Pollution and other environmental problems are resulting from a country's development and becoming richer. Some think this cannot be avoided.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích:

1.1. Phân tích đề bài: 

Đề bài:

Pollution and other environmental problems are resulting from a country's development and becoming richer. Some think this cannot be avoided. To what extent do you agree or disagree?

Ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác là kết quả của sự phát triển và trở nên giàu có hơn của một quốc gia. Một số người nghĩ rằng điều này không thể tránh được. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

Tại đây ta có thể thấy đề bài đưa ra ý kiến rằng ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác là kết quả của sự phát triển và trở nên giàu có hơn của một quốc gia, và một số người cho rằng không thể tránh được điều này, rồi yêu cầu bạn đưa ra ý kiến rằng bạn đồng ý hay không đồng ý tới mức nào.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> In recent years, the world has seen a rise in environmental problems. Many believe that these issues are inevitable consequences of a country's development and becoming richer.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả hoàn toàn không đồng ý với ý kiến..

=>  I strongly disagree with this view and believe that environmental problems can be avoided by richer nations.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Với quy hoạch phù hợp, sự phát triển có thể diễn ra theo cách bền vững và không gây hại cho môi trường.

=> With proper planning, development can take place in a way that is sustainable and does not harm the environment.

 • Các quốc gia có thể đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và năng lượng mặt trời, những nguồn không góp phần gây ô nhiễm hoặc biến đổi khí hậu.

=> Countries can invest in renewable energy sources like wind and solar power, which do not contribute to pollution or climate change.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các quốc gia có thể đưa ra các quy định nghiêm ngặt đối với các ngành công nghiệp góp phần gây ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thúc đẩy tái chế và giảm thiểu chất thải.

=>   Countries can introduce strict regulations on industries that contribute to pollution, encourage the use of public transport, and promote recycling and waste reduction.

 • Những biện pháp này có thể làm giảm đáng kể tác động môi trường trong quá trình phát triển của một quốc gia và giúp bảo vệ môi trường.

=>  These measures can significantly reduce the environmental impact of a country's development and help preserve the environment.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I disagree that environmental problems are an inevitable consequence of a country's development and becoming richer.

 2. Bài mẫu Band 8.0+:

Pollution and other environmental problems are resulting from a country's development and becoming richer. Some think this cannot be avoided. To what extent do you agree or disagree?

In recent years, the world has seen a rise in environmental problems. Many believe that these issues are inevitable consequences of a country's development and becoming richer. However, I strongly disagree with this view and believe that environmental problems can be avoided by richer nations as they can use their resources to counteract their negative effects on the environment.

Firstly, it's essential to understand that development and environmental conservation are not mutually exclusive. With proper planning, development can take place in a way that is sustainable and does not harm the environment. Countries can invest in renewable energy sources like wind and solar power, which do not contribute to pollution or climate change. For instance, some countries have made significant investments in wind energy over the past few decades. This investment in wind energy has not only reduced these countries’ reliance on fossil fuels but has also created thousands of jobs and helped them become a leader in the renewable energy industry.

Moreover, there are several steps that can be taken to reduce pollution and environmental degradation. Countries can introduce strict regulations on industries that contribute to pollution, encourage the use of public transport, and promote recycling and waste reduction. These measures can significantly reduce the environmental impact of a country's development and help preserve the environment. One example is Singapore's efforts to improve air quality. Singapore has introduced strict regulations on industries that contribute to air pollution, such as power plants and factories, and has implemented measures to reduce traffic congestion and encourage the use of public transport. As a result, Singapore's air quality has significantly improved over the past few decades.

In conclusion, I disagree that environmental problems are an inevitable consequence of a country's development and becoming richer. By taking steps to reduce pollution and invest in renewable energy, countries can achieve both economic growth and environmental conservation.

Số từ: 311

Từ vựng:

 • inevitable (adj): tất yếu, không thể tránh được
 • nation (n): quốc gia
 • counteract (v): chống lại
 • environmental conservation (n): bảo tồn môi trường
 • sustainable (adj): bền vững
 • renewable energy (n): năng lượng tái tạo
 • wind power (n): năng lượng gió
 • solar power (n): năng lượng mặt trời
 • pollution (n): sự ô nhiễm
 • climate change (n): sự biến đổi khí hậu
 • investment (n): khoản đầu tư
 • reliance (n): sự nương tựa, sự phụ thuộc
 • fossil fuel (n): nhiên liệu hóa thạch
 • environmental degradation (n): sự suy thoái môi trường
 • strict (adj): nghiêm ngặt
 • regulation (n): quy định
 • public transport (n): phương tiện giao thông công cộng
 • waste reduction (n): sự giảm thiểu chất thải
 • air quality (n): chất lượng không khí
 • power plant (n): nhà máy điện
 • implement (v): thực hiện
 • traffic congestion (n): sự tắc nghẽn giao thông

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến sự gia tăng các vấn đề về môi trường. Nhiều người tin rằng những vấn đề này là hậu quả tất yếu của quá trình phát triển và trở nên giàu có hơn của một quốc gia. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này và tin rằng các quốc gia giàu có hơn có thể tránh được các vấn đề môi trường vì họ có thể sử dụng tài nguyên của mình để chống lại các tác động tiêu cực đối với môi trường.

Thứ nhất, điều cần thiết là phải hiểu rằng phát triển và bảo tồn môi trường không loại trừ lẫn nhau. Với quy hoạch phù hợp, sự phát triển có thể diễn ra theo cách bền vững và không gây hại cho môi trường. Các quốc gia có thể đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và năng lượng mặt trời, những nguồn không góp phần gây ô nhiễm hoặc biến đổi khí hậu. Ví dụ, một số quốc gia đã đầu tư đáng kể vào năng lượng gió trong vài thập kỷ qua. Khoản đầu tư vào năng lượng gió này không chỉ làm giảm sự phụ thuộc của các quốc gia này vào nhiên liệu hóa thạch mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm và giúp họ trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành năng lượng tái tạo.

Hơn nữa, có một số bước có thể được thực hiện để giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường. Các quốc gia có thể đưa ra các quy định nghiêm ngặt đối với các ngành công nghiệp góp phần gây ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thúc đẩy tái chế và giảm thiểu chất thải. Những biện pháp này có thể làm giảm đáng kể tác động môi trường trong quá trình phát triển của một quốc gia và giúp bảo vệ môi trường. Một ví dụ là nỗ lực cải thiện chất lượng không khí của Singapore. Singapore đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt đối với các ngành công nghiệp góp phần gây ô nhiễm không khí, chẳng hạn như nhà máy điện và nhà máy, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm tắc nghẽn giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Kết quả là chất lượng không khí của Singapore đã được cải thiện đáng kể trong vài thập kỷ qua.

Tóm lại, tôi không đồng ý rằng các vấn đề môi trường là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển và trở nên giàu có hơn của một quốc gia. Bằng cách thực hiện các bước để giảm ô nhiễm và đầu tư vào năng lượng tái tạo, các quốc gia có thể đạt được cả tăng trưởng kinh tế và bảo tồn môi trường.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Environment đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!