Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion. 

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion. 

Một số người cảm thấy rằng các nhà sản xuất và siêu thị có trách nhiệm giảm số lượng đóng gói hàng hóa trong khi những người khác cho rằng khách hàng nên tránh mua hàng hóa có nhiều bao bì. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Bao bì là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm tiêu dùng, nhưng nó đã tạo ra một lượng chất thải và ô nhiễm đáng kể. Một số người cho rằng các nhà sản xuất và siêu thị nên chủ động giảm bớt bao bì, trong khi những người khác cho rằng khách hàng nên chủ động tránh mua hàng hóa được đóng gói quá mức. 

=> Packaging is an integral part of the consumer experience, but it has generated a significant amount of waste and pollution. Some people believe that manufacturers and supermarkets should take the initiative to reduce packaging, while others argue that customers should actively avoid purchasing over-packaged goods. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo tôi, cả hai bên cùng nên chia sẻ trách nhiệm trong việc giảm chất thải bao bì.

=>  In my opinion, both parties share responsibility for reducing packaging waste.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các nhà sản xuất và siêu thị đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng gói hàng hóa → họ có quyền quyết định số lượng bao bì được sử dụng trong các sản phẩm của mình và có thể thực hiện các biện pháp bền vững hơn như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và giảm thiểu bao bì đóng gói. 

=> Manufacturers and supermarkets play a crucial role in the packaging of goods → they have the power to determine the amount of packaging used in their products and can implement more sustainable practices such as using eco-friendly materials and minimizing packaging 

 • Các nhà bán lẻ có thể tác động đến hành vi của người tiêu dùng bằng cách quảng cáo và đưa ra các ưu đãi để mua các sản phẩm có ít bao bì hơn. 

=> Retailers can influence consumer behavior by promoting and offering incentives for purchasing products with less packaging. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Người tiêu dùng cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm rác thải bao bì bằng cách đưa ra các quyết định mua hàng có ý thức → tích cực tránh các sản phẩm có bao bì quá mức → gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các công ty, khuyến khích họ áp dụng các phương pháp bền vững hơn. 

=> Consumers can also play a significant role in reducing packaging waste by making conscious purchasing decisions → actively avoiding products with excessive packaging → send a strong message to companies, encouraging them to adopt more sustainable practices. 

 • Các cá nhân có thể lựa chọn túi mua sắm và hộp đựng có thể tái sử dụng →  làm giảm đáng kể lượng chất thải được tạo ra. 

=> Individuals can opt for reusable shopping bags and containers → significantly decrease the amount of waste generated. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, my opinion is that the responsibility for reducing packaging waste lies with both manufacturers and consumers. A collaborative effort from both parties is essential to address the environmental challenges posed by excessive packaging.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods while others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.

Packaging is an integral part of the consumer experience, but it has generated a significant amount of waste and pollution. Some people believe that manufacturers and supermarkets should take the initiative to reduce packaging, while others argue that customers should actively avoid purchasing over-packaged goods. In my opinion, both parties share responsibility for reducing packaging waste. 

On the one hand, manufacturers and supermarkets play a crucial role in the packaging of goods. They have the power to determine the amount of packaging used in their products and can implement more sustainable practices. By using eco-friendly materials and minimizing packaging, they can actively contribute to waste reduction and environmental conservation. Additionally, retailers can influence consumer behavior by promoting and offering incentives for purchasing products with less packaging. In this way, businesses have a responsibility to set the standard and take the lead in reducing packaging waste.

On the other hand, consumers can also play a significant role in reducing packaging waste by making conscious purchasing decisions. By actively avoiding products with excessive packaging, customers can send a strong message to companies, encouraging them to adopt more sustainable practices. For instance, if a significant number of consumers choose to purchase loose fruits and vegetables instead of pre-packaged ones, it would send a message to retailers that there is a demand for more environmentally friendly packaging options. Furthermore, individuals can opt for reusable shopping bags and containers, which can significantly decrease the amount of waste generated. In this way, consumers have the power to drive change and encourage more responsible packaging practices.

In conclusion, my opinion is that the responsibility for reducing packaging waste lies with both manufacturers and consumers. A collaborative effort from both parties is essential to address the environmental challenges posed by excessive packaging.

Số từ: 294

 • integral (adj: không thể thiếu
 • generate (v): tạo ra
 • initiative (n): sáng kiến
 • over-packaged (adj): đóng gói với nhiều lớp bao bì
 • determine (v): xác định 
 • implement (v): thực hiện
 • sustainable (adj): bền vững
 • eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường
 • minimize (v): giảm thiểu tối đa
 • incentive (n): ưu đãi nhằm khích lệ làm gì 
 • conscious (adj): có chủ đích
 • excessive (adj): quá mức
 • pre-packaged (adj): đóng gói sẵn
 • environmentally friendly: thân thiện với môi trường
 • opt (v): chọn
 • collaborative (adj): sự hợp tác 

Bài dịch:

Bao bì là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm tiêu dùng, nhưng nó đã tạo ra một lượng chất thải và ô nhiễm đáng kể. Một số người cho rằng các nhà sản xuất và siêu thị nên chủ động giảm bớt bao bì, trong khi những người khác cho rằng khách hàng nên chủ động tránh mua các mặt hàng được đóng gói quá nhiều. Theo tôi, cả hai bên cùng nên chia sẻ trách nhiệm trong việc giảm chất thải bao bì.

Một mặt, các nhà sản xuất và siêu thị đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng gói hàng hóa. Họ có quyền quyết định số lượng bao bì được sử dụng trong các sản phẩm của mình và có thể thực hiện các biện pháp bền vững hơn. Bằng cách sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và giảm thiểu lượng bao bì đóng gói, họ có thể góp phần tích cực vào việc giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các nhà bán lẻ có thể tác động đến hành vi của người tiêu dùng bằng cách quảng cáo và đưa ra các ưu đãi khi mua các sản phẩm có ít bao bì hơn. Bằng cách này, các doanh nghiệp có trách nhiệm thiết lập tiêu chuẩn và đi đầu trong việc giảm chất thải bao bì.

Mặt khác, người tiêu dùng cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm rác thải bao bì bằng cách đưa ra các quyết định mua hàng có ý thức. Bằng cách tích cực tránh các sản phẩm có nhiều bao bì quá mức, khách hàng có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các công ty, khuyến khích họ áp dụng các phương pháp bền vững hơn. Chẳng hạn, nếu nếu nhiều người tiêu dùng chọn mua trái cây và rau quả trực tiếp thay vì những loại đóng gói sẵn, thì điều đó sẽ gửi một thông điệp tới các nhà bán lẻ rằng họ có nhu cầu về các lựa chọn đóng gói thân thiện với môi trường hơn. Hơn nữa, các cá nhân có thể lựa chọn túi mua sắm và hộp đựng tái sử dụng được, điều này có thể làm giảm đáng kể lượng chất thải được tạo ra. Bằng cách này, người tiêu dùng có quyền thúc đẩy sự thay đổi và khuyến khích thực hành đóng gói có trách nhiệm hơn.

Tóm lại, ý kiến của tôi là trách nhiệm giảm chất thải bao bì thuộc về cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nỗ lực hợp tác từ cả hai bên là điều cần thiết để giải quyết các thách thức về môi trường do sự đóng gói quá mức đã gây ra.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Reduce Packaging Waste đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!