The demand for food is increasing worldwide. What are the causes? What measures could the international community take in order to improve the situation?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The demand for food is increasing worldwide. What are the causes? What measures could the international community take in order to improve the situation?

Nhu cầu về thực phẩm đang tăng lên trên toàn thế giới. Nguyên nhân của việc này là gì? Cộng đồng quốc tế có thể thực hiện những biện pháp gì để cải thiện tình hình?

=> Đề bài thuộc dạng Cause/Problem and Solution.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Dân số toàn cầu đang tăng nhanh chóng, và nhu cầu về thực phẩm cũng vậy.

=> The global population is rapidly growing, and so is the demand for food.

 • Đưa ra ý kiến: Bài viết này sẽ thảo luận về nguyên nhân của nhu cầu thực phẩm đang ngày càng tăng lên và các biện pháp mà cộng đồng quốc tế có thể thực hiện để cải thiện tình hình.

=> This essay will discuss the causes of the growing demand for food and the measures that the international community can take to improve the situation.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một trong những nguyên nhân chính của nhu cầu thực phẩm tăng trên toàn thế giới là sự gia tăng dân số toàn cầu => nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên

=> One of the primary causes of the increase in demand for food worldwide is the rising global population => the demand for food also increases

 • Thay đổi chế độ ăn uống và đô thị hóa phát triển cũng đã đóng góp vào sự tăng nhu cầu thực phẩm

=> Changing diets and an increase in urbanization have also contributed to the increase in food demand

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Thúc đẩy các phương pháp nông nghiệp bền vững có thể khiến sản xuất nhiều thực phẩm hơn trong khi vẫn giảm tác động của nông nghiệp đến môi trường

=> Promoting sustainable agriculture practices can help increase food production while reducing the environmental impact of farming

 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện năng suất cây trồng, phát triển các loại cây chịu hạn, và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp có thể tăng năng suất trong nông nghiệp

=> Investing in research and development to improve crop yields, develop drought-resistant crops, and improve farming techniques can increase agricultural productivity

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the increasing demand for food worldwide is a complex issue with various causes. The international community can take several measures, including promoting sustainable agriculture, investing in research and development, and reducing food waste, to improve the situation.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The demand for food is increasing worldwide. What are the causes? What measures could the international community take in order to improve the situation?

The global population is rapidly growing, and so is the demand for food. This essay will discuss the causes of the growing demand for food and the measures that the international community can take to improve the situation.

One of the primary causes of the increase in demand for food worldwide is the rising global population. As the population continues to grow, the demand for food also increases. One example of the correlation between population growth and demand for food can be seen in the case of China. Over the past few decades, China's population has increased significantly, and with it, so has the demand for food.  In addition to population growth, changing diets and an increase in urbanization have also contributed to the increase in food demand. As people move to urban areas, they tend to shift to a more processed, high-calorie diet, which further increases the demand for food.

To improve the situation, the international community can take several measures. Firstly, promoting sustainable agriculture practices can help increase food production while reducing the environmental impact of farming. For instance, there are now sustainable agriculture practices such as conservation tillage, crop diversification, and agroforestry that have been successful in helping promote soil health, reduce erosion, and increase water efficiency, leading to more sustainable and productive farming systems. Secondly, investing in research and development to improve crop yields, develop drought-resistant crops, and improve farming techniques can increase agricultural productivity. With more efficient irrigation systems, improved fertilizers, and better pest control methods, we can help farmers to produce more food with less land, water, and other resources, thereby contributing to meeting the growing demand for food worldwide.

In conclusion, the increasing demand for food worldwide is a complex issue with various causes. The international community can take several measures, including promoting sustainable agriculture, investing in research and development, and reducing food waste, to improve the situation.

Số từ: 315

 • global population: dân số toàn cầu
 • primary (adj): chính
 • correlation (n): mối tương quan
 • urbanization (n): đô thị hóa
 • diet (n): chế độ ăn
 • shift (v): chuyển qua
 • sustainable (adj): bền vững
 • conservation tillage: canh tác đất giữ lại một phần mùn bãi trên bề mặt
 • crop diversification: đa dạng hóa cây trồng
 • agroforestry (n): trồng rừng nông nghiệp
 • erosion (n): xói mòn
 • drought-resistant (adj): chịu hạn
 • irrigation (n): tưới tiêu
 • fertilizer (n): phân bón
 • pest (n): côn trùng, sâu bệnh

Bài dịch:

Dân số toàn cầu đang tăng nhanh chóng, và nhu cầu về thực phẩm vậy. Bài viết này sẽ thảo luận về nguyên nhân của nhu cầu thực phẩm đang ngày càng tăng lên và các biện pháp mà cộng đồng quốc tế có thể thực hiện để cải thiện tình hình.

Một trong những nguyên nhân chính của nhu cầu thực phẩm tăng trên toàn thế giới là sự gia tăng dân số toàn cầu. Khi dân số tiếp tục tăng, nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên. Một ví dụ về mối tương quan giữa sự tăng trưởng dân số và nhu cầu thực phẩm có thể thấy ở Trung Quốc. Trong những thập kỷ gần đây, dân số Trung Quốc đã tăng đáng kể, và cùng với đó là nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên. Ngoài sự tăng dân số, việc thay đổi chế độ ăn uống và đô thị hóa phát triển cũng đã đóng góp vào sự tăng nhu cầu thực phẩm. Khi người dân di cư đến các khu vực đô thị, họ có xu hướng chuyển sang chế độ ăn uống được chế biến sẵn và nhiều calo hơn, điều này làm tăng thêm nhu cầu về thực phẩm.

Để cải thiện tình hình, cộng đồng quốc tế có thể thực hiện một số biện pháp. Thứ nhất, thúc đẩy các phương pháp nông nghiệp bền vững có thể khiến sản xuất nhiều thực phẩm hơn trong khi vẫn giảm tác động của nông nghiệp đến môi trường. Ví dụ, hiện nay có các phương pháp nông nghiệp bền vững như giữ lại mùn bãi bề mặt, đa dạng hóa cây trồng và trồng rừng nông nghiệp đã thành công trong việc giúp tăng cường sức khỏe đất, giảm xói mòn và tăng hiệu quả sử dụng nước, dẫn đến việc các hệ thống nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn. Thứ hai, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện năng suất cây trồng, phát triển các loại cây chịu hạn, và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp có thể tăng năng suất trong nông nghiệp. Với các hệ thống tưới tiêu hiệu quả hơn, phân bón cải tiến, và các phương pháp kiểm soát sâu bệnh tốt hơn, chúng ta có thể giúp cho người nông dân sản xuất được nhiều thực phẩm hơn với ít đất, ít nước và ít tài nguyên khác, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thực phẩm trên toàn cầu.

Kết luận, nhu cầu tăng của thực phẩm trên toàn cầu là một vấn đề phức tạp với nhiều nguyên nhân. Cộng đồng quốc tế có thể thực hiện một số biện pháp, bao gồm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, và giảm lãng phí thực phẩm nhằm cải thiện tình hình.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Food demand đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!