Many scientists believe that now we can study the behavior of a three-year-old child to see whether they will grow up to be criminals. To what extent do you think crime is determined by human nature? Is it possible to stop children from growing up to be criminals?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Many scientists believe that now we can study the behavior of a three-year-old child to see whether they will grow up to be criminals. To what extent do you think crime is determined by human nature? Is it possible to stop children from growing up to be criminals?

Nhiều nhà khoa học tin rằng bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu hành vi của một đứa trẻ ba tuổi để xem liệu chúng có trở thành tội phạm khi lớn lên hay không. Bạn nghĩ liệu tội phạm có phải do bản chất con người không? Liệu có thể ngăn chặn việc trẻ em trở thành tội phạm khi lớn lên không?

=> Đề bài thuộc dạng Two-part question.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Có một số bằng chứng cho thấy rằng gen di truyền và trải nghiệm thời thơ ấu có vai trò trong việc hình thành hành vi của trẻ em về việc liệu chúng có trở thành tội phạm hay không. 

=> There is some evidence to suggest that genetics and early childhood experiences play a role in shaping behavior of a child whether he or she will become a criminal.

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Tác giả sẽ đưa ra lập luận rằng mặc dù bản chất con người có thể đóng vai trò tạo nên hành vi tội phạm nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất, và việc ngăn chặn trẻ em trở thành tội phạm khi lớn lên là có thể.

=> In this essay, I will argue that while human nature may play a role in criminal behavior, it is not the only factor, and it is possible to prevent children from growing up to be criminals.

Body 1: Biện chứng số một:

 • một số cá nhân có thể có khuynh hướng phạm tội hơn do các yếu tố di truyền hoặc sinh học

=> some individuals may be more predisposed to crimes due to genetic or biological factors

 • có những yếu tố xã hội và môi trường góp phần cấu thành tội phạm => thiếu thốn trong tuổi thơ: đói nghèo, bất bình đẳng

=> there are social and environmental factors that contribute to crime => childhood disadvantages: poverty, inequality

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Các chương trình can thiệp sớm như các lớp huấn luyện cha mẹ, tư vấn và chương trình giáo dục có thể giúp giải quyết các vấn đề cơ bản có thể dẫn đến hành vi phạm tội sau này.

=> Early intervention programs, such as parenting classes, counseling, and education programs, can help address underlying issues that may lead to criminal behavior later in life.

 • Cung cấp các hình mẫu tích cực, mối quan hệ lành mạnh và môi trường hỗ trợ có thể ngăn chặn trẻ em tham gia hành vi phạm tội

=> Providing access to positive role models, healthy relationships, and supportive environments

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while human nature may play a role in criminal behavior, it is not the only factor, and it is possible to prevent children from growing up to be criminals.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Many scientists believe that now we can study the behavior of a three-year-old child to see whether they will grow up to be criminals. To what extent do you think crime is determined by human nature? Is it possible to stop children from growing up to be criminals?

There is some evidence to suggest that genetics and early childhood experiences play a role in shaping behavior of a child whether he or she will become a criminal. In this essay, I will argue that while human nature may play a role in criminal behavior, it is not the only factor, and it is possible to prevent children from growing up to be criminals.

Firstly, it is important to acknowledge that human nature is not the only factor that affects criminal behavior, as some individuals may be more predisposed to crimes due to genetic or biological factors. For example, studies have shown that individuals with a history of mental illness or substance abuse may be more likely to engage in criminal behavior. Secondly, there are social and environmental factors that contribute to crime. One piece of research has shown that many criminals are affected by childhood disadvantages, such as poverty and inequality. With the lack of opportunity, they have the tendency of engaging in crimes.

While early childhood experiences can be a predictor of future behavior, it is possible to intervene and prevent children from becoming criminals. Early intervention programs, such as parenting classes, counseling, and education programs, can help address underlying issues that may lead to criminal behavior later in life. Additionally, providing access to positive role models, healthy relationships, and supportive environments can help prevent children from engaging in criminal behavior. Nowadays, there are programs that match adult volunteers with children from disadvantaged backgrounds, providing them with positive role models and supportive relationships. The program has been shown to have positive effects on the academic performance, behavior, and self-esteem of children who participate.

In conclusion, while human nature may play a role in criminal behavior, it is not the only factor, and it is possible to prevent children from growing up to be criminals.

Số từ: 307

 • genetic (adj): (gen) di truyền
 • criminal (n): tội phạm 
 • human nature: bản chất con người
 • acknowledge (v): thừa nhận
 • predisposed (adj): có xu hướng phát triển (một cách tự nhiên)
 • mental illness: bệnh tâm thần
 • substance abuse: lạm dụng chất gây nghiện
 • inequality (n): bất bình đẳng
 • tendency (n): xu hướng
 • intervene (v): can thiệp
 • counseling (n): tư vấn
 • underlying (adj): cơ bản
 • role model: hình mẫu
 • academic performance: kết quả học tập
 • self-esteem (n): lòng tự trọng

Bài dịch:

Có một số bằng chứng cho thấy rằng gen di truyền và trải nghiệm thời thơ ấu có vai trò trong việc hình thành hành vi của trẻ em về việc liệu chúng có trở thành tội phạm hay không. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa ra lập luận rằng mặc dù bản chất con người có thể đóng vai trò tạo nên hành vi tội phạm nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất, và việc ngăn chặn trẻ em trở thành tội phạm khi lớn lên là có thể.

Đầu tiên, điều quan trọng là thừa nhận rằng bản chất con người không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến hành vi tội phạm, vì một số cá nhân có thể có khuynh hướng phạm tội hơn do các yếu tố di truyền hoặc sinh học. Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có tiền sử bệnh tâm thần hoặc lạm dụng chất gây nghiện có thể dễ dàng thực hiện hành vi tội phạm. Thứ hai, có những yếu tố xã hội và môi trường góp phần cấu thành tội phạm. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều tội phạm bị ảnh hưởng bởi những thiệt thòi trong thời thơ ấu, chẳng hạn như nghèo đói và bất bình đẳng. Thiếu đi những cơ hội, họ có xu hướng tham gia vào các hành vi tội phạm hơn.

Trong khi những trải nghiệm của thời thơ ấu có thể dự báo hành vi tương lai, ta vẫn có thể can thiệp và ngăn chặn trẻ em trở thành tội phạm. Các chương trình can thiệp sớm như các lớp huấn luyện cha mẹ, tư vấn và chương trình giáo dục có thể giúp giải quyết các vấn đề cơ bản có thể dẫn đến hành vi phạm tội sau này. Ngoài ra, cung cấp các hình mẫu tích cực, mối quan hệ lành mạnh và môi trường hỗ trợ có thể ngăn chặn trẻ em tham gia hành vi phạm tội. Hiện nay, có các chương trình kết hợp tình nguyện viên trưởng thành với trẻ em đến từ những hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các em ở gần những hình mẫu tích cực và các mối quan hệ hỗ trợ. Chương trình đã được chứng minh có tác dụng tích cực đối với kết quả học tập, hành vi và lòng tự trọng của các em tham gia.

Tóm lại, trong khi bản chất con người có thể đóng một vai trò trong hành vi phạm tội, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất, và chúng ta vẫn có thể ngăn chặn trẻ em trở thành tội phạm.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Crime đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!