More and more business meetings and business training have taken place on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More and more business meetings and business training have taken place on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Ngày càng có nhiều hội nghị doanh nghiệp và đào tạo kinh doanh đã diễn ra qua mạng. Những ưu điểm của sự phát triển này có nhiều hơn những nhược điểm không?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and disadvantages

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Việc áp dụng rộng rãi internet và những tiến bộ trong công nghệ truyền thông đã dẫn đến sự gia tăng các hội nghị và đào tạo kinh doanh trực tuyến. 

=> The widespread adoption of the internet and advancements in communication technology have led to an increase in online business meetings and training sessions. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Sự thay đổi này đã chuyển đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng tích cực hơn, do đó, tôi tin rằng những lợi ích của sự phát triển này nhiều hơn đáng kể so với những bất lợi.

=>  This shift has positively transformed the way businesses operate, therefore, I believe the benefits of this development significantly outweigh the disadvantages.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Sự tiết kiệm chi phí đáng kể mà nó mang lại cho các công ty: ví dụ như chi phí vận chuyển, ăn ở và thuê địa điểm. 

=> The substantial cost savings it can offer to companies: such as expenses for transportation, accommodation, and venue rental. 

 • Doanh nghiệp có thể tiết kiệm tài nguyên, chẳng hạn như tài liệu đào tạo in trên giấy, vì người tham gia có thể dễ dàng chia sẻ và truy cập vào các bản sao kỹ thuật số.

=> Businesses can save on resources, such as printed training materials, as digital copies can be easily shared and accessed by participants.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Sự gia tăng về tính linh hoạt mà chúng mang lại cho cả người tổ chức và người tham gia: các cuộc họp trực tuyến có thể dễ dàng lên lịch lại và được ghi lại cho những người không thể tham dự trong thời gian thực. 

=> The increased flexibility they offer to both organizers and participants: online meetings can be easily rescheduled and recorded for those who cannot attend in real time. 

 • Các chương trình đào tạo trực tuyến có thể được tiến hành không cùng lúc, cho phép người tham gia hoàn thành các phần học theo nhịp độ và thời gian của riêng họ. 

=> Online training programs can be conducted asynchronously, allowing participants to complete modules at their own pace and in their own time. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the advantages of conducting business meetings and training online clearly outweigh the drawbacks. As technology continues to the advancement of society, it is likely that online meetings and training will continue to play a crucial role in the success and growth of organizations worldwide.

2. Bài mẫu Band 8.0+

More and more business meetings and business training have taken place on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

The widespread adoption of the internet and advancements in communication technology have led to an increase in online business meetings and training sessions. This shift has positively transformed the way businesses operate, therefore, I believe the benefits of this development significantly outweigh the disadvantages.

One of the primary advantages of conducting business meetings and training sessions online is the substantial cost savings it can offer to companies. Traditional face-to-face meetings often require participants to travel to a specific location, incurring expenses for transportation, accommodation, and venue rental. In contrast, online meetings and training can be conducted from the comfort of one's home or office, eliminating these costs. Furthermore, businesses can save on resources, such as printed training materials, as digital copies can be easily shared and accessed by participants.

Another advantage of online business meetings and training is the increased flexibility they offer to both organizers and participants. Scheduling in-person meetings can be challenging due to time constraints and varying availabilities of attendees. Online meetings, however, can be easily rescheduled and recorded for those who cannot attend in real time. Similarly, online training programs can be conducted asynchronously, allowing participants to complete modules at their own pace and in their own time. This flexibility can improve work-life balance and make professional development opportunities more accessible to a wider audience.

In conclusion, the advantages of conducting business meetings and training online clearly outweigh the drawbacks. As technology continues to the advancement of society, it is likely that online meetings and training will continue to play a crucial role in the success and growth of organizations worldwide.

Số từ: 265

 • shift (n): sự thay đổi
 • substantial (adj): đáng kể
 • face-to-face (adj): trực tiếp
 • incur (v): chịu, phát sinh
 • conduct (v): thực hiện
 • eliminate (v): loại bỏ
 • in-person: trực tiếp
 • constraint (n): sự hạn chế
 • asynchronously (adv): không đồng bộ 
 • work-life balance: cân bằng giữa công việc và cuộc sống 
 • accessible (adj): có thể tiếp cận được
 • crucial (adj): quan trọng 

Bài dịch:

Việc áp dụng rộng rãi internet và những tiến bộ trong công nghệ truyền thông đã dẫn đến sự gia tăng các hội nghị và đào tạo kinh doanh trực tuyến. Sự thay đổi này đã chuyển đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp theo hướng tích cực hơn, do đó, tôi tin rằng những lợi ích của sự phát triển này nhiều hơn đáng kể so với những bất lợi.

Một trong những lợi thế chính của việc tổ chức các hội nghị kinh doanh và các buổi đào tạo trực tuyến là sự tiết kiệm chi phí đáng kể mà nó có thể mang lại cho các công ty. Các cuộc họp trực tiếp kiểu truyền thống thường yêu cầu người tham gia phải di chuyển đến một địa điểm cụ thể, phát sinh chi phí vận chuyển, ăn ở và thuê địa điểm. Ngược lại, các cuộc họp và đào tạo trực tuyến có thể được tiến hành thoải mái tại nhà hoặc văn phòng của một người, loại bỏ các chi phí này. Hơn nữa, doanh nghiệp có thể tiết kiệm tài nguyên, chẳng hạn như tài liệu đào tạo in trên giấy, vì người tham gia có thể dễ dàng chia sẻ và truy cập vào các bản sao kỹ thuật số.

Một ưu điểm khác của các cuộc họp và đào tạo kinh doanh trực tuyến là sự gia tăng trong tính linh hoạt mà chúng mang lại cho cả người tổ chức và người tham gia. Lên lịch các cuộc họp trực tiếp có thể là một thách thức do hạn chế về thời gian và thời gian rảnh khác nhau của người tham dự. Tuy nhiên, các cuộc họp trực tuyến có thể dễ dàng lên lịch lại và ghi lại cho những người không thể tham dự trong thời gian thực. Tương tự, các chương trình đào tạo trực tuyến có thể được tiến hành không đồng bộ cùng lúc, cho phép người tham gia hoàn thành các mô-đun theo nhịp độ và thời gian của riêng họ. Sự linh hoạt này có thể cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và khiến các cơ hội phát triển nghề nghiệp dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng hơn.

Tóm lại, những ưu điểm của việc tiến hành các cuộc họp kinh doanh và đào tạo trực tuyến rõ ràng lớn hơn những nhược điểm của chúng. Khi công nghệ tiếp tục phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều khả năng các cuộc họp và đào tạo trực tuyến sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công và phát triển của các tổ chức trên toàn thế giới.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Online communication đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!