vocabulary từ vựng topic chủ đề online shopping mua sắm

Việc mua sắm trực tuyến đã trở nên ngày càng phổ biến trong thế giới hiện đại ngày nay. Chính vì vậy, Online Shopping cũng từ đó trở thành một trong những chủ đề từ vựng chúng ta thường gặp hàng ngày, trong quá trình học tập ở trường, và thậm chí trong kỳ thi IELTS. 

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh hiểu và sử dụng tốt các từ vựng liên quan đến Mua sắm trực tuyến trong bài thi IELTS, STUDY4 sẽ tập hợp lại những từ vựng tiếng Anh phổ biến trong lĩnh vực này và cung cấp một số gợi ý hữu ích để học từ vựng một cách hiệu quả. 

I. Các từ vựng thuộc topic “Online Shopping”

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Ví dụ

Affiliate marketing (n)

/əˌfɪl.i.ət ˈmɑː.kɪ.tɪŋ/

a person or organization puts a link to a company's product on their website, and the company pays them something every time they sell a product through this link

Tiếp thị liên kết

Many bloggers earn money through affiliate marketing by promoting products in their online content.

Add to Cart

/æd tə kɑ:rt/

A button or option on e-commerce websites that allows customers to select products they want to purchase and place them in their virtual shopping cart.

Nút thêm vào giỏ hàng trực tuyến

After browsing for a while, I added the items to my cart and proceeded to checkout.

Account (n)

/əˈkaʊnt/

A user's personal profile or registration on an online shopping platform, often requiring a username and password.

Tài khoản của người dùng đăng ký trên một nền tảng mua sắm trực tuyến

You need to create an account to make purchases on this website.

Advertise (v)

/ˈædvəˌtaɪz/

To promote or make known a product or service, often through paid messages or campaigns.

Quảng cáo hoặc thông báo về sản phẩm hoặc dịch vụ

The company advertises its latest deals and discounts on social media.

App (n)

/æp/

A software program designed for a specific task or function, often used on smartphones or tablets for online shopping.

Ứng dụng trực tuyến, sử dụng trên điện thoại

I downloaded the shopping app to browse products on my phone.

Assortment (n)

/əˈsɔ:rtmənt/

A variety or selection of different items or products available for purchase.

Sự lựa chọn, phân loại của các mặt hàng hoặc sản phẩm khác nhau có sẵn để mua.

The store offers a wide assortment of clothing for all seasons.

Bargain (n)

/ˈbɑːrɡɪn/

A product or service offered at a lower price than its usual value, typically as part of a promotion or sale.

Một sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp với giá thấp hơn so với giá trị thông thường, thường là một phần của chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá.

I got a great bargain on these shoes during the Black Friday sale.

Browser (n)

/ˈbraʊzər/

A computer program or application that allows users to access and navigate the internet, including online shopping websites.

Trình duyệt 

I use my browser to search for the best deals on various online stores.

Brand (n)

/brænd/

A recognizable name, symbol, or design associated with a specific product, company, or online store.

Thương hiệu

The brand logo is displayed prominently on their website.

Browse (v)

/braʊz/

To look through items or products online, often without a specific goal in mind, to see what is available.

Duyệt qua các mặt hàng hoặc sản phẩm trực tuyến, thường không có mục tiêu cụ thể, để xem có gì có sẵn.

I like to browse different online stores to find unique gifts.

Cart (n)

/kɑːrt/

A virtual basket or trolley on an online shopping website where you add items before making a purchase.

Giỏ hàng ảo trên trang web mua sắm trực tuyến, nơi bạn thêm các mặt hàng trước khi thực hiện thanh toán.

I added the products I want to buy to my shopping cart.

Checkout (n)

/ˈtʃekaʊt/

The process of completing a purchase online by providing payment and shipping information.

Hoàn tất mua sắm bằng cách thanh toán và cung cấp chi phí vận chuyển.

I'll go to the checkout to pay for my order.

Coupon (n)

/ˈkuːpɑːn/

A voucher or code that provides a discount on the price of a product or service when used during online shopping.

Phiếu giảm giá

I used a coupon to get 20% off my online purchase.

Customer (n)

/ˈkʌstəmər/

A person who buys products or services from a business, including online shoppers.

Khách hàng

The customer was satisfied with the quality of the product.

Comparison (n)

/kəmˈpærɪsən/

The act of evaluating and comparing different products, prices, or options before making a purchase decision.

