bài mẫu ielts writing Today, in many countries, people in big cities live either alone or in small family units, rather than large, extended family groups.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích:

1.1. Phân tích đề bài: 

Đề bài:

Today, in many countries, people in big cities live either alone or in small family units, rather than large, extended family groups. Is it a positive or negative development?

Ngày nay, ở nhiều quốc gia, người dân ở các thành phố lớn sống một mình hoặc trong các môi hình cho gia đình nhỏ, thay vì các nhóm gia đình lớn, mở rộng. Đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

=> Đề bài này thuộc dạng bài Advantages and Disadvantages.

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài:

=> The number of people opting to reside in small apartments by themselves has been steadily increasing.

 • Đưa ra ý kiến riêng: Ở đây tác giả cho rằng đây là sự thay đổi tích cực.

=>  While some argue that the disadvantages of this trend outweigh its merits, I firmly believe that it is a positive development.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Sống một mình hoặc với gia đình nhỏ cho phép tự do và không gian cá nhân => thuận tiện cho họ thực hiện đam mê và sở thích của mình.

=> Living alone or with a small family allows freedom and personal space => convenient for them to engage in their passions and hobbies.

 • Không phải quan tâm đến ý kiến hay trách nhiệm của các thành viên khác trong gia đình => có thêm thời gian để hoàn thiện bản thân.

=> Do not have to concern with the opinions or responsibilities of other family members => additional time for self-improvement.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Dễ dàng quản lý trách nhiệm tài chính hơn => lập kế hoạch tài chính tốt hơn => mang lại chất lượng cuộc sống cao hơn cho con cái và tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp.

=> Easier to manage financial responsibilities => better financial planning => provide a higher quality of life for their children and savings for emergencies. 

 • Sống độc lập khuyến khích các cá nhân phát triển các kỹ năng sống thiết yếu => không phải chu cấp cho các thành viên khác trong gia đình => tránh chi tiêu quá mức.

=> Living independently encourages individuals to develop essential life skills => not having to provide for other family members => avoid excessive expenses.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I am confident that the trend toward smaller households and independent living is beneficial for society as a whole.

 2. Bài mẫu Band 8.0+:

Today, in many countries, people in big cities live either alone or in small family units, rather than large, extended family groups. Is it a positive or negative development?

The number of people opting to reside in small apartments by themselves has been steadily increasing. While some argue that the disadvantages of this trend outweigh its merits, I firmly believe that it is a positive development as it signifies positive personal growth and economic development.

Living alone or with a small family allows individuals to experience greater freedom and personal space. It becomes more convenient for them to engage in their passions and hobbies outside of work without being accountable to extended family members. In a nuclear family, which is small by nature, responsibilities are divided and assigned, enabling family members to dedicate more time to pursuing their interests. Furthermore, when living independently, individuals do not have to concern themselves with the opinions or responsibilities of other family members. This provides them with additional time for reflection and self-improvement, which is crucial for personal growth.

Moreover, economic stability plays a significant role in the decision to live in a small family or independently. It is notably easier to manage financial responsibilities when living alone or with a partner and only one child. This allows for better financial planning, as it can provide a higher quality of life for their children and savings for emergencies. Additionally, living independently encourages individuals to develop essential life skills such as personal financial management, household chores, cooking, and shopping. Independent living also means not having to provide for other family members continually, which helps avoid excessive expenses.

In conclusion, I am confident that the trend toward smaller households and independent living is beneficial for society as a whole. It offers increased personal space and freedom, along with financial advantages and valuable life skills.

Số từ: 279

Từ vựng:

 • apartment (n): chung cư, căn hộ
 • personal growth (n): sự phát triển cá nhân
 • economic development (n): sự tăng trưởng kinh tế
 • freedom (n): sự tự do
 • personal space (n): không gian cá nhân, riêng tư
 • passion (n): niềm đam mê
 • nuclear family (n): gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ (gia đình chỉ gồm bố mẹ và con cái)
 • dedicate (v): cống hiến
 • interest (n): sở thích
 • reflection (n): sự suy xét, suy ngẫm, phản chiếu
 • self-improvement (n): sự phát triển bản thân
 • independent (adj): độc lập
 • emergency (n): trường hợp khẩn cấp
 • household chore (n): việc nhà
 • excessive (adj): quá mức
 • expense (n): chi tiêu
 • society (n): xã hội

Bài dịch:

Số lượng người chọn sống trong các căn hộ nhỏ ngày càng tăng. Trong khi một số người cho rằng những nhược điểm của xu hướng này lớn hơn giá trị của nó, tôi tin chắc rằng đó là một sự phát triển tích cực vì nó biểu thị sự phát triển tích cực của cá nhân và sự phát triển kinh tế.

Sống một mình hoặc với một gia đình nhỏ cho phép các cá nhân trải nghiệm không gian cá nhân và tự do hơn. Họ sẽ thuận tiện hơn khi tham gia vào những đam mê và sở thích của mình ngoài công việc mà không phải chịu trách nhiệm với các thành viên trong gia đình. Trong một gia đình nhỏ, vốn có quy mô nhỏ, các trách nhiệm được phân chia và phân công, tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian hơn để theo đuổi sở thích của họ. Hơn nữa, khi sống độc lập, các cá nhân không phải bận tâm đến ý kiến hay trách nhiệm của các thành viên khác trong gia đình. Điều này cung cấp cho họ thêm thời gian để suy ngẫm và cải thiện bản thân, điều này rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân.

Hơn nữa, sự ổn định kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong quyết định sống trong một gia đình nhỏ hoặc độc lập. Đáng chú ý, việc quản lý các trách nhiệm tài chính sẽ dễ dàng hơn khi sống một mình hoặc với bạn đời và chỉ có một đứa con. Điều này cho phép lập kế hoạch tài chính tốt hơn, vì nó có thể mang lại chất lượng cuộc sống cao hơn cho con cái họ và tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, sống độc lập khuyến khích các cá nhân phát triển các kỹ năng sống thiết yếu như quản lý tài chính cá nhân, làm việc nhà, nấu ăn và mua sắm. Sống độc lập cũng có nghĩa là không phải liên tục chu cấp cho các thành viên khác trong gia đình, điều này giúp tránh được những chi tiêu quá mức.

Tóm lại, tôi tin tưởng rằng xu hướng hộ gia đình nhỏ hơn và sống độc lập có lợi cho toàn xã hội. Nó cung cấp không gian cá nhân và tự do gia tăng, cùng với lợi thế tài chính và kỹ năng sống có giá trị.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Family đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!