Khi nào thì dùng do not / does not, khi nào thì dùng doesn't / don't vậy ad?