So sánh sự khác nhau giữa các sản phẩm

Doing a comparison of prices helped me find the best deal online.

Delivery (n)

/dɪˈlɪvəri/

The process of bringing goods or products to a customer's location.

Giao hàng

The delivery of my online order took two days.

Digital Wallet (n)

/ˈdɪdʒɪtəl ˈwɑ:lɪt/

An electronic device or online service that allows individuals to make electronic transactions, store payment information, and make online purchases.

Ví điện tử

I use a digital wallet to pay for online purchases securely.

Discount (n)

/ˈdɪskaʊnt/

A reduction in the original price of a product or service, often offered to attract customers during online sales.

Giảm giá

I got a 10% discount on my online purchase.

Digital Receipt (v)

/ˈdɪdʒɪtl rɪˈsit/

An electronic document that confirms a purchase and includes details of the transaction, sent via email after an online purchase.

Hóa đơn điện tử

I received a digital receipt for my online order in my email.

Deal (n)

/diːl/

A special offer or agreement that provides customers with a discounted price or added benefits when shopping online.

Giao dịch, thỏa thuận đi kèm nhiều ưu đãi

This online store has great deals on electronics.

E-commerce (n)

/iːˈkɒmɜːs/

The buying and selling of goods and services over the internet.

Mua sắm trực tuyến

E-commerce has grown significantly in recent years.

Flash Sale (n)

/flæʃ seɪl/

A limited-time sale or promotion offered by online stores with significantly reduced prices.

Chương trình khuyến mãi lớn trong khoảng thời gian ngắn

I got a great deal during the flash sale yesterday.

Feedback (n)

/ˈfiːdbæk/

Comments or reviews provided by customers about their online shopping experiences, products, or services.

Đánh giá sản phẩm

I always read the feedback before making a purchase.

Free Shipping (n)

/friː ˈʃɪpɪŋ/

A service that allows customers to have their online orders delivered without additional shipping charges.

Giao hàng miễn phí

They offer free shipping on orders over $50.

Guarantee (n)

/ˌɡærənˈtiː/

A promise or assurance that a product or service will meet certain standards or expectations.

Bảo hành

The website offers a satisfaction guarantee to its customers.

Global Shipping (n)

/ˈɡloʊbəl ˈʃɪpɪŋ/

The option to have online orders shipped to international destinations.

Giao hàng toàn cầu

The website offers global shipping for its products.

Hyperlink (n)

/ˈhaɪpəˌlɪŋk/

A clickable link on a web page that redirects the user to another webpage or resource.

Siêu liên kết, link dẫn bạn tới trang hoặc nguồn khác

The hyperlinks on the website make it easy to navigate.

Help Center (n)

/ˈhelp ˈsentər/

A section of a website that provides assistance, answers to questions, and customer support.

Trung tâm hỗ trợ

I contacted the help center for assistance with my order.

Mobile App (n)

/ˈmoʊbəl æp/

A software application designed to be used on mobile devices such as smartphones or tablets.

Ứng dụng di động

I use the mobile app to shop conveniently on my phone.

Order (n)

/ˈɔ:dər/

A request to purchase goods or services, typically online or in a store.

Đơn hàng

I placed an order for a new laptop.

Overstocked (adj)

/ˌoʊvəˈstɑ:kt/

Having more stock or inventory than is needed or can be sold.

Nhiều hàng tồn

The store became overstocked with winter coats.

Payment (n)

/ˈpeɪmənt/

The action or process of paying for goods or services.

Thanh toán

I made a payment for my online order.

Product (n)

/ˈprɒdʌkt/

An item that is made or produced to be sold.

Sản phẩm, mặt hàng

This online store offers a variety of products.

Promotional (adj))

/prəˈmoʊʃənəl/

Relating to the promotion of a product or service.

Khuyến mãi

They are running a promotional campaign for their new app.

Transaction (n)

/trænˈzækʃən/

An instance of buying or selling something online.

Giao dịch

I made a secure transaction on the website.

Tracking number (n)

/ˈtrækɪŋ ˈnʌm.bər/

A unique number assigned to each package

Mã vận đơn in trên mỗi đơn hàng

You can use the tracking number to check the status of your order.

Transaction fee (n)

/trænˈzækʃən fiː/

A charge imposed by a payment gateway or bank for processing an online payment.

Phí giao dịch

Be aware of any transaction fees before making a purchase.

