Từ điển

IELTS SPEAKING

IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Losing Things” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Memory” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Crowded Places” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Cakes and Sweets” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Colors” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Spending Money” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “News” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Advertisements/ Commercials” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Singing” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

15/01/2024 bởi Bùi Hằng