cách làm bài ielts writing task 1

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích:

1.1. Phân tích đề bài: 

Đề bài:

The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full-time jobs after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012.

The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full-time jobs after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp ngành toán và tất cả sinh viên tốt nghiệp có việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học ở Úc và cũng cho thấy mức lương trung bình của cả hai loại sinh viên tốt nghiệp này, từ năm 2004 đến năm 2012. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp), trong đó là sự kết hợp giữa Line Graph (biểu đồ đường)Table (biểu đồ dạng bảng).

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Vì có hai biểu đồ, nên bạn phải giới thiệu cả hai loại.

Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp ngành toán; tất cả sinh viên tốt nghiệp có việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học ở Úc; mức lương trung bình của cả hai loại sinh viên tốt nghiệp này, từ năm 2004 đến năm 2012.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ: 

=> Sinh viên tốt nghiệp ngành toán vượt trội so với sinh viên tốt nghiệp nói chung cả về mức lương trung bình và việc làm toàn thời gian

=> Tỷ lệ đảm bảo việc làm toàn thời gian vẫn tương đối ổn định, tiền lương tăng theo thời gian cho cả sinh viên toán và tất cả sinh viên tốt nghiệp

Details: Mô tả các điểm chính và tìm ra điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa các số liệu của hai biểu đồ. 

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của biểu đồ đường.
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của bảng.

 2. Bài mẫu Band 8.0+:

The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full-time jobs after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012.

The graphs below show the percentage of math graduates and all graduates who got full-time jobs after graduating from a university in Australia and also show the average salary of both these types of grads, from 2004 to 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The provided line and table chart show a comparison between the statistics of full-time employment and average annual salary for graduates in mathematics and all majors in Australian universities between 2004 and 2012.

In general, math graduates performed better than graduates in terms of both average salary and full-time employment. Although the percentage of math graduates securing full-time employment remained stable, salaries increased over time for both math and general graduates.

To elaborate, approximately 60% of all graduates obtained full-time employment in 2004, while around 80% of mathematics graduates found a full-time job. These percentages rose by roughly 10% in the following two to three years. Nevertheless, the proportion decreased for both groups thereafter, and by 2012, the figures were nearly identical to those of 2004.

Regarding the average annual income, in 2004 the average annual salary for all graduates was approximately $41,000, which was also the same figure for math graduates. Over the following eight years, salaries increased for both groups, but the salaries for math graduates increased more than those for all graduates. Eventually, in 2012, math graduates earned a yearly salary of $56,000, while general graduates received around $51,000.

Số từ: 195

Từ vựng:

 • full-time employment (n): việc làm toàn thời gian
 • annual salary (n): mức lương hàng năm
 • graduate (n): sinh viên tốt nghiệp
 • major (n): chuyên ngành
 • stable (adj): ổn định
 • proportion (n): tỷ lệ
 • yearly salary (n): mức lương hàng năm

Bài dịch:

Biểu đồ dạng đường và bảng được cung cấp cho thấy sự so sánh giữa số liệu thống kê về việc làm toàn thời gian và mức lương trung bình hàng năm cho sinh viên tốt nghiệp ngành toán học và tất cả các chuyên ngành tại các trường đại học Úc từ năm 2004 đến năm 2012.

Nhìn chung, sinh viên tốt nghiệp ngành toán thể hiện tốt hơn sinh viên tốt nghiệp về cả mức lương trung bình và việc làm toàn thời gian. Mặc dù tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành toán có được việc làm toàn thời gian vẫn ổn định, tiền lương vẫn tăng theo thời gian cho cả sinh viên tốt nghiệp ngành toán và phổ thông.

Nói rõ hơn, khoảng 60% sinh viên tốt nghiệp có được việc làm toàn thời gian vào năm 2004, trong khi khoảng 80% sinh viên tốt nghiệp ngành toán tìm được việc làm toàn thời gian. Những tỷ lệ phần trăm này đã tăng khoảng 10% trong hai đến ba năm sau đó. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm đối với cả hai nhóm sau đó và đến năm 2012, các số liệu gần giống với năm 2004.

Về thu nhập trung bình hàng năm, vào năm 2004, mức lương trung bình hàng năm cho tất cả sinh viên tốt nghiệp là khoảng 41.000 đô la, đây cũng là con số tương tự đối với sinh viên tốt nghiệp ngành toán. Trong tám năm tiếp theo, lương của cả hai nhóm đều tăng, nhưng lương của sinh viên tốt nghiệp ngành toán tăng nhiều hơn lương của tất cả sinh viên tốt nghiệp. Cuối cùng, vào năm 2012, sinh viên tốt nghiệp ngành toán đã kiếm được mức lương hàng năm là 56.000 đô la, trong khi sinh viên tốt nghiệp phổ thông nhận được khoảng 51.000 đô la.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!