Time-saving (adj)

/taɪm ˈseɪvɪŋ/

Allowing you to save time.

Tiết kiệm thời gian

Online shopping is convenient and time-saving.

Trendy (adj)

/ˈtren.di/

In fashion or currently popular.

Hợp thời trang, hợp xu hướng

They sell a range of trendy clothing on their website.

Transaction history (n)

/trænˈzækʃən ˈhɪstəri/

A record of all your past online transactions.

Lịch sử giao dịch

You can review your transaction history in your account settings.

Trade-in (n)

/treɪd ɪn/

Exchanging an old item for credit toward the purchase of a new one.

Đổi cũ lấy mới

My old phone is a trade-in for a discount on a new one.

Refund (n)

/ˈriːˌfʌnd/

The return of money for a product or service that did not meet expectations.

Hoàn tiền

I requested a refund for the defective item.

Return policy (n)

/rɪˈtɜrn ˈpɑ:ləsi/

A company's rules and procedures regarding returns and exchanges.

Chính sách đổi trả

Make sure to check the return policy before buying.

Review (n)

/rɪˈvjuː/

An evaluation or assessment of a product, service, or experience.

Đánh giá

I read reviews before deciding to purchase.

Recommendation (n)

/ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/

A suggestion or endorsement of a product or service.

Lời khuyên, gợi ý

I value your recommendations for online shopping.

Retailer (n)

/ˈriː.teɪ.lər/

A business or person that sells goods to consumers.

Người bán lẻ

The retailer offers a wide range of products.

Shipping (n)

/ˈʃɪpɪŋ/

The process of sending goods to customers, often involving delivery.

Vận chuyển

Free shipping is available for orders over $50.

Shopping cart (n)

/ˈʃɒp.ɪŋ ˌkɑːt/

A virtual basket or trolley on a website where items are added before purchase.

Giỏ hàng trực tuyến

Add items to your shopping cart and proceed to checkout.

Subscription (n)

/səbˈskrɪpʃən/

A recurring payment made periodically for access to a service or content.

Phí dịch vụ hàng tháng

I have a monthly subscription to the streaming service.

Sale (n)

/seɪl/

A period during which items are offered at a reduced price.

Đợt khuyến mãi

There's a big sale on electronics this weekend.

Scam (n)

/skæm/

A dishonest scheme or fraud, often intended to steal money or personal information.

Lừa đảo

Be cautious of online scams and phishing emails.

User-friendly (adj)

/ˌjuː.zəˈfrend.li/

Easy to use or understand for the average person.

Dễ sử dụng

The website's user-friendly interface makes shopping a breeze.

Unsubscribe (v)

/ˌʌnsəbˈskraɪb/

To opt out or stop receiving emails or notifications.

Hủy đăng ký, ngừng nhận thông báo

I decided to unsubscribe from their newsletter.

Upcoming (adj)

/ˈʌpkʌmɪŋ/

Happening or scheduled to happen in the near future.

Sắp tới

Check the website for upcoming sales and promotions.

Unique (adj)

/juːˈniːk/

One of a kind; different from everything else.

Độc đáo

This online store offers unique handmade products.

Warehouse (n)

/ˈwer.haʊs/

A large building for storing goods or products.

Nhà kho

The online store has a vast warehouse to store its inventory.

Warranty (n)

/ˈwɒrənti/

A guarantee that a product will be repaired or replaced if it's defective.

Bảo hành

The smartphone comes with a one-year warranty.

Year-end Sale (n)

/ˌjɪr ˈend seɪl/

A sale that occurs at the end of the year.

Đợt khuyến mãi cuối năm

Many stores offer year-end sales with significant discounts.

Website (n)

/ˈwebˌsaɪt/

A location connected to the internet that maintains one or more web pages.

Trang web

I found this product on their official website.

Wishlist (n)

/ˈwɪʃ ˌlɪst/

A list of desired items that someone plans to buy or receive as a gift.

Danh sách mong muốn

I added these shoes to my wishlist for future purchase.

