More and more students choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More and more students choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages?

Ngày càng có nhiều sinh viên chọn chuyển đến các quốc gia khác để học cao hơn. Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của việc này lớn hơn bất lợi của nó?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều sinh viên chọn theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài. 

=> In recent years, an increasing number of students have opted to pursue higher education in foreign countries. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng những lợi thế của xu hướng này lớn hơn đáng kể so với những bất lợi của nó.

=>  This essay will argue that the advantages of this trend significantly outweigh its disadvantages.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc học tập ở nước ngoài là cơ hội để sinh viên tiếp xúc với quốc tế → học sinh có thể mở rộng tầm nhìn và phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về các quan điểm và cách sống khác nhau. 

=> One of the most significant advantages of studying abroad is the opportunity for students to gain international exposure → they can broaden their horizons and develop a deeper understanding of different perspectives and ways of life. 

 • Học tập ở nước ngoài cũng có nghĩa là học một ngôn ngữ mới → một kỹ năng có giá trị cho cả sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

=> Studying in a foreign country often means learning a new language → a valuable skill for both personal and professional development.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Sinh viên học tập ở nước ngoài được yêu cầu thích nghi với môi trường xa lạ, điều hướng các môi trường xã hội mới và quản lý tài chính một cách độc lập → những thử thách này có thể giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống quan trọng như khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

=> Students studying in a foreign country are required to adapt to unfamiliar environments, navigate new social settings, and manage their finances independently → these challenges can help students develop crucial life skills such as adaptability, problem-solving, and decision-making. 

 • Khi rời xa mạng lưới hỗ trợ của mình, học sinh được khuyến khích trở nên tự chủ và có trách nhiệm hơn, thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành cá nhân. 

=> When being away from their support network, students are encouraged to become more self-reliant and responsible, fostering personal growth and maturity.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I believe the advantages of international exposure and the development of essential life skills far outweigh its disadvantages as it can lead to significant growth of personal skills and qualities, thus creating more global citizens. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

More and more students choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages?

In recent years, an increasing number of students have opted to pursue higher education in foreign countries. While studying abroad comes with its own set of challenges, this essay will argue that the advantages of this trend significantly outweigh its disadvantages.

One of the most significant advantages of studying abroad is the opportunity for students to gain international exposure. By immersing themselves in a new culture, students can broaden their horizons and develop a deeper understanding of different perspectives and ways of life. This exposure not only enriches their educational experience but also fosters empathy, tolerance, and cultural awareness, which are essential attributes in today's increasingly globalized world. Moreover, studying in a foreign country often means learning a new language, which can be a valuable skill for both personal and professional development.

Pursuing higher education abroad also contributes to the development of essential life skills that are invaluable in the long run. Students studying in a foreign country are required to adapt to unfamiliar environments, navigate new social settings, and manage their finances independently. These challenges can help students develop crucial life skills such as adaptability, problem-solving, and decision-making. Furthermore, being away from their support network, students are encouraged to become more self-reliant and responsible, fostering personal growth and maturity. For example, if a student from India studying in the United States wants to succeed in their new environment, they would need to learn how to adapt quickly, solve problems independently, and make wise decisions. As a result, the student would develop essential life skills and mature personally, which would be invaluable throughout their life.

In conclusion, I believe the advantages of international exposure and the development of essential life skills far outweigh its disadvantages as it can lead to significant growth of personal skills and qualities, thus creating more global citizens. 

Số từ: 302

 • pursue (v): theo đuổi
 • exposure (n): sự tiếp xúc
 • immerse (v): đắm chìm vào
 • enrich (v): làm giàu
 • empathy (n): sự đồng cảm
 • tolerance (n): sự khoan dung
 • attribute (n): đặc tính, đặc điểm
 • valuable (adj): có giá trị
 • invaluable (adj): vô giá
 • adapt (v): thích nghi
 • navigate (v): tìm tòi, điều hướng
 • adaptability (n): tính thích nghi
 • problem-solving (n): giải quyết vấn đề
 • decision-making (n): đưa ra quyết định 
 • self-reliant (adj): tự chủ
 • wise (adj): khôn ngoan 

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều sinh viên chọn theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài. Trong khi du học đi kèm với những thách thức riêng, bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng những lợi thế của xu hướng này lớn hơn đáng kể so với những bất lợi của nó.

Một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc học tập ở nước ngoài là cơ hội để sinh viên tiếp xúc với quốc tế. Bằng cách hòa mình vào một nền văn hóa mới, học sinh có thể mở rộng tầm nhìn và phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về các quan điểm và những lối sống khác nhau. Sự tiếp xúc này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm về mặt giáo dục của họ mà còn thúc đẩy sự đồng cảm, lòng khoan dung và sự nhận thức về các nền văn hóa, vốn là những đặc điểm cần có trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa ngày nay. Hơn nữa, học tập ở nước ngoài cũng có nghĩa là học một ngôn ngữ mới, đây có thể trở thành một kỹ năng có giá trị cho cả sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Theo đuổi giáo dục đại học ở nước ngoài cũng góp phần phát triển các kỹ năng sống thiết yếu vô giá về mặt lâu dài. Sinh viên học tập ở nước ngoài được yêu cầu phải thích nghi với môi trường xa lạ, hòa nhập với các môi trường xã hội mới và quản lý tài chính một cách độc lập. Những thử thách này có thể giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống quan trọng như khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Hơn nữa, khi rời xa mạng lưới hỗ trợ quen thuộc của mình, học sinh được khuyến khích trở nên tự chủ và có trách nhiệm hơn, thúc đẩy sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Ví dụ, nếu một sinh viên Ấn Độ học tập tại Hoa Kỳ muốn thành công trong môi trường mới, họ cần học cách thích nghi nhanh chóng, giải quyết vấn đề một cách độc lập và đưa ra quyết định sáng suốt. Kết quả là, học sinh sẽ phát triển các kỹ năng sống thiết yếu và trưởng thành về mặt cá nhân, đây chính là điều vô giá trong suốt cuộc đời của họ.

Tóm lại, tôi tin rằng những lợi ích của việc tiếp xúc với quốc tế cùng sự phát triển các kỹ năng sống thiết yếu chắc chắn đánh bật những nhược điểm của nó vì nó có thể giúp ích cho sự phát triển đáng kể các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, từ đó tạo ra nhiều công dân toàn cầu hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Studying Abroad đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!