiệt đới có chiều cao lớn hơn nhiều so với núi ôn đới. Hơn nữa, các ngọn núi nhiệt đới thể hiện phạm vi nhiệt độ rộng hơn trong khi các ngọn núi ôn đới chủ yếu bao gồm các vùng mát mẻ và đồng cỏ núi cao.

Về các ngọn núi nhiệt đới, chúng cực kỳ cao, có chiều cao xấp xỉ 5.500 mét và có thể được chia thành sáu vùng đặc biệt. Vùng ấm, nằm ở độ cao dưới 510 mét, được đặc trưng bởi sự phát triển của thực vật nhiệt đới. Vùng ôn đới, nằm ở độ cao cao hơn, thích hợp cho việc trồng các loại cây trồng như cà phê và ca cao. Các loại ngũ cốc được trồng ở vùng mát mẻ, nằm ở độ cao khoảng 2.000 đến 3.000 mét so với mực nước biển. Phía trên khu vực này là khu vực rừng, nơi cây lá rộng có thể tồn tại ở độ cao 3.000 mét, trong khi thông và linh sam có thể phát triển ở độ cao 4.000 mét. Các đồng cỏ núi cao và khu vực tuyết vĩnh viễn nằm trên đỉnh của những ngọn núi này, với đường tuyết ở độ cao khoảng 4.400 mét.

Đối với vùng núi ôn đới, chúng được chia thành bốn khu vực rõ rệt. Vùng mát mẻ, có độ cao dưới 5.000 feet (khoảng 1.500 mét), thuận lợi cho các loại cây trồng như ngũ cốc, khoai tây và lanh. Khu vực rừng nằm giữa giới hạn của cây lá rộng và cây vân sam, tương ứng là dưới 5.000 và 6.000 feet. Đồng cỏ núi cao nằm ở độ cao cao hơn. Đỉnh của những ngọn núi này cao khoảng 3.400 mét và được bao phủ bởi tuyết quanh năm, với đường tuyết ở độ cao khoảng 2.700 mét so với mực nước biển.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!