Pollution and other environmental problems are resulting from a country's development and becoming richer. Some think this cannot be avoided. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Pollution and other environmental problems are resulting from a country's development and becoming richer. Some think this cannot be avoided. To what extent do you agree or disagree?

Ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác là kết quả của sự phát triển và giàu có hơn của một quốc gia. Một số người nghĩ rằng điều này là không thể tránh được. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thời gian gần đây, toàn cầu đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể về các vấn đề môi trường. Nhiều người tin rằng những vấn đề này là hậu quả không tránh khỏi của sự phát triển giàu mạnh của quốc gia.

=> In recent years, the world has seen a rise in environmental problems. Many believe that these issues are inevitable consequences of a country's development and becoming richer.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi không đồng ý với quan điểm này và tin rằng các quốc gia giàu có thể tránh được các vấn đề môi trường vì họ có thể sử dụng tài nguyên của mình để chống lại các tác động tiêu cực của môi trường.

=> However, I strongly disagree with this view and believe that environmental problems can be avoided by richer nations as they can use their resources to counteract their negative effects on the environment.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Sự giàu mạnh và bảo vệ môi trường không hoàn toàn đối lập nhau => Các quốc gia có thể đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và năng lượng mặt trời, điều mà không hề gây ra sự ô nhiễm hay biến đổi khí hậu.

=> Development and environmental conservation are not mutually exclusive => Countries can invest in renewable energy sources like wind and solar power, which do not contribute to pollution or climate change

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Đưa ra các quy định nghiêm ngặt về các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, khuyến khích việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng và thúc đẩy việc tái chế cùng với giảm chất thải

=> Introduce strict regulations on industries that contribute to pollution, encourage the use of public transport, and promote recycling and waste reduction

 • Những biện pháp này có thể giảm thiểu tác động tới môi trường do sự phát triển giàu mạnh của quốc gia đồng thời giúp bảo vệ môi trường

=> These measures can significantly reduce the environmental impact of a country's development and help preserve the environment

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I disagree that environmental problems are an inevitable consequence of a country's development and becoming richer. By taking steps to reduce pollution and invest in renewable energy, countries can achieve both economic growth and environmental conservation.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Pollution and other environmental problems are resulting from a country's development and becoming richer. Some think this cannot be avoided. To what extent do you agree or disagree?

In recent years, the world has seen a rise in environmental problems. Many believe that these issues are inevitable consequences of a country's development and becoming richer. However, I strongly disagree with this view and believe that environmental problems can be avoided by richer nations as they can use their resources to counteract their negative effects on the environment.

Firstly, it's essential to understand that development and environmental conservation are not mutually exclusive. With proper planning, development can take place in a way that is sustainable and does not harm the environment. Countries can invest in renewable energy sources like wind and solar power, which do not contribute to pollution or climate change. For instance, some countries have made significant investments in wind energy over the past few decades. This investment in wind energy has not only reduced these countries’ reliance on fossil fuels but has also created thousands of jobs and helped them become a leader in the renewable energy industry.

Moreover, there are several steps that can be taken to reduce pollution and environmental degradation. Countries can introduce strict regulations on industries that contribute to pollution, encourage the use of public transport, and promote recycling and waste reduction. These measures can significantly reduce the environmental impact of a country's development and help preserve the environment. One example is Singapore's efforts to improve air quality. Singapore has introduced strict regulations on industries that contribute to air pollution, such as power plants and factories, and has implemented measures to reduce traffic congestion and encourage the use of public transport. As a result, Singapore's air quality has significantly improved over the past few decades.

In conclusion, I disagree that environmental problems are an inevitable consequence of a country's development and becoming richer. By taking steps to reduce pollution and invest in renewable energy, countries can achieve both economic growth and environmental conservation.

Số từ: 311

 • inevitable (adj): không thể tránh được 
 • resource (n): tài nguyên 
 • counteract (v): chống lại, đảo ngược 
 • conservation (n): bảo tồn 
 • mutually exclusive: hoàn toàn đối lập
 • sustainable (adj): bền vững 
 • invest (v): đầu tư
 • renewable energy: năng lượng tái tạo 
 • pollution (n): sự ô nhiễm 
 • climate change: biến đổi khí hậu 
 • reliance (n): sự phụ thuộc 
 • fossil fuel: nhiên liệu hóa thạch 
 • degradation (n): sự xuống cấp
 • regulation (n): luật lệ 
 • implement (v): áp dụng 
 • traffic congestion: tắc nghẽn giao thông

Bài dịch:

Trong thời gian gần đây, toàn cầu đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể về các vấn đề môi trường. Nhiều người tin rằng những vấn đề này là hậu quả không tránh khỏi của sự phát triển giàu mạnh của quốc gia. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với quan điểm này và tin rằng các quốc gia giàu có thể tránh được các vấn đề môi trường vì họ có thể sử dụng tài nguyên của mình để chống lại các tác động tiêu cực của môi trường.

Đầu tiên, một điều quan trọng bạn cần hiểu được là sự giàu mạnh và bảo vệ môi trường không hoàn toàn đối lập nhau. Bằng việc lên kế hoạch cẩn thận, sự phát triển giàu mạnh có thể diễn ra một cách bền vững mà không gây hại cho môi trường. Các quốc gia có thể đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và năng lượng mặt trời, điều mà không hề gây ra sự ô nhiễm hay biến đổi khí hậu. Ví dụ, một số quốc gia đã đầu tư mạnh vào năng lượng gió trong vài thập kỷ qua. Việc đầu tư vào năng lượng gió không chỉ giảm sự phụ thuộc của các quốc gia đó vào nhiên liệu hóa thạch mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm và giúp chúng trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Hơn nữa, vẫn còn có nhiều biện pháp có thể được thực hiện để giảm ô nhiễm và suy thoái môi trường. Các quốc gia có thể đưa ra các quy định nghiêm ngặt về các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, khuyến khích việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng và thúc đẩy việc tái chế cùng với giảm chất thải. Những biện pháp này có thể giảm thiểu tác động tới môi trường do sự phát triển giàu mạnh của quốc gia đồng thời vẫn giúp bảo vệ môi trường. Một ví dụ tiêu biểu là những nỗ lực của Singapore trong việc cải thiện chất lượng không khí. Singapore đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt đối với các ngành công nghiệp gây ô nhiễm không khí như nhà máy điện hay nhà máy sản xuất, triển khai các biện pháp để giảm ùn tắc giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Kết quả là chất lượng không khí của Singapore đã được cải thiện đáng kể trong vài thập kỷ qua.

Tóm lại, tôi không đồng ý rằng các vấn đề môi trường là hậu quả tất yếu của sự phát triển giàu mạnh của một quốc gia. Bằng cách thực hiện các biện pháp giảm ô nhiễm và đầu tư vào năng lượng tái tạo, các quốc gia vẫn có thể vừa phát triển kinh tế mà vẫn bảo vệ được môi trường.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Pollution đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!