Some people think parents should read or tell stories to children. Others think parents needn't do that as children can read books or watch TV, or movies by themselves. Discuss both views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài

Some people think parents should read or tell stories to children. Others think parents needn't do that as children can read books or watch TV, or movies by themselves. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người cho rằng cha mẹ nên đọc hoặc kể chuyện cho trẻ em. Những người khác laij nghĩ rằng cha mẹ không cần phải làm điều đó vì trẻ em có thể tự đọc sách, xem TV hoặc xem phim. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

=> Đề bài thuộc dạng Discussion

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Một số người cho rằng việc cha mẹ đọc hoặc kể chuyện cho con nghe là quan trọng, trong khi những người khác cho rằng điều đó là không cần thiết vì trẻ có thể tự đọc sách hoặc xem TV hay phim.

=> Some people believe that it's essential for parents to read or tell stories to their children, while others argue that it's not necessary as children can read books or watch TV and movies on their own.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo tác giả, mặc dù đúng là trẻ em có thể tự đọc sách hoặc xem TV và phim ảnh, nhưng cha mẹ vẫn có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy khả năng đọc viết và bồi dưỡng dần những bài học quý giá.

=> In my opinion, although it is true that children can read books or watch TV and movies on their own, parents still have an essential role to play in promoting literacy and instilling valuable lessons.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, trẻ em có thể tiếp cận tới nhiều loại phương tiện truyền thông mà vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giải trí

=> In today's digital age, children have access to a wide range of media that can be both educational and entertaining

 • Điều này còn có thể phát huy tính độc lập, tự lực ở trẻ em

=> This can also promote independence and self-reliance in children 

Body 2: Biện chứng số hai:

 • đọc và kể chuyện cho trẻ nghe là một cách quan trọng để cha mẹ gắn kết với con cái => một cách hiệu quả để dạy chúng các tiêu chuẩn, giá trị đạo đức và các bài học cuộc sống

=> Reading and telling stories to children is an important way for parents to bond with their children => an effective way of teaching values, morals, and life lessons

 • trẻ em có thể hưởng lợi trong việc cải thiện ngôn ngữ và kỹ năng nghe khi được đọc hoặc kể chuyện cho nghe =>  trẻ nhỏ sẽ được tiếp xúc với đa dạng các loại từ vựng và cấu trúc câu

=> Children can benefit from the improved language and listening skills that come with being read to or told stories => a child will be exposed to a wider range of vocabulary and sentence structures

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, my opinion is that parents should read or tell stories to their children because the importance of literacy and growing awareness of moral lessons is crucial for a child’s developmental progress.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think parents should read or tell stories to children. Others think parents needn't do that as children can read books or watch TV, or movies by themselves. Discuss both views and give your own opinion.

Some people believe that it's essential for parents to read or tell stories to their children, while others argue that it's not necessary as children can read books or watch TV and movies on their own. In my opinion, although it is true that children can read books or watch TV and movies on their own, parents still have an essential role to play in promoting literacy and instilling valuable lessons.

On the one hand, those who believe that parents need not read or tell stories to their children argue that children can read books or watch TV and movies on their own. They argue that in today's digital age, children have access to a wide range of media that can be both educational and entertaining. For instance, nowadays, there are numerous channels dedicated to teaching children about science, history, and other topics in fun and engaging ways. Moreover, this can also promote independence and self-reliance in children. To illustrate, a child who is allowed to choose what TV shows or movies they want to watch will learn to make decisions for themselves and develop their own interests.

On the other hand, reading and telling stories to children is an important way for parents to bond with their children. Storytelling helps to create a special bond between parents and children and can be an effective way of teaching values, morals, and life lessons. A child who grows up hearing bedtime stories from their parents may look back on those memories with fondness and appreciation. Additionally, children can benefit from the improved language and listening skills that come with being read to or told stories. By being read to regularly, a child will be exposed to a wider range of vocabulary and sentence structures that they have not had yet.

In conclusion, my opinion is that parents should read or tell stories to their children because the importance of literacy and growing awareness of moral lessons is crucial for a child’s developmental progress.

Số từ: 332

 • essential (adj): thiết yếu, quan trọng
 • promote (v): thúc đẩy 
 • literacy (n): khả năng biết đọc, biết viết 
 • instill (v): thấm nhuần
 • digital age: thời đại kỹ thuật số
 • have access to: được tiếp cận tới 
 • numerous (adj): vô số 
 • engaging (adj): hấp dẫn
 • independence (n): sự độc lập
 • self-reliance (n): sự tự chủ 
 • bond (v): gắn kết 
 • storytelling (n): kể chuyện 
 • moral (n): giá trị đạo đức 
 • fondness (n): nuông chiều, yêu thương 
 • appreciation (n): sự trân trọng 
 • expose (v): tiếp xúc
 • crucial (adj): quan trọng 

Bài dịch:

Một số người cho rằng việc cha mẹ đọc hoặc kể chuyện cho con nghe là điều cần thiết, trong khi những người khác cho rằng điều đó là không cần thiết vì trẻ có thể tự đọc sách hoặc xem TV hay phim. Theo tôi, mặc dù đúng là trẻ em có thể tự đọc sách hoặc xem TV và phim ảnh, nhưng cha mẹ vẫn có vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy khả năng đọc viết và thấm nhuần những bài học quý giá.

Một mặt, những người tin rằng cha mẹ không cần đọc hoặc kể chuyện cho con cái cho rằng trẻ em có thể tự đọc sách hoặc xem TV hay phim. Họ lập luận rằng trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, trẻ em có thể tiếp cận tới nhiều loại phương tiện truyền thông mà vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giải trí. Chẳng hạn, ngày nay, có rất nhiều kênh riêng dạy trẻ em về khoa học, lịch sử và các chủ đề khác theo những cách thú vị và hấp dẫn. Hơn nữa, điều này còn có thể phát huy tính độc lập, tự lực ở trẻ em. Ví dụ, một đứa trẻ được phép chọn chương trình truyền hình hoặc phim mà chúng muốn xem sẽ học cách tự đưa ra quyết định và phát triển sở thích của riêng mình.

Mặt khác, đọc và kể chuyện cho trẻ nghe là một cách quan trọng để cha mẹ gắn kết với con cái. Kể chuyện giúp tạo mối liên kết đặc biệt giữa cha mẹ và con cái và có thể là cách hiệu quả để dạy chúng các tiêu chuẩn, giá trị đạo đức và các bài học cuộc sống. Một đứa trẻ lớn lên với việc được cha mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ có thể nhớ lại những kỷ niệm đó với tình yêu thương và sự trân trọng. Ngoài ra, trẻ em có thể hưởng lợi trong việc cải thiện ngôn ngữ và kỹ năng nghe khi được đọc hoặc kể chuyện cho nghe. Với việc được nghe kể chuyện thường xuyên, trẻ nhỏ sẽ được tiếp xúc với đa dạng các loại từ vựng và cấu trúc câu.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi, cha mẹ nên đọc hoặc kể chuyện cho con cái của họ vì khả năng đọc viết và nhận thức sớm về các bài học đạo đức là rất quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Parenting đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!