Some people think climate change has a negative impact on business, while others think that it provides more business opportunities. Discuss both views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think climate change has a negative impact on business, while others think that it provides more business opportunities. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng biến đổi khí hậu có ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh, trong khi một số khác nghĩ rằng nó đem đến nhiều cơ hội trong kinh doanh hơn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ý kiến của bạn. 

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất toàn cầu hiện nay. Một số người cho rằng biến đổi khí hậu có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh, trong khi những người khác tin rằng đem đến nhiều cơ hội mới. 

=> Climate change has become one of the most pressing global issues of our time. Some people argue that climate change has a negative impact on business, while others believe that it creates new opportunities. 

 • Đưa ra ý kiến riêng: Tác giả cho rằng biến đổi khí hậu có đặt ra thử thách cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên nó cũng tạo ra thêm nhiều cơ hội mới. 

=> In my opinion, while climate change does pose significant challenges for businesses, it also creates new opportunities. 

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một mặt, những người nói biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh chỉ ra rằng các chi phí đang tăng lên do thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

=> On the one hand, those who argue that climate change has a negative impact on business point to the increasing costs associated with implementing measures to mitigate the effects of climate change.

 • Các hiện tượng thời tiết cực đoan, chẳng hạn như bão và hạn hán, có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây ra tổn thất tài chính.

=> Extreme weather events, such as hurricanes and droughts, can disrupt supply chains and cause financial losses.

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Sự thay đổi hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo tạo ra nhu cầu về công nghệ và cơ sở hạ tầng mới.

=> The shift towards renewable energy sources creates a demand for new technology and infrastructure.

 • Khi ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến tác động của các công trình xây dựng đối với môi trường, thì nhu cầu về các công nghệ và dịch vụ xây dựng xanh ngày càng tăng.

=> As more people become concerned about the impact of buildings on the environment, there is a growing demand for green building technologies and services.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, climate change is a complex issue that affects businesses in different ways. While it presents challenges, it also creates new opportunities.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think climate change has a negative impact on business, while others think that it provides more business opportunities. Discuss both views and give your own opinion.

Climate change has become one of the most pressing global issues of our time. Some people argue that climate change has a negative impact on business, while others believe that it creates new opportunities. In my opinion, while climate change does pose significant challenges for businesses, it also creates new opportunities. 

On the one hand, those who argue that climate change has a negative impact on business point to the increasing costs associated with implementing measures to mitigate the effects of climate change. For example, businesses may need to invest in more expensive technology to reduce their carbon footprint or adapt to changing weather patterns. This can increase the cost of production and reduce profits. In addition, extreme weather events, such as hurricanes and droughts, can disrupt supply chains and cause financial losses. For instance, Hurricane Katrina, which was one of the deadliest and costliest natural disasters in US history, caused widespread damage to offshore oil and gas facilities and disrupted the transportation of oil and gas across the region.

On the other hand, there are those who argue that climate change provides new business opportunities. To illustrate, the shift towards renewable energy sources creates a demand for new technology and infrastructure. This can create jobs and stimulate economic growth. In addition, businesses that adopt sustainable practices can benefit from a positive public image and increased customer loyalty. Additionally, nowadays, as more people become concerned about the impact of buildings on the environment, there is a growing demand for green building technologies and services. Therefore, this has created new business opportunities for architects, engineers, contractors, and suppliers who specialize in sustainable building practices.

In conclusion, climate change is a complex issue that affects businesses in different ways. While it presents challenges, it also creates new opportunities. By embracing sustainable practices and adapting to changing market conditions, businesses can thrive in a changing climate.

Số từ: 313

 • climate change (n): biến đổi khí hậu
 • pressing (adj): cấp bách
 • implement (v): áp dụng
 • mitigate (v): giảm thiểu 
 • invest (v): đầu tư
 • carbon footprint (n): khí thải các-bon
 • adapt (v): thích nghi 
 • extreme weather event: hiện tượng thời tiết cực đoan 
 • hurricane (n): cuồng phong 
 • drought (n): hạn hán
 • disrupt (v): làm gián đoạn 
 • financial loss: tổn thất tài chính
 • renewable energy (n): năng lượng tái tạo 
 • stimulate (v): thúc đẩy
 • sustainable (adj): bền vững 
 • thrive (v): phát triển mạnh 

Bài dịch:

Biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất toàn cầu hiện nay. Một số người cho rằng biến đổi khí hậu có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh doanh, trong khi những người khác tin rằng đem đến nhiều cơ hội mới. Theo ý kiến của tôi, mặc dù biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức đáng kể cho doanh nghiệp, nhưng nó cũng tạo ra nhiều cơ hội mới.

Một mặt, những người nói biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh chỉ ra rằng các chi phí đang tăng lên do thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Ví dụ, doanh nghiệp có thể cần đầu tư vào công nghệ đắt tiền hơn để giảm lượng khí thải carbon hoặc thích nghi với các kiểu thời tiết biến đổi. Điều này có thể làm tăng chi phí sản xuất và giảm lợi nhuận. Ngoài ra, các sự kiện thời tiết cực đoan, như cuồng phong và hạn hán, có thể phá vỡ chuỗi cung ứng và gây tổn thất tài chính. Ví dụ, siêu bão Katrina, một trong những thảm họa tự nhiên đáng sợ và tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, gây ra thiệt hại lớn cho các cơ sở khí đốt và dầu mỏ ngoài khơi và làm gián đoạn việc vận chuyển dầu khí trong khu vực.

Ý kiến khác cho rằng biến đổi khí hậu tạo ra cơ hội kinh doanh mới. Để ví dụ, sự thay đổi hướng tới các nguồn năng lượng tái tạo tạo ra nhu cầu về công nghệ và cơ sở hạ tầng mới. Điều này có thể tạo việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp bền vững có thể hưởng lợi từ hình ảnh tích cực với công chúng và gia tăng lòng trung thành của khách hàng. Hơn nữa, ngày nay có càng nhiều người quan tâm đến tác động của các công trình xây dựng đến môi trường, thì nhu cầu về các công nghệ và dịch vụ xây dựng xanh ngày càng tăng. Do đó, điều này đã tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và nhà cung cấp chuyên về các biện pháp xây dựng bền vững.

Tóm lại, biến đổi khí hậu là một vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp theo cách khác nhau. Trong khi nó có đem lại những thách thức, nó cũng đồng thời tạo ra những cơ hội mới. Bằng cách áp dụng các biện pháp bền vững và thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi, các doanh nghiệp vẫn có thể phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu biến đổi.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Climate Change đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!