Human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem. Others believe effective measures can be taken to improve this situation.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem. Others believe effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.

Hoạt động của con người đã có tác động tiêu cực đến các loài thực vật và động vật. Một số người nghĩ rằng đã quá muộn để giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, những người khác tin rằng có thể áp dụng các biện pháp hiệu quả để cải thiện tình hình. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Ảnh hưởng từ các hoạt động của con người đến các loài thực vật và động vật đã trở thành một mối quan tâm ngày càng tăng trong vài thập kỷ qua. 

=> The impact of human activities on plant and animal species has been a growing concern over the past few decades.

 • Đưa ra ý kiến: Tác giả tin rằng những biện pháp hiệu quả vẫn có thể được thực hiện để cải thiện tình hình.

=> I believe that effective measures can still be taken to improve the situation.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Ngay cả khi chúng ta thực hiện các biện pháp để giảm tác động của con người lên môi trường, nó vẫn không đủ để cứu trái đất khỏi những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác.

=> Even if we take measures to reduce human impact on the environment, it will not be enough to save the planet from the catastrophic effects of climate change and other environmental issues.

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Thông qua việc lên kế hoạch, đưa ra quy định và giáo dục cẩn thận, chúng ta có thể giảm tác động của con người đến môi trường và bảo vệ các loài động thực vật đang gặp nguy hiểm. 

=> Through careful planning, regulation, and education, we can reduce human impact on the environment and protect endangered species. 

 •  Chính phủ, tổ chức và cả cá nhân phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình => tìm ra các giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học

=> Governments, organizations, and individuals must take responsibility for their actions => find sustainable solutions to protect the environment and preserve biodiversity

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while some believe it is too late to address the negative effects of human activities on plant and animal species, I believe that effective measures can still be taken to improve the situation.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem. Others believe effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.

The impact of human activities on plant and animal species has been a growing concern over the past few decades. While some argue that it is too late to reverse the damage done, I believe that effective measures can still be taken to improve the situation.

On the one hand, it is understandable why those who believe it is too late argue that the damage to the environment has already been done, and the extinction of many species is now inevitable. They believe that even if we take measures to reduce human impact on the environment, it will not be enough to save the planet from the catastrophic effects of climate change and other environmental issues. An example of this view is that reducing greenhouse gas emissions, while necessary, will not be enough to prevent catastrophic climate change. Even if we were to completely eliminate carbon emissions from human activities, it may not be enough to prevent the warming of the planet and the resulting impacts on ecosystems and human society.

On the other hand, it is not too late to take effective measures to improve the situation. Through careful planning, regulation, and education, we can reduce human impact on the environment and protect endangered species. For instance, in the 1980s, the giant panda was on the brink of extinction due to habitat loss and poaching. However, through a series of conservation efforts, the population of giant pandas has been steadily increasing. Additionally, governments, organizations, and individuals must take responsibility for their actions. For example, the Great Barrier Reef in Australia has been severely impacted by human activities such as climate change, pollution, and overfishing. However, there are organizations that have partnered with the government to support conservation efforts and raise public awareness about the importance of protecting the reef. By working together, governments, organizations, and individuals can find sustainable solutions to protect the environment and preserve biodiversity.

In conclusion, while some believe it is too late to address the negative effects of human activities on plant and animal species, I believe that effective measures can still be taken to improve the situation.

Số từ: 353

 • reserve (v): đảo ngược
 • understandable (adj): có thể hiểu được
 • extinction (n): sự tuyệt chủng
 • inevitable (adj): không thể tránh khỏi 
 • catastrophic (adj): thảm khốc
 • climate change: biến đổi khí hậu
 • greenhouse gas emission: khí thải nhà kính 
 • eliminate (v): loại bỏ
 • ecosystem (n): hệ sinh thái
 • regulation (n): quy định, luật lệ
 • endangered (adj): sắp tuyệt chủng 
 • poaching (n): săn bắn trái phép
 • conservation (n): bảo tồn
 • severely (adv): một cách nặng nề
 • sustainable (adj): bền vững
 • biodiversity (n): đa dạng sinh học

Bài dịch:

Ảnh hưởng từ các hoạt động của con người đến các loài thực vật và động vật đã trở thành một mối quan tâm ngày càng tăng trong vài thập kỷ qua. Trong khi một số người cho rằng đã quá muộn để đảo ngược lại sự tổn hại đã gây ra, tôi tin rằng những biện pháp hiệu quả vẫn có thể được thực hiện để cải thiện tình hình.

Một mặt, có thể hiểu được tại sao những người tin rằng đã quá muộn để đảo ngược sự tổn hại có lập luận rằng sự tổn hại cho môi trường đã xảy ra và sự tuyệt chủng của nhiều loài bây giờ là không thể tránh khỏi. Họ cho rằng ngay cả khi chúng ta thực hiện các biện pháp để giảm tác động của con người lên môi trường, nó vẫn không đủ để cứu trái đất khỏi những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác. Một ví dụ cho quan điểm này là rằng việc giảm lượng khí thải nhà kính, dù cho rất cần thiết, sẽ không đủ để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu thảm khốc. Ngay cả khi chúng ta loại bỏ hoàn toàn khí thải carbon từ các hoạt động của con người, điều đó sẽ không đủ để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và những hệ quả khác đến các hệ sinh thái và xã hội loài người.

Tuy nhiên, vẫn chưa muộn để thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm cải thiện tình hình. Thông qua việc lên kế hoạch, đưa ra quy định và giáo dục cẩn thận, chúng ta có thể giảm tác động của con người đến môi trường và bảo vệ các loài động, thực vật đang sắp tuyệt chủng. Ví dụ, vào những năm 1980, gấu trúc khổng lồ đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng do bị mất môi trường sống và săn bắn trái phép. Tuy nhiên, thông qua một loạt các nỗ lực bảo tồn, dân số của gấu trúc khổng lồ đã được tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, chính phủ, tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ví dụ, rạn san hô Great Barrier ở Úc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động của con người như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và đánh bắt quá mức. Tuy nhiên, có những tổ chức đã hợp tác với chính phủ để hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc bảo vệ rạn san hô. Bằng cách hợp tác với nhau, chính phủ, tổ chức và cá nhân có thể tìm ra các giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tóm lại, trong khi một số người tin rằng đã quá muộn để giải quyết các tác động tiêu cực của hoạt động con người đến các loài thực vật và động vật, tôi tin rằng các biện pháp hiệu quả vẫn có thể được thực hiện để cải thiện tình hình.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Human activities on plants and animals đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!