bài mẫu ielts speaking Describe a time when you saw a lot of plastic waste

“Describe a time when you saw a lot of plastic waste” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe a time when you saw a lot of plastic waste (e.g. in a park, on the beach, etc.)

You should say: 

 • Where and when you saw the plastic waste 
 • Why there were a lot of plastic waste 
 • What you did after you saw them 

And explain what your thoughts were about this.

Bài mẫu band 8.0+:

I vividly remember the time when I saw a massive amount of plastic waste on a beach in Thailand. During my summer holiday, I decided to visit one of the most beautiful beaches in the country. As I was walking along the shore, I noticed an enormous pile of plastic bottles, bags, and wrappers scattered all over the sand. I was shocked and saddened by the sight, as it was ruining the natural beauty of the beach.

As I continued my walk, I noticed that plastic waste was not only on the shore but also in the water. It was a distressing experience to see the fish swimming among plastic debris and getting entangled in it. I couldn't help but think about the impact of our careless behavior on the environment.

The sight of all that plastic waste inspired me to take action. I spent the rest of the day picking up as much plastic waste as I could, and I encouraged others on the beach to do the same. It was a small effort, but it made a significant difference. By the end of the day, the beach looked much cleaner, and I felt a sense of accomplishment.

That experience made me realize how crucial it is to be mindful of our actions and the impact they have on the environment. It also highlighted the urgent need for more significant action to tackle the plastic waste problem. From that day on, I made a conscious effort to reduce my plastic usage and to spread awareness about the importance of environmental conservation.

Từ vựng cần lưu ý:

 • massive (adj): lớn, khổng lồ
 • plastic waste (n): rác thải nhựa
 • Thailand (n): Thái Lan
 • beach (n): bãi biển
 • shore (n): bờ biển
 • enormous (adj): khổng lồ, to lớn
 • plastic bottle (n): chai lọ nhựa
 • wrapper (n): giấy gói
 • scatter (v): rải rác
 • sadden (v): khiến ai đó buồn 
 • natural beauty (n): vẻ đẹp tự nhiên
 • plastic debris (n): mảnh vụn nhựa
 • entangled (adj): bị mắc kẹt, bị vướng
 • careless (adj): bất cẩn
 • take action (v): hành động
 • accomplishment (n): thành tựu
 • mindful (adj): lưu tâm, chú ý
 • tackle (v): hành động, xử lý
 • conscious (adj): có ý thức
 • spread awareness (v): truyền bá nhận thức
 • environmental conservation (n): bảo tồn môi trường

Bài dịch:

Tôi nhớ rất rõ lần tôi nhìn thấy một lượng lớn rác thải nhựa trên một bãi biển ở Thái Lan. Trong kỳ nghỉ hè của tôi, tôi quyết định đến thăm một trong những bãi biển đẹp nhất trong cả nước. Khi đang đi dọc bờ biển, tôi để ý thấy một đống chai nhựa, túi và giấy gói khổng lồ nằm rải rác trên cát. Tôi đã bị sốc và buồn trước cảnh tượng đó, vì nó đang hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên của bãi biển.

Khi tiếp tục đi bộ, tôi nhận thấy rác thải nhựa không chỉ ở trên bờ mà còn ở dưới nước. Thật là một trải nghiệm đau lòng khi nhìn thấy những con cá bơi lội giữa những mảnh vụn nhựa và bị vướng vào đó. Tôi không thể không nghĩ về tác động của hành vi bất cẩn của chúng tôi đối với môi trường.

Cảnh tượng rác thải nhựa đã truyền cảm hứng cho tôi hành động. Tôi dành thời gian còn lại trong ngày để nhặt càng nhiều rác thải nhựa càng tốt và tôi khuyến khích những người khác trên bãi biển cũng làm như vậy. Đó là một nỗ lực nhỏ, nhưng nó đã tạo ra một sự khác biệt đáng kể. Đến cuối ngày, bãi biển trông sạch sẽ hơn nhiều, và tôi cảm thấy mình đã đạt được thành tựu.

Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc lưu tâm đến hành động của mình và tác động của chúng đối với môi trường. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động quan trọng hơn để giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Kể từ ngày đó, tôi đã nỗ lực có ý thức để giảm thiểu việc sử dụng nhựa và truyền bá nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Do you think we should use plastic products?

Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng các sản phẩm nhựa không?

Bài mẫu:

“The use of plastic products is a complex issue with both advantages and disadvantages. On the one hand, plastic products are lightweight, durable, and inexpensive, making them convenient and accessible for many people. On the other hand, plastic products are non-biodegradable, contribute to environmental pollution, and harm wildlife. Therefore, it's important to use plastic products wisely and responsibly, reduce the amount of waste produced, and recycle whenever possible.”

Từ vựng:

 • lightweight (adj): nhẹ cân
 • durable (adj): bền
 • inexpensive (adj): không tốn kém, rẻ 
 • convenient (adj): thuận tiện
 • accessible (adj): dễ tiếp cận
 • non-biodegradable (adj): khó phân hủy
 • environmental pollution (n): ô nhiễm môi trường
 • wildlife (n): động vật hoang dã
 • recycle (v): tái chế

Bài dịch:

Việc sử dụng các sản phẩm nhựa là một vấn đề phức tạp với cả ưu điểm và nhược điểm. Một mặt, các sản phẩm nhựa có trọng lượng nhẹ, độ bền cao và giá thành rẻ nên rất thuận tiện và dễ tiếp cận đối với nhiều người. Mặt khác, sản phẩm nhựa khó phân hủy, góp phần gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho động vật hoang dã. Do đó, điều quan trọng là phải sử dụng các sản phẩm nhựa một cách khôn ngoan và có trách nhiệm, giảm lượng chất thải được tạo ra và tái chế bất cứ khi nào có thể.

2.2. How can we reduce our use of plastic?

Làm thế nào chúng ta có thể giảm việc sử dụng nhựa?

Bài mẫu:

“Reducing our use of plastic is a complex issue that requires a multifaceted approach. Some effective strategies include using reusable bags, bottles, and containers, avoiding single-use plastic products, recycling plastic items, and supporting companies that prioritize sustainable and eco-friendly practices. Additionally, governments can implement policies such as plastic taxes, bans on single-use plastics, and incentives for recycling and composting.”

Từ vựng:

 • strategy (n): chiến lược
 • reusable (adj): tái sử dụng được
 • container (n): hộp đựng
 • single-use (adj): dùng một lần
 • prioritize (v): ưu tiên
 • sustainable (adj): bền vững
 • eco-friendly (adj): thân thiện môi trường

Bài dịch:

Giảm thiểu việc sử dụng nhựa là một vấn đề phức tạp đòi hỏi một cách tiếp cận đa diện. Một số chiến lược hiệu quả bao gồm sử dụng túi, chai và hộp có thể tái sử dụng, tránh các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tái chế các mặt hàng nhựa và hỗ trợ các công ty ưu tiên thực hành bền vững và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các chính phủ có thể thực hiện các chính sách như thuế nhựa, cấm nhựa sử dụng một lần và khuyến khích tái chế và làm phân trộn.

2.3. What kinds of plastic waste are often seen in your country?

Những loại rác thải nhựa nào thường thấy ở nước bạn?

Bài mẫu:

“Plastic waste is a serious environmental issue in my country, and it's not uncommon to see various types of plastic littering the streets and polluting waterways. Some of the most commonly seen plastic waste includes single-use items such as plastic bags, bottles, straws, and food packaging. These items are often discarded after a single use and can take hundreds of years to decompose, causing long-term harm to the environment and wildlife.”

Từ vựng:

 • litter (v): xả rác
 • waterway (n): nguồn nước
 • straw (n): ống hút
 • discard (v): vứt bỏ, loại bỏ
 • decompose (v): phân hủy

Bài dịch:

Rác thải nhựa là một vấn đề môi trường nghiêm trọng ở đất nước tôi và không có gì lạ khi thấy nhiều loại nhựa khác nhau xả rác trên đường phố và gây ô nhiễm nguồn nước. Một số chất thải nhựa phổ biến nhất bao gồm các vật dụng sử dụng một lần như túi nhựa, chai lọ, ống hút và bao bì thực phẩm. Những vật dụng này thường bị loại bỏ sau một lần sử dụng và có thể mất hàng trăm năm để phân hủy, gây tác hại lâu dài cho môi trường và động vật hoang dã.

