giải đề ielts writing task 1

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities.

The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đồ thị và biểu đồ dưới đây cung cấp thông tin về nhiệt độ tối đa và tối thiểu trung bình hàng ngày tính bằng độ C và số ngày có lượng mưa trung bình mỗi tháng cho hai thành phố của Úc.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp), trong đó là sự kết hợp giữa Line Graph (biểu đồ đường)Bar Chart (biểu đồ cột).

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Đồ thị và biểu đồ minh họa nhiệt độ trung bình hàng ngày và số ngày mưa trung bình giữa hai thành phố ở Úc: Brisbane và Canberra.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ: 

=> Brisbane ấm hơn Canberra.

=> Cả hai thành phố có mô hình nhiệt độ khá giống nhau.

=> Nhiệt độ cả hai thành phố có xu hướng cao hơn vào quý đầu tiên và cuối năm.

=> Brisbane thường có nhiều ngày mưa hơn Canberra, ngoại trừ khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.

Details: Mô tả các điểm chính và tìm ra điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa các số liệu của hai biểu đồ. 

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của biểu đồ đường.
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của biểu đồ cột.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities.

The graph and chart below give information on the average daily maximum and minimum temperatures in degrees Celsius and the average number of days with rainfall each month for two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The graph and chart illustrate the average daily temperatures and the average number of rainy days between two cities in Australia: Brisbane and Canberra.

The data indicate that Brisbane is significantly warmer than Canberra. However, both cities share a similar temperature pattern, where the temperature tends to be higher in the first and last quarters of the year. In terms of rainfall, Brisbane generally has more rainy days than Canberra, except for the period between June and October.

Brisbane experiences its highest maximum temperatures in February (30°C) and December (28°C), which then decrease towards June and July (21°C). Similarly, Canberra's warmest months coincide with Brisbane's, although the temperature is not as high (27°C). However, in June and July, Canberra's maximum temperatures (11-12°C) almost match Brisbane's minimum temperatures (10-11°C), while its minimum temperatures can even reach a freezing point (1-2°C).

Brisbane has up to 13-14 days of rainfall in the first quarter, while Canberra only has half that figure. In April, May, November, and December, the difference between the two cities lessens, but Brisbane's figures (10-12) are still significantly higher than Canberra's (7). Only from June to October, does the situation reverse, with Canberra experiencing from 8 to 10 days of rainfall compared to 7-8 days in Brisbane.

Số từ: 205

Từ vựng:

 • temperature (n): nhiệt độ
 • pattern (n): khuôn, mẫu, mô hình
 • quarter (n): quý
 • maximum (adj): tối đa
 • minimum (adj): tối thiểu

Bài dịch:

Đồ thị và biểu đồ minh họa nhiệt độ trung bình hàng ngày và số ngày mưa trung bình giữa hai thành phố ở Úc: Brisbane và Canberra.

Dữ liệu chỉ ra rằng Brisbane ấm hơn đáng kể so với Canberra. Tuy nhiên, cả hai thành phố đều có chung một mô hình nhiệt độ, trong đó nhiệt độ có xu hướng cao hơn vào quý đầu tiên và cuối năm. Xét về lượng mưa, Brisbane thường có nhiều ngày mưa hơn Canberra, ngoại trừ khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.

Brisbane có nhiệt độ tối đa cao nhất vào tháng 2 (30°C) và tháng 12 (28°C), sau đó giảm dần vào tháng 6 và tháng 7 (21°C). Tương tự, những tháng ấm nhất của Canberra trùng với tháng của Brisbane, mặc dù nhiệt độ không cao bằng (27°C). Tuy nhiên, vào tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ tối đa của Canberra (11-12°C) gần như bằng với nhiệt độ tối thiểu của Brisbane (10-11°C), trong khi nhiệt độ tối thiểu của nó thậm chí có thể đạt đến điểm đóng băng (1-2°C).

Brisbane có lượng mưa lên tới 13-14 ngày trong quý đầu tiên, trong khi Canberra chỉ có một nửa con số đó. Vào tháng 4, tháng 5, tháng 11 và tháng 12, sự khác biệt giữa hai thành phố giảm bớt, nhưng số liệu của Brisbane (10-12) vẫn cao hơn đáng kể so với Canberra (7). Chỉ từ tháng 6 đến tháng 10, tình hình mới đảo ngược, khi Canberra có lượng mưa từ 8 đến 10 ngày so với 7-8 ngày ở Brisbane.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!