Tôi thường nói về "kỹ thuật từ khóa" trong các bài đọc của mình. Nhưng "kỹ thuật từ khóa" không đặc biệt; nó chỉ là một cái tên thuận tiện mà tôi sử dụng. Đây là ý của tôi khi tôi sử dụng tên này:

  1. Đọc câu hỏi đầu tiên và gạch dưới "từ khóa". Đây là những từ mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ cần tìm kiếm trong đoạn văn. Chúng là những từ chuyển tải ý nghĩa của câu hỏi: thông thường là danh từ, động từ và tính từ.
  2. Đọc đoạn văn với tốc độ bình thường ngay từ đầu. Tìm các từ khóa trong câu hỏi hoặc bất kỳ từ nào có nghĩa tương tự (tìm từ đồng nghĩa và cách diễn giải).
  3. Gạch chân các từ khóa mà bạn tìm thấy trong đoạn văn.
  4. Đọc các câu xung quanh các từ khóa đó một cách cẩn thận. Bạn có thể cần đọc chúng nhiều lần.
  5. Kiểm tra lại câu hỏi và so sánh nó với phần có liên quan của đoạn văn.
  6. Quyết định câu trả lời.

Lưu ý: Điểm chính của "kỹ thuật từ khóa" là bạn có một số từ cụ thể cần tìm trong đoạn văn. Nhưng hãy nhớ rằng: Định vị câu trả lời chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là đọc kỹ, đảm bảo rằng bạn hiểu những gì bạn đang đọc và so sánh với câu hỏi.