The key to solving the environmental problem is simple: the present generation is willing to accept a less comfortable life for the sake of the future generation. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The key to solving the environmental problem is simple: the present generation is willing to accept a less comfortable life for the sake of the future generation. To what extent do you agree or disagree?

Chìa khóa để giải quyết vấn đề môi trường rất đơn giản: thế hệ hiện tại sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn vì lợi ích cho thế hệ tương lai. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Có một quan điểm đang được nêu ra rằng bằng cách chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn, thế hệ hiện tại có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo và giúp giải quyết vấn đề môi trường.

=> There is an on-going opinion that by accepting a less comfortable life, the present generation can ensure a better future for the next generation and help address the environmental issue. 

 • Đưa ra ý kiến: Tác giả đưa ra lập luận rằng trong khi hành động của cá nhân có thể làm thay đổi được một phần vấn đề, vẫn cần có một phương pháp toàn diện hơn để giải quyết vấn đề môi trường.

=> I will argue that while individual actions can certainly make a difference, a more comprehensive approach is needed to address the environmental problem.

Body 1: Biện chứng số một:

 • vấn đề môi trường thường bắt nguồn từ lối sống hiện tại của chúng ta và sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên

=> environmental problems are often caused by our current lifestyle and the overconsumption of natural resources

 • lối sống hiện tại của chúng ta không bền vững về lâu dài 

=> our current lifestyle is not sustainable in the long term

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Vấn đề môi trường cũng liên quan đến các vấn đề như gia tăng dân số, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu, điều mà đòi hỏi các giải pháp phức tạp hơn

=> environmental problem is also linked to issues such as population growth, resource depletion, and climate change, which require more complex solutions

 • Cần nhận thức rằng ý tưởng về việc từ bỏ sự thoải mái hiện tại vì lợi ích của thế hệ tương lai không phải là một giải pháp khả thi đối với mọi người

=> it is important to acknowledge the idea of sacrificing comfort for the sake of the future generation is not a viable solution for everyone

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while individual actions can contribute to solving the environmental problem, it is important to find solutions that are equitable and do not disproportionately burden those who are already marginalized.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The key to solving the environmental problem is simple: the present generation is willing to accept a less comfortable life for the sake of the future generation. To what extent do you agree or disagree?

There is an on-going opinion that by accepting a less comfortable life, the present generation can ensure a better future for the next generation and help address the environmental issue. In this essay, I will argue that while individual actions can certainly make a difference, a more comprehensive approach is needed to address the environmental problem.

It is true that individual actions can help reduce our environmental footprint. Firstly, environmental problems are often caused by our current lifestyle and the overconsumption of natural resources. For example, the use of fossil fuels for energy is a major contributor to climate change, and the use of single-use plastics contributes to pollution in our oceans. Secondly, our current lifestyle is not sustainable in the long term. If we continue to consume resources at our current rate, we will deplete natural resources and damage the environment beyond repair. By accepting a less comfortable life, we can reduce our consumption of resources and reduce our impact on the environment.

However, the idea that people should accept a less comfortable life assumes that the root cause of the environmental problem is simply overconsumption and wastefulness. While these factors certainly contribute to the problem, they are not the only causes. The environmental problem is also linked to issues such as population growth, resource depletion, and climate change, which require more complex solutions. Besides, it is important to acknowledge the idea of sacrificing comfort for the sake of the future generation is not a viable solution for everyone. For example, in many developing countries, people rely on burning wood or charcoal for cooking and heating, which contributes to deforestation and air pollution. Those people cannot afford the initial investment required to make the switch. 

In conclusion, while individual actions can contribute to solving the environmental problem, it is important to find solutions that are equitable and do not disproportionately burden those who are already marginalized.

Số từ: 317

 • ensure (v): đảm bảo
 • comprehensive (adj): toàn diện
 • environmental footprint: tác động tới môi trường
 • overconsumption (n): tiêu thụ quá mức
 • fossil fuel: nhiên liệu
 • climate change: biến đổi khí hậu
 • single-use plastic: nhựa dùng một lần
 • sustainable (adj): bền vững
 • deplete (v): cạn kiệt
 • wastefulness (n): sự lãng phí
 • acknowledge (v): thừa nhận
 • sacrifice (v): đánh đổi, hy sinh
 • sake (n): lợi ích
 • viable (adj): khả thi
 • deforestation (n): phá rừng
 • initial (adj): ban đầu
 • disproportionately (adv): không cân xứng 
 • marginalized (adj): bất lợi

Bài dịch:

Có một quan điểm đang được nêu ra rằng bằng cách chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn, thế hệ hiện tại có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo và giúp giải quyết vấn đề môi trường. Trong bài luận này, tôi sẽ đưa ra lập luận rằng trong khi hành động của cá nhân có thể làm thay đổi được một phần vấn đề, vẫn cần có một phương pháp toàn diện hơn để giải quyết vấn đề môi trường.

Đúng là hành động của cá nhân có thể giúp giảm bớt lượng tác động của chúng ta lên môi trường. Đầu tiên, vấn đề môi trường thường bắt nguồn từ lối sống hiện tại của chúng ta và sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ, việc sử dụng nhiên liệu để sản xuất năng lượng là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, và việc sử dụng nhựa một lần dùng góp phần gây ô nhiễm cho đại dương của chúng ta. Thứ hai, lối sống hiện tại của chúng ta không bền vững về lâu dài. Nếu chúng ta tiếp tục tiêu thụ tài nguyên với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ cạn kiệt các tài nguyên thiên nhiên và gây hại cho môi trường vượt quá khả năng phục hồi. Bằng cách chấp nhận một cuộc sống ít thoải mái hơn, chúng ta có thể giảm lượng tiêu thụ tài nguyên và giảm tác động của chúng ta lên môi trường.

Tuy nhiên, quan điểm mọi người nên chấp nhận một cuộc sống không thoải mái hơn đã cho rằng nguyên nhân chính của vấn đề môi trường đơn giản chỉ là sự tiêu thụ quá mức và lãng phí tài nguyên. Mặc dù những yếu tố này có liên quan đến vấn đề, nhưng chúng không phải là nguyên nhân duy nhất. Vấn đề môi trường cũng liên quan đến các nguyên nhân như gia tăng dân số, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu, điều mà đòi hỏi các giải pháp phức tạp hơn. Ngoài ra, cần nhận thức rằng ý tưởng về việc từ bỏ sự thoải mái hiện tại vì lợi ích của thế hệ tương lai không phải là một giải pháp khả thi đối với mọi người. Ví dụ, ở nhiều nước đang phát triển, người dân phải dùng củi hoặc than để nấu ăn và sưởi ấm, điều này dẫn đến việc phá rừng và gây ô nhiễm không khí. Những người này không đủ khả năng tài chính để đầu tư vào những điều cần thiết để thay đổi.

Tóm lại, mặc dù các hành động của cá nhân có thể đóng góp vào việc giải quyết vấn đề môi trường, nhưng điều quan trọng là tìm ra các giải pháp công bằng và không gây gánh nặng bất cân xứng cho những người đã bị đẩy vào tình trạng bất lợi.

 

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Environment đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!