II. Cách tự học từ vựng tại nhà

Học từ vựng tại nhà là một phương pháp hiệu quả để nâng cao vốn từ vựng của bạn một cách linh hoạt và hiệu quả. Học từ vựng là một quá trình liên tục và yêu cầu kiên nhẫn, nhưng nếu bạn kiên trì và thực hành đều đặn, bạn sẽ nâng cao vốn từ vựng của mình và nâng cao khả năng tiếng Anh tổng thể. Dưới đây, STUDY4 sẽ chia sẻ một số gợi ý về cách học từ vựng tại nhà:

  • Tạo danh sách từ vựng: Tạo danh sách các từ vựng mới mà bạn muốn học. Chia chúng thành các nhóm dựa trên chủ đề hoặc cấu trúc ngữ pháp để giúp bạn nhớ chúng dễ dàng hơn.

cách học từ ielts reading

Ghi chép từ vựng là một cách truyền thống giúp ghi nhớ từ

  • Đọc, viết, xem tài liệu tiếng Anh: Đọc sách, báo, bài báo hoặc các tài liệu tiếng Anh khác để gặp phải từ vựng mới. Xem phim và nghe nhạc tiếng Anh để gặp phải từ vựng mới và ngữ cảnh sử dụng chúng. Điều này giúp bạn rèn luyện nghe và phản xạ tự nhiên khi sử dụng từ vựng trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu trình độ tiếng Anh của bạn vẫn cần bổ sung, bạn nên chọn những tài liệu phát âm chuẩn và không quá “nặng” tiếng lóng hay cách nói chuyện của người bản xứ, vì thường sẽ không chuẩn ngữ pháp.

TED Talk là một diễn đàn video hoàn toàn miễn phí và rất nổi tiếng trong giới học tiếng Anh. Hiện nay STUDY4 cung cấp khóa học [Practical English] Luyện nghe nói tiếng Anh cùng TED Talks. Khóa học này giúp người học luyện kỹ năng nghe và đọc hiểu thông qua việc xem và chép chính tả với các video của TED và TED Talks. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được trải nghiệm học thử 100% miễn phí.

kinh nghiệm học ielts reading

TED Talk là một nguồn video tiếng Anh phù hợp để nâng cao trình độ nghe

  • Sử dụng thẻ từ (flashcards): Viết từ vựng và nghĩa của chúng trên các thẻ từ. Dùng mặt trước để hiển thị từ và mặt sau để hiển thị nghĩa. Lướt qua các thẻ từ hàng ngày để tăng cường việc học từ vựng.

Có một phương pháp học từ vựng được chứng minh hiệu quả tên là “Spaced-repetition” (Lặp lãi ngắt quãng). Việc học lặp lại ngắt quãng bao gồm việc xây dựng cấu trúc thời gian học tập và tần suất lặp lại nội dung để phát triển khả năng ghi nhớ dài hạn.

lặp lại ngắt quãng học từ vựng

Ví dụ về cách áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng qua flashcards

Phương pháp lặp lại ngắt quãng được sử dụng rộng rãi trong việc học ngôn ngữ, khoa học, vật lý và nhiều môn học khác. Nó giúp cho việc ghi nhớ nội dung dễ dàng hơn và hiệu quả hơn so với việc học một lần hoặc học theo cách thông thường.

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP LẶP LẠI NGẮT QUÃNG VÀ TIP HỌC TỪ VỰNG NHỚ LÂU

Khi luyện đề trên STUDY4, bạn sẽ có các công cụ tiện ích như highlight (giúp bạn đánh dấu thông tin), take note (giúp bạn ghi chú kiến thức muốn lưu lại), flashcard (giúp bạn lưu và ôn luyện những từ vựng muốn ghi nhớ)... và cùng nhiều tính năng khác.

  • Tham gia lớp học trực tuyến: Nếu có thể, tham gia các khóa học tiếng Anh trực tuyến để được hướng dẫn bởi giáo viên chuyên và tương tác với các bạn học viên khác.
  • Lập kế hoạch học: Lên kế hoạch học từ vựng hàng tuần hoặc hàng tháng để theo dõi tiến độ của bạn và duy trì động lực học tập.

Khóa học Complete TOEIC sẽ giúp bạn nắm được đầy đủ Chiến lược làm bài - Từ vựng - Ngữ pháp và luyện nghe theo phương pháp Dictation.

Khóa học IELTS INTENSIVE READING của STUDY4 giúp bạn thực hành các Chiến lược làm bài - Chữa đề - Từ vựng IELTS Reading

Lời kết

Vậy là trên đây STUDY4 đã chia sẻ cho bạn tổng hợp một số từ vựng thuộc chủ đề Online Shopping và một số tips học từ vựng hiệu quả rồi đó. 

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp giúp bạn nhé!