The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích:

1.1. Phân tích đề bài: 

Đề bài:

The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

Những lợi ích của việc phổ biến tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu sẽ tiếp tục lấn át những nhược điểm của nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức độ nào?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra ý kiến rằng mặt lợi của việc tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu sẽ tiếp tục vượt qua các mặt bất lợi, rồi yêu cầu bạn đưa ra ý kiến rằng bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức nào.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> Some people think the benefits of English becoming a global language will remain greater than any drawbacks it may have.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả hoàn toàn đồng ý với ý kiến..

=>  I wholeheartedly agree.

Body 1: Lợi ích số một:

 • Tạo điều kiện giao tiếp giữa những người từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

=> Facilitate communication between people from different countries and cultures.

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ của kinh doanh, khoa học và công nghệ => cho phép mọi người chia sẻ ý tưởng và thông tin xuyên biên giới

=> hiểu biết và hợp tác nhiều hơn giữa các quốc gia

=> tác động tích cực đến quan hệ quốc tế.

=> English is the language of business, science, and technology => allows people to share ideas and information across borders => greater understanding and cooperation between nations => positive effects on international relations.

Body 2: Lợi ích số hai:

 • Sự phổ biến của tiếng Anh cũng dẫn đến tăng cơ hội giáo dục và việc làm.

=>  The spread of English has also led to increased opportunities for education and employment. 

 • Trình độ tiếng Anh thường là một yêu cầu đối với giáo dục đại học và nhiều công việc => Bằng cách học tiếng Anh, những người từ các quốc gia không nói tiếng Anh có thể tiếp cận với những cơ hội này.

=>  English proficiency is often a requirement for higher education and many jobs => By learning English, people from non-English-speaking countries can gain access to these opportunities.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the benefits of the spread of English as a global language are more significant and far-reaching than any drawbacks.

 2. Bài mẫu Band 8.0+:

The advantages of the spread of English as a global language will continue to outweigh its disadvantages. To what extent do you agree or disagree?

English has become a global language, spoken by millions of people worldwide for years. Some people think the benefits of English becoming a global language will remain greater than any drawbacks it may have, and I wholeheartedly agree.

One major advantage of English as a global language is that it facilitates communication between people from different countries and cultures. English is the language of business, science, and technology, and it allows people to share ideas and information across borders. This can lead to greater understanding and cooperation between nations, which can have positive effects on international relations. For instance, when a Japanese company wants to do business with a German company, they may use English as a common language to communicate and negotiate the terms of their partnership, as both parties may not speak each other's native language.

Furthermore, the spread of English has also led to increased opportunities for education and employment. English proficiency is often a requirement for higher education and many jobs, especially in fields such as finance, marketing, and tourism. By learning English, people from non-English-speaking countries can gain access to these opportunities and improve their quality of life. To illustrate, a student from a non-English speaking country who learns English may have the opportunity to attend a prestigious university in an English-speaking country and pursue a degree in their desired field. This can lead to better job prospects, higher salaries, and a higher standard of living.

In conclusion, the benefits of the spread of English as a global language are more significant and far-reaching than any drawbacks as English can facilitate cross-border communication more easily and increase the social mobility of millions of people around the world.

Số từ: 282

Từ vựng:

 • facilitate (v): tạo điều kiện
 • science (n): khoa học
 • technology (n): công nghệ
 • border (n): biên giới
 • cooperation (n): sự hợp tác
 • nation (n): quốc gia
 • international relation (n): quan hệ quốc tế
 • common language (n): ngôn ngữ chung
 • negotiate (v): đàm phán
 • term (n): điều khoản
 • partnership (n): sự hợp tác
 • party (n): bên, phe
 • native language (n): ngôn ngữ mẹ đẻ
 • proficiency (n): trình độ
 • finance (n): (ngành) tài chính
 • marketing (n): (ngành) quảng cáo tiếp thị
 • tourism (n): (ngành) du lịch
 • prestigious (adj): danh tiếng, có tiếng tăm
 • degree (n): bằng cấp
 • job prospect (n): triển vọng việc làm
 • salary (n): lương
 • standard of living (n): mức sinh sống
 • far-reaching (adj): sâu rộng
 • social mobility (n): sự di động, sự hoạt động của xã hội

Bài dịch:

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới trong nhiều năm. Một số người nghĩ rằng lợi ích của việc tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu sẽ vẫn lớn hơn bất kỳ nhược điểm nào mà nó có thể có, và tôi hoàn toàn đồng ý.

Một lợi thế lớn của tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu là nó tạo điều kiện giao tiếp giữa những người từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Tiếng Anh là ngôn ngữ của kinh doanh, khoa học và công nghệ, và nó cho phép mọi người chia sẻ ý tưởng và thông tin xuyên biên giới. Điều này có thể dẫn đến sự hiểu biết và hợp tác nhiều hơn giữa các quốc gia, có thể có tác động tích cực đến quan hệ quốc tế. Chẳng hạn, khi một công ty Nhật Bản muốn hợp tác kinh doanh với một công ty Đức, họ có thể sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung để giao tiếp và đàm phán các điều khoản hợp tác, vì cả hai bên có thể không nói được ngôn ngữ mẹ đẻ của nhau.

Hơn nữa, sự phổ biến của tiếng Anh cũng dẫn đến tăng cơ hội giáo dục và việc làm. Trình độ tiếng Anh thường là một yêu cầu đối với giáo dục đại học và nhiều công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như tài chính, quảng cáo tiếp thị và du lịch. Bằng cách học tiếng Anh, những người từ các quốc gia không nói tiếng Anh có thể tiếp cận những cơ hội này và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Để minh họa, một sinh viên đến từ một quốc gia không nói tiếng Anh học tiếng Anh có thể có cơ hội theo học một trường đại học danh tiếng ở một quốc gia nói tiếng Anh và theo đuổi bằng cấp trong lĩnh vực họ mong muốn. Điều này có thể dẫn đến triển vọng việc làm tốt hơn, mức lương cao hơn và mức sống cao hơn.

Tóm lại, lợi ích của việc phổ biến tiếng Anh như một ngôn ngữ toàn cầu là quan trọng và sâu rộng hơn bất kỳ nhược điểm nào vì tiếng Anh có thể tạo điều kiện giao tiếp xuyên biên giới dễ dàng hơn và tăng khả năng di chuyển xã hội của hàng triệu người trên thế giới.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc topic Language đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!