bài mẫu Rich countries often give financial aid to poor countries, but it does not solve poverty. So rich countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Rich countries often give financial aid to poor countries, but it does not solve poverty. So rich countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

Các nước giàu thường cung cấp viện trợ tài chính cho các nước nghèo, nhưng điều này không giải quyết được vấn đề đói nghèo. Vì vậy, các nước giàu nên cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho các nước nghèo thay vì viện trợ tài chính. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Viện trợ tài chính thường được cung cấp bởi các quốc gia giàu cho các quốc gia nghèo khó, nhưng một mình loại hình viện trợ này không đủ để giải quyết vấn đề đói nghèo. Do đó, các quốc gia giàu được khuyến khích rằng nên cung cấp các hình thức viện trợ khác.

=> Financial aid is frequently provided by wealthy nations to impoverished nations, yet this type of aid alone fails to resolve the issue of poverty. Hence, it is recommended that wealthy nations offer alternative forms of aid.

 • Đưa ra quan điểm: Tác giả tin rằng tuy viện trợ tài chính vẫn là một hình thức hỗ trợ quan trọng, các nước giàu cũng nên tìm hiểu các hình thức viện trợ khác.

=> In my opinion, I believe that while financial aid is still an important form of assistance, rich countries should also explore other forms of aid.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Viện trợ tài chính rất hữu ích trong việc giải quyết nhu cầu ngay lập tức như thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc y tế.

=> Financial aid can be helpful in addressing immediate needs such as food, shelter, and medical care.

 • Viện trợ tài chính cho các nước nghèo có thể đóng góp vào sự ổn định toàn cầu bằng cách thúc đẩy sự ổn định chính trị và kinh tế ở những nước đó.

=> Providing financial aid to poor countries can contribute to global stability by promoting political and economic stability in those countries.

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Viện trợ tài chính đôi khi có thể dẫn đến sự phụ thuộc khi các quốc gia nghèo trở nên phụ thuộc vào trợ cấp thay vì xây dựng nền kinh tế của riêng họ.

=> Financial aid can sometimes lead to dependency, as poor countries become reliant on aid rather than building their own economies.

 • Vẫn còn các hình thức hỗ trợ khác có thể giúp các nước kém phát triển thoát khỏi vòng đói nghèo => giáo dục

=> there are other available forms of assistance that can help poor countries break the cycle of poverty => education

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, financial aid is still an important form of assistance, but it is not a solution to poverty in poor countries.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Rich countries often give financial aid to poor countries, but it does not solve poverty. So rich countries should give other types of help to poor countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

Financial aid is frequently provided by wealthy nations to impoverished nations, yet this type of aid alone fails to resolve the issue of poverty. Hence, it is recommended that wealthy nations offer alternative forms of aid. In my opinion, I believe that while financial aid is still an important form of assistance, rich countries should also explore other forms of aid.

On the one hand, financial aid can certainly help provide immediate relief. Firstly, financial aid can be helpful in addressing immediate needs such as food, shelter, and medical care. For example, after a natural disaster, financial aid can help provide emergency relief to affected communities, which is crucial in helping to contain the epidemic and save lives. Secondly, providing financial aid to poor countries can contribute to global stability by promoting political and economic stability in those countries. For instance, this can help reduce the risk of conflict and prevent the spread of extremism and terrorism.

On the other hand, financial aid alone does not solve poverty in the long term. Financial aid can sometimes lead to dependency, as poor countries become reliant on aid rather than building their own economies. One example of financial aid leading to dependency is the case of Haiti’s earthquake. After the earthquake, Haiti received a significant amount of aid from foreign governments and international organizations. However, the aid created a culture of dependency, as the Haitian government became reliant on aid rather than developing its own economy. Additionally, there are other available forms of assistance that can help poor countries break the cycle of poverty. As proof, education is a crucial form of aid, as it can help poor countries develop a skilled workforce that is capable of driving economic growth and development.

In conclusion, financial aid is still an important form of assistance, but it is not a solution to poverty in poor countries. Rich countries should explore other forms of aid such as technical expertise, education, and training to help build sustainable economies and address the root causes of poverty.

Số từ: 339

 • financial aid (n): viện trợ tài chính 
 • wealthy (adj): giàu có
 • impoverished (adj): nghèo khó
 • resolve (v): giải quyết 
 • poverty (n): sự nghèo đói 
 • hence (adv): vì thế
 • explore (v): khám phá, tìm hiểu
 • relief (n): cứu trợ, giúp đỡ 
 • address (v): giải quyết
 • crucial (adj): quan trọng, chủ yếu 
 • epidemic (n): đại dịch
 • stability (n): sự ổn định 
 • extremism (n): chủ nghĩa cực đoan 
 • terrorism (n): khủng bố 
 • dependency (n): sự phụ thuộc
 • sustainable (adj): bền vững 

Bài dịch:

Viện trợ tài chính thường được cung cấp bởi các quốc gia giàu cho các quốc gia nghèo khó, nhưng một mình loại hình viện trợ này không đủ để giải quyết vấn đề đói nghèo. Do đó, các quốc gia giàu được khuyến khích rằng nên cung cấp các hình thức viện trợ khác. Theo quan điểm của tôi, tuy viện trợ tài chính vẫn là một hình thức hỗ trợ quan trọng, tôi tin rằng các nước giàu cũng nên tìm hiểu các hình thức viện trợ khác.

Một mặt, viện trợ tài chính rất hữu ích trong việc giải quyết nhu cầu ngay lập tức như thực phẩm, chỗ ở và chăm sóc y tế. Ví dụ như, sau một thảm họa tự nhiên, viện trợ tài chính có thể giúp cung cấp sự cứu trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng, điều mà rất quan trọng trong việc kiểm soát đại dịch và cứu sống người dân. Thứ hai, viện trợ tài chính cho các nước nghèo có thể góp phần cho sự ổn định toàn cầu bằng cách thúc đẩy ổn định chính trị và kinh tế ở những nước đó. Lấy ví dụ, điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro xung đột và ngăn chặn sự bùng nổ của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Tuy nhiên, việc chỉ cung cấp viện trợ tài chính không thể giải quyết được nghèo đói về lâu dài. Viện trợ tài chính đôi khi có thể dẫn đến sự phụ thuộc khi các quốc gia nghèo trở nên phụ thuộc vào trợ cấp thay vì xây dựng nền kinh tế của riêng họ. Một ví dụ về viện trợ tài chính dẫn đến sự phụ thuộc là trường hợp động đất tại Haiti. Sau động đất, Haiti đã nhận được một lượng lớn trợ cấp từ các chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, việc viện trợ đã tạo ra một văn hóa phụ thuộc, khi chính phủ Haiti trở nên lệ thuộc vào trợ cấp thay vì phát triển kinh tế của riêng mình. Ngoài ra, vẫn còn các hình thức hỗ trợ khác có thể giúp các nước kém phát triển thoát khỏi vòng đói nghèo. Giáo dục đã được chứng minh là một hình thức trợ giúp quan trọng, bởi nó có thể giúp các nước nghèo phát triển một lực lượng lao động lành nghề có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Tóm lại, viện trợ tài chính vẫn là một hình thức trợ giúp quan trọng, nhưng nó không phải là giải pháp cho nghèo đói ở các nước nghèo. Các nước giàu nên tìm hiểu các hình thức hỗ trợ khác như giám định kỹ thuật, giáo dục và đào tạo để giúp xây dựng các nền kinh tế bền vững và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Financial Aid đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!