In some countries, it is illegal for companies to reject job applicants for their age. Is this a positive or negative development?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In some countries, it is illegal for companies to reject job applicants for their age. Is this a positive or negative development?

Ở một số quốc gia, việc các công ty từ chối người xin việc vì tuổi của họ là bất hợp pháp. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and Disadvantages

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Ở một số quốc gia, sẽ là bất hợp pháp nếu các công ty từ chối người xin việc dựa trên độ tuổi của họ. 

=> In some countries, legislation has been implemented to prohibit companies from rejecting job applicants based on their age. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này lập luận rằng việc thực hiện các quy định như vậy là một sự phát triển tích cực.

=>  This essay argues that the implementation of such regulations is a positive development.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các cơ hội bình đẳng sẽ được thúc đẩy trong thị trường việc làm. → bất kỳ xã hội nào cũng nên tạo cho công dân của mình cơ hội công bằng để cạnh tranh cho các vị trí công việc, bất kể tuổi tác của họ.

=> Equal opportunities are promoted in the job market → any society should provide its citizens with a fair chance to compete for job positions, regardless of their age 

 • Với luật cấm từ chối dựa trên độ tuổi, công ty sẽ được yêu cầu đánh giá ứng viên một cách công bằng, có tính đến trình độ và kinh nghiệm của họ, thay vì tuổi của họ. → các ứng viên phù hợp nhất sẽ được chọn cho các vị trí trong công việc.

=> With laws prohibiting age-based rejection, the company would be required to evaluate applicants fairly, taking into account their qualifications and experience, rather than their age → the most suitable candidates are selected for job roles.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Một môi trường làm việc đa dạng được biết là thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và năng suất → tạo ra một lực lượng lao động bao gồm các nhân viên từ các nhóm tuổi, nền tảng và quan điểm khác nhau → một môi trường làm việc năng động, dễ thích nghi và hợp tác hơn. 

=> A diverse work environment is known to foster creativity, innovation, and productivity → create a workforce that includes employees from different age groups, backgrounds, and perspectives →  a more dynamic, adaptable, and collaborative work environment. 

 • Ví dụ: Những nhân viên trẻ có thể giới thiệu những tiến bộ và xu hướng mới nhất, trong khi những nhân viên lớn tuổi hơn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn có giá trị và các chiến lược đã được thử nghiệm qua thời gian của họ → thúc đẩy một nơi làm việc linh hoạt và năng động, trang bị tốt hơn cho công ty để vượt trội hơn trong thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh.

=> Example: Younger employees may introduce the latest advancements and trends, while older workers share their valuable expertise and time-tested strategies → fosters an adaptable and dynamic workplace, better equipping the company to excel in the competitive global market.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, making it illegal for companies to reject job applicants based on their age is a positive development that promotes equal opportunities and encourages a diverse work environment.

2. Bài mẫu Band 8.0+

In some countries, it is illegal for companies to reject job applicants for their age. Is this a positive or negative development?

In some countries, legislation has been implemented to prohibit companies from rejecting job applicants based on their age. This essay argues that the implementation of such regulations is a positive development. 

Firstly, by making it illegal for companies to reject job applicants on the basis of age, equal opportunities are promoted in the job market. It is essential for any society to provide its citizens with a fair chance to compete for job positions, regardless of their age. For instance, consider a highly skilled and experienced 55-year-old software engineer applying for a position at a tech company. Without legislation against age discrimination, this candidate might be overlooked in favor of a younger applicant, despite their valuable expertise. However, with laws prohibiting age-based rejection, the company would be required to evaluate applicants fairly, taking into account their qualifications and experience, rather than their age. Consequently, this encourages a merit-based system where the most suitable candidates are selected for job roles.

Secondly, a diverse work environment is known to foster creativity, innovation, and productivity. By prohibiting age discrimination in the hiring process, companies are more likely to create a workforce that includes employees from different age groups, backgrounds, and perspectives. This diversity can lead to a more dynamic, adaptable, and collaborative work environment. For instance, a company composed of individuals from various age groups has lots of benefits. Younger employees may introduce the latest advancements and trends, while older workers share their valuable expertise and time-tested strategies. This collaborative environment fosters an adaptable and dynamic workplace, better equipping the company to excel in the competitive global market.

In conclusion, making it illegal for companies to reject job applicants based on their age is a positive development that promotes equal opportunities and encourages a diverse work environment.

Số từ: 294

 • legislation (n): pháp luật
 • prohibit (v): cấm
 • implementation (n): áp dụng, thực hiện
 • discrimination (n): sự phân biệt
 • candidate (n): ứng viên
 • valuable (adj): đáng giá, có giá trị
 • expertise (n): chuyên môn
 • evaluate (v): đánh giá
 • foster (v): thúc đẩy
 • dynamic (adj): năng động
 • collaborative (adj): hợp tác
 • excel (v): hoàn thành xuất sắc
 • promote (v): thúc đẩy

Bài dịch:

Ở một số quốc gia, sẽ là bất hợp pháp nếu các công ty từ chối người xin việc dựa trên độ tuổi của họ. Bài viết này lập luận rằng việc thực hiện các quy định như vậy là một sự phát triển tích cực.

Thứ nhất, bằng cách quy định việc các công ty từ chối người xin việc dựa trên tuổi tác là bất hợp pháp, nhiều cơ hội bình đẳng hơn sẽ được thúc đẩy trong thị trường việc làm. Bất kỳ xã hội nào cũng nên cung cấp cho công dân của mình cơ hội công bằng để cạnh tranh cho các vị trí công việc, bất kể tuổi tác của họ. Chẳng hạn, hãy xem xét một kỹ sư phần mềm 55 tuổi có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm đang ứng tuyển vào một vị trí tại một công ty công nghệ. Nếu không có luật chống phân biệt tuổi tác, ứng viên này có thể bị bỏ qua để nhường chỗ cho ứng viên trẻ hơn, bất chấp trình độ chuyên môn quý giá của họ. Tuy nhiên, với luật cấm từ chối dựa trên độ tuổi, công ty sẽ được yêu cầu đánh giá ứng viên một cách công bằng, xem xét kỹ lưỡng trình độ và kinh nghiệm thay vì tuổi của họ. Do đó, điều này sẽ khuyến khích một hệ thống dựa trên thành tích trong đó các ứng viên phù hợp nhất được chọn cho các vị trí trong công việc.

Thứ hai, một môi trường làm việc đa dạng sẽ thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và năng suất. Bằng cách cấm phân biệt tuổi tác trong quá trình tuyển dụng, các công ty có nhiều khả năng tạo ra một lực lượng lao động bao gồm các nhân viên từ các nhóm tuổi, nền tảng và quan điểm khác nhau. Sự đa dạng này có thể tạo ra một môi trường làm việc năng động, dễ thích nghi và hợp tác hơn. Chẳng hạn, một công ty bao gồm các cá nhân thuộc các nhóm tuổi khác nhau có rất nhiều lợi ích. Những nhân viên trẻ hơn có thể giới thiệu những cải tiến và xu hướng mới nhất, trong khi những nhân viên lớn tuổi hơn chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn có giá trị và các chiến lược đã được thử nghiệm qua thời gian của họ. Môi trường hợp tác này thúc đẩy một nơi làm việc linh hoạt và năng động, trang bị tốt hơn cho công ty để trở nên vượt trội trong thị trường toàn cầu đầy cạnh tranh.

Tóm lại, việc từ chối ứng viên dựa trên tuổi tác của công ty là bất hợp pháp chính là một bước phát triển tích cực nhằm thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và khuyến khích một môi trường làm việc đa dạng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Age Discrimination đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!