2.4. Why do people like to use plastic products?

Vì sao người ta thích dùng đồ nhựa?

Bài mẫu:

“People like to use plastic products for various reasons, including their affordability, durability, and versatility. Plastic products are often cheaper than alternatives such as glass or metal, making them more accessible to people on a tight budget. They are also lightweight and durable, which makes them suitable for a wide range of applications. However, the widespread use of plastic products has also led to concerns about their environmental impact and contribution to pollution.”

Từ vựng:

 • affordability (n): sự dễ chi trả, sự giá rẻ
 • durability (n): độ bền
 • versatility (n): tính linh hoạt
 • glass (n): thủy tinh
 • metal (n): kim loại
 • tight budget (n): ngân sách eo hẹp

Bài dịch:

Mọi người thích sử dụng các sản phẩm nhựa vì nhiều lý do, bao gồm cả sự dễ chi trả, độ bền và tính linh hoạt của chúng. Các sản phẩm nhựa thường rẻ hơn so với các sản phẩm thay thế như thủy tinh hoặc kim loại, khiến chúng dễ tiếp cận hơn với những người có ngân sách eo hẹp. Chúng cũng nhẹ và bền, khiến chúng phù hợp với nhiều ứng dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng rộng rãi các sản phẩm nhựa cũng dẫn đến những lo ngại về tác động môi trường và góp phần gây ô nhiễm.

2.5. What can the government do to reduce plastic pollution?

Chính phủ có thể làm gì để giảm ô nhiễm nhựa?

Bài mẫu:

“The government can take various measures to reduce plastic pollution, such as implementing policies to encourage recycling and reducing single-use plastics. They can also invest in research and development of sustainable materials and technologies, impose taxes or fines on plastic producers, and promote public awareness and education campaigns. Furthermore, the government can work with businesses and industries to create incentives for eco-friendly practices and regulations to reduce plastic waste.”

Từ vựng:

 • policy (n): chính sách
 • invest (v): đầu tư
 • tax (n): thuế
 • fine (n): tiền phạt
 • campaign (n): chiến dịch
 • incentive (n): sự khuyến khích, sự kêu gọi

Bài dịch:

Chính phủ có thể thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giảm ô nhiễm nhựa, chẳng hạn như thực hiện các chính sách khuyến khích tái chế và giảm nhựa sử dụng một lần. Họ cũng có thể đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các vật liệu và công nghệ bền vững, áp đặt thuế hoặc phạt đối với các nhà sản xuất nhựa, đồng thời thúc đẩy các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng. Hơn nữa, chính phủ có thể làm việc với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp để tạo ra các khuyến khích cho các quy định và thực hành thân thiện với môi trường nhằm giảm rác thải nhựa.

2.6. Do you think we can do without plastic altogether in the future?

Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể sống mà không có nhựa hoàn toàn trong tương lai không?

Bài mẫu:

“While it may be difficult to completely eliminate plastic, I believe that we can significantly reduce our reliance on it. Governments, companies, and individuals can take steps such as using alternative materials, recycling more, and reducing plastic waste. It will require a collective effort and mindset shift to prioritize sustainability and the long-term health of our planet. Ultimately, the goal should be to find a balance between convenience and environmental responsibility.”

Từ vựng:

 • eliminate (v): loại bỏ
 • reliance (n): sự nương tựa
 • material (n): vật liệu
 • sustainability (n): tính bền vững
 • convenience (n): sự thuận tiện

Bài dịch:

Mặc dù có thể khó loại bỏ hoàn toàn nhựa, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nó. Chính phủ, công ty và cá nhân có thể thực hiện các bước như sử dụng vật liệu thay thế, tái chế nhiều hơn và giảm rác thải nhựa. Nó sẽ đòi hỏi nỗ lực tập thể và thay đổi tư duy để ưu tiên tính bền vững và sức khỏe lâu dài của hành tinh chúng ta. Cuối cùng, mục tiêu phải là tìm sự cân bằng giữa sự thuận tiện và trách nhiệm với môi trường.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe a time when you saw a lot of plastic waste” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!