Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Các vấn đề về chỗ ở và giao thông đang gia tăng ở nhiều thành phố lớn. Các doanh nghiệp được khuyến khích di chuyển về khu vực nông thôn. Ưu điểm có nhiều hơn nhược điểm không?

=> Đề bài thuộc dạng Advantages and disadvantages

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Với sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa, các vấn đề về nơi ở và giao thông đã trở thành vấn đề chính tại nhiều thành phố lớn. Để khắc phục những vấn đề này, nhiều chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đến các vùng nông thôn.

=> With increasing population and urbanization, accommodation and transport problems have become major issues in many large cities. To overcome these issues, many governments are encouraging businesses to move to rural areas.

 • Mặc dù điều này có thể mang lại một số lợi ích, nhưng nó cũng tồn tại một số nhược điểm mà tôi tin rằng còn lớn hơn những lợi ích đó.

=> While this may have some advantages, it can also have some disadvantages which I believe outweigh the advantages.

Body 1: Biện chứng số một:

 • giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng hiện có của các thành phố lớn => chỗ ở và phương tiện giao thông tốt hơn cho cư dân

=> reduce the pressure on the existing infrastructure of large cities => better accommodation and transport facilities for residents

 • chuyển các doanh nghiệp về nông thôn có thể tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương => tạo việc làm trong ngành vận tải, hậu cần và các ngành công nghiệp liên quan khác

=> moving businesses to rural areas can create employment opportunities for the local people => create jobs in transportation, logistics, and other supporting industries

Body 2: Biện chứng số hai:

 • các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động lành nghề => có ít công nhân có kỹ năng => giảm năng suất của doanh nghiệp

=> businesses may face difficulties in finding skilled labor => a shortage of qualified workers => reducing the efficiency of the business

 • tăng chi phí vận chuyển và hậu cần => việc vận chuyển sản phẩm trở nên khó khăn và tốn kém hơn

=> increase the cost of transportation and logistics => challenging and costly to transport products

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while there are some advantages of moving businesses to rural areas, ultimately, I believe that the disadvantages outweigh these as reducing costs is the most important thing for businesses, and a thriving economy is more important than less congested cities.

2. Bài mẫu Band 8.0+:

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

With increasing population and urbanization, accommodation and transport problems have become major issues in many large cities. To overcome these issues, many governments are encouraging businesses to move to rural areas. While this may have some advantages, it can also have some disadvantages which I believe outweigh the advantages.

On the one hand, moving businesses to rural areas can have several advantages. Firstly, it can reduce the pressure on the existing infrastructure of large cities. This can lead to better accommodation and transport facilities for residents. With fewer businesses and workers in the city, there will be fewer cars on the road, reducing the time and stress associated with commuting. Secondly, moving businesses to rural areas can create employment opportunities for the local people. These companies can create jobs in transportation, logistics, and other supporting industries. As a result, this can help to reduce unemployment and poverty in rural areas.

On the other hand, there are some disadvantages to moving businesses to rural areas. First and foremost, businesses may face difficulties in finding skilled labor. Rural areas typically have smaller populations, and therefore, a smaller pool of skilled workers. This can make it difficult for businesses to find workers with the necessary skills and qualifications, leading to a shortage of qualified workers, thereby reducing the efficiency of the business. Adding to this, moving businesses to rural areas can increase the cost of transportation and logistics. Rural areas are further away from major transportation hubs, and the roads may not be as well-maintained compared to urban areas. This can make it more challenging and costly to transport products.

In conclusion, while there are some advantages of moving businesses to rural areas, ultimately, I believe that the disadvantages outweigh these as reducing costs is the most important thing for businesses, and a thriving economy is more important than less congested cities. 

Số từ: 309

 • urbanization (n): đô thị hóa
 • overcome (v): vượt qua, giải quyết
 • pressure (n): áp lực
 • infrastructure (n): cơ sở hạ tầng 
 • commute (v): di chuyển, đi lại 
 • logistics (n): hậu cần
 • unemployment (n): thất nghiệp 
 • poverty (n): đói nghèo
 • qualification (n): trình độ chuyên môn 
 • shortage (n): sự thiếu hụt 
 • hub (n): trung tâm
 • well-maintained (adj): bảo trì, duy trì tốt
 • ultimately (adv): cuối cùng 
 • thriving (adj): phát triển mạnh 

Bài dịch:

Với sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa, các vấn đề về nơi ở và giao thông đã trở thành vấn đề chính tại nhiều thành phố lớn. Để khắc phục những vấn đề này, nhiều chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đến các vùng nông thôn. Mặc dù điều này có thể mang lại một số lợi ích, nhưng nó cũng tồn tại một số nhược điểm mà tôi tin rằng còn lớn hơn những lợi ích đó.

Một mặt, việc chuyển các doanh nghiệp về khu vực nông thôn có thể có một số lợi thế. Thứ nhất, nó có thể giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng hiện có của các thành phố lớn. Điều này có thể góp phần vào việc tạo chỗ ở và phương tiện giao thông tốt hơn cho cư dân. Với ít doanh nghiệp và công nhân hơn trong thành phố, sẽ có ít ô tô hơn trên đường, giảm thời gian và sự căng thẳng khi di chuyển. Thứ hai, chuyển doanh nghiệp về nông thôn có thể tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Các công ty này có thể tạo việc làm trong ngành vận tải, hậu cần và các ngành công nghiệp liên quan khác. Kết quả, điều này có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói ở khu vực nông thôn.

Mặt khác, có một số nhược điểm khi chuyển doanh nghiệp về các vùng nông thôn. Trước hết, các doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động lành nghề. Các khu vực nông thôn thường có dân số ít hơn, và do đó có ít công nhân có kỹ năng hơn. Điều này có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có kỹ năng và trình độ chuyên môn cần thiết, dẫn đến tình trạng thiếu lao động có trình độ, từ đó làm giảm năng suất của doanh nghiệp. Thêm vào đó, việc di chuyển các doanh nghiệp đến các vùng nông thôn có thể làm tăng chi phí vận chuyển và hậu cần. Các khu vực nông thôn cách xa các trung tâm giao thông chính và đường xá có thể không được bảo trì tốt so với các khu vực thành thị. Điều này có thể làm cho việc vận chuyển sản phẩm trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Tóm lại, mặc dù có một số lợi ích khi chuyển doanh nghiệp về khu vực nông thôn, nhưng cuối cùng, tôi tin rằng có nhiều nhược điểm hơn những lợi ích đó vì giảm chi phí là điều quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và một nền kinh tế phát triển mạnh quan trọng hơn các thành phố ít tắc nghẽn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Rural Areas đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!