Có kế hoạch trước khi bắt đầu bài thi

Nếu bạn biết chính xác cách tiếp cận bài thi IELTS Reading trước khi bắt đầu, bạn sẽ không lãng phí thời gian trong bài thi để suy nghĩ về thứ tự các bước cần làm.

Nếu bạn chưa có kế hoạch, đây là một số câu hỏi giúp bạn thực hiện và tiết kiệm thời gian trong bài kiểm tra:

  • Bạn sẽ bắt đầu với văn bản / phần nào?
  • Bạn sẽ quản lý thời gian của mình như thế nào trong bài thi IELTS Reading? Bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian cho mỗi văn bản / phần?
  • Đối với mỗi văn bản, bạn sẽ đọc các câu hỏi hay văn bản trước?
  • Khi nào bạn sẽ chuyển câu trả lời của mình từ phiếu câu hỏi sang phiếu trả lời?

Ghi nhớ các dạng câu hỏi IELTS Reading theo thứ tự văn bản

Nếu bạn biết câu hỏi IELTS Reading nào có thứ tự giống như thông tin trong văn bản, bạn có thể tiết kiệm thời gian tìm kiếm câu trả lời. Ví dụ, nếu bạn biết rằng câu trả lời cho câu hỏi 12 đứng sau câu trả lời cho câu hỏi 11 trong văn bản, bạn sẽ không mất thời gian tìm kiếm câu trả lời ở phần sai của văn bản.

IELTS Reading multiple choice questions

Các câu hỏi trắc nghiệm IELTS Reading được sắp xếp theo thứ tự trong văn bản.

Các dạng câu hỏi sau của IELTS Reading luôn có thứ tự, tức là các câu hỏi theo thứ tự như thông tin trong văn bản.

  • Câu hỏi trắc nghiệm
  • Nối phần cuối
  • Hoàn thành câu
  • Câu hỏi trả lời ngắn

Các dạng câu hỏi IELTS Reading sau đây thường theo thứ tự như thông tin trong văn bản.

  • True, False hoặc Not Given 
  • Yes, No hoặc Not Given 

Hãy đánh số thứ tự mỗi câu trả lời trong văn bản khi bạn tìm thấy nó

Bạn có thể cần quay lại một câu trả lời và đọc nó lần thứ hai (hoặc thứ ba) và điều này có thể khiến bạn phải sử dụng hết thời gian quý giá trong bài kiểm tra IELTS Reading của bạn nếu bạn không thể tìm lại câu trả lời một cách nhanh chóng.

Nếu bạn đặt số câu hỏi bên cạnh mỗi câu trả lời trong văn bản lần đầu tiên bạn tìm thấy nó, bạn sẽ tiết kiệm thời gian nếu bạn cần tìm lại câu trả lời.

 

How to save time in the IELTS Reading test - Tip 3: Put the question number next to each answer in the text the first time you find it and you'll save time if you need to find the answer again.