bài mẫu ielts writing More government investment should be in the teaching of science than any other subjects in order to keep a country's development and progress. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More government investment should be in the teaching of science than any other subjects in order to keep a country's development and progress. To what extent do you agree or disagree?

Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc giảng dạy bộ môn khoa học hơn bất kỳ môn học nào khác để duy trì sự phát triển và tiến bộ của một quốc gia. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Cuộc tranh luận về tầm quan trọng của việc giảng dạy môn khoa học so với các môn học khác đã trở nên ngày càng phổ biến. Một số người cho rằng chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc giảng dạy môn khoa học vì nó rất quan trọng để xây dựng nên một tương lai thịnh vượng của đất nước. 

=> There has been a growing debate about the importance of science education in comparison to other subjects. Some people argue that the government should invest more in the teaching of science, as it is vital for building a country’s prosperous future.

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Không đồng ý với quan điểm trên => Tuy giáo dục khoa học cần thiết, nhưng tôi tin rằng các môn khác cũng quan trọng không kém

=> I disagree that government investment should go to science subjects more than others => While science education is essential, I believe that other subjects also play a significant role in a country's progress

Body 1: Biện chứng số một: 

 • Giáo dục khoa học là thiết yếu cho sự đổi mới và các tiến bộ trong công nghệ => cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên để phát triển các công nghệ và sản phẩm mới =>  tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống

=> Science education is essential for innovation and technological advancement => provides the necessary knowledge and skills for students to develop new technologies and products => economic growth and improve the quality of life 

 • Những thách thức mà nhân loại phải đối mặt ngày nay như biến đổi khí hậu, đại dịch và an ninh năng lượng => yêu cầu một nền tảng kiến thức về khoa học vững chắc 

=> The challenges faced by humanity today: climate change, pandemics, and energy security => require a strong foundation in scientific knowledge

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Nhân văn, khoa học xã hội hay ngôn ngữ cũng quan trọng không kém đối với sự tiến bộ của một quốc gia => phát triển kỹ năng tư duy phản biện, tính sáng tạo và sự đồng cảm

=> Humanities, social sciences, and languages, are equally important for a country's progress => develop critical thinking skills, creativity, and empathy 

 • Giúp học sinh hiểu về các nền văn hóa, ngôn ngữ và quan điểm khác nhau, điều mà cực kỳ đáng giá trong thời điểm hội nhập toàn cầu 

=> Help students understand different cultures, languages, and perspectives =>  invaluable in a globalized world

 • Lịch sử, địa lý và ngôn ngữ học cũng có thể giúp học sinh hiểu các nền văn hóa, truyền thống và những lối sống khác nhau

=> History, geography, and languages can help students understand different cultures, traditions, and ways of life

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while I agree that science education is vital for a country's development and progress, I disagree that government funding should be prioritized for this subject over other subjects. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

More government investment should be in the teaching of science than any other subjects in order to keep a country's development and progress. To what extent do you agree or disagree?

There has been a growing debate about the importance of science education in comparison to other subjects. Some people argue that the government should invest more in the teaching of science, as it is vital for building a country’s prosperous future. While I agree that science education is essential, I believe that other subjects also play a significant role in a country's progress, so I disagree that government investment should go to science subjects more than others.

Science education is undoubtedly important as it provides students with the necessary skills and knowledge to tackle real-world problems. Firstly, science education is essential for innovation and technological advancement. It provides the necessary knowledge and skills for students to develop new technologies and products, which can lead to economic growth and improve the quality of life for citizens. Secondly, the challenges faced by humanity today require a strong foundation in scientific knowledge. Issues such as climate change, pandemics, and energy security require scientific expertise to address. By investing in science education, a country can equip its citizens with the necessary skills to tackle these challenges effectively.

However, I also believe that other subjects, such as humanities, social sciences, and languages, are equally important for a country's progress. These subjects help students develop critical thinking skills, creativity, and empathy, which are essential for success in many fields. For example, literature encourages creativity by exposing readers to new and imaginative ideas, concepts, and perspectives. This is essential in fields such as advertising, marketing, and entrepreneurship, where the ability to think outside the box and come up with innovative solutions is highly valued. Moreover, these subjects help students understand different cultures, languages, and perspectives, which can be invaluable in a globalized world. Additionally, history, geography, and languages can help students understand different cultures, traditions, and ways of life.

In conclusion, while I agree that science education is vital for a country's development and progress, I disagree that government funding should be prioritized for this subject over other subjects. Government investment should, therefore, be spread across a range of subjects to give a broad education to strengthen a country’s future development and progress.

Số từ: 356 

 • invest (v): đầu tư
 • prosperous (adj): thịnh vượng 
 • tackle (v): giải quyết 
 • economic growth: phát triển kinh tế 
 • humanity (n): nhân loại 
 • pandemic (n): đại dịch 
 • expertise (n): chuyên gia
 • equip (v): trang bị 
 • critical thinking: tư duy phản biện 
 • empathy (n): sự đồng cảm 
 • expose (v): tiếp xúc, thấy 
 • think outside the box: sáng tạo 
 • come up with (phrasal verb): đưa ra, nghĩ ra
 • invaluable (adj): đáng giá 
 • prioritize (v): ưu tiên 
 • strengthen (v): củng cố 

Bài dịch:

Cuộc tranh luận về tầm quan trọng của việc giảng dạy môn khoa học so với các môn học khác đã trở nên ngày càng phổ biến. Một số người cho rằng chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào việc giảng dạy môn khoa học vì nó rất quan trọng để xây dựng nên một tương lai thịnh vượng của đất nước. Mặc dù tôi đồng ý rằng giáo dục khoa học là cần thiết, nhưng tôi tin rằng các môn học khác cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của một quốc gia, vì vậy tôi không đồng ý việc nguồn đầu tư chính phủ nên dành cho các môn khoa học nhiều hơn các môn khác. 

Giáo dục khoa học chắc chắn là quan trọng vì nó cung cấp cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Thứ nhất, giáo dục khoa học là thiết yếu cho sự đổi mới và các tiến bộ trong công nghệ. Nó cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên để phát triển các công nghệ và sản phẩm mới, điều có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai, những thách thức mà nhân loại phải đối mặt ngày nay yêu cầu một nền tảng kiến thức về khoa học vững chắc. Các vấn đề như biến đổi khí hậu, đại dịch và an ninh năng lượng cần có chuyên môn khoa học để giải quyết. Bằng cách đầu tư vào giáo dục khoa học, một quốc gia có thể trang bị cho công dân của mình những kỹ năng cần thiết để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng các môn học khác, chẳng hạn như nhân văn, khoa học xã hội hay ngôn ngữ cũng quan trọng không kém đối với sự tiến bộ của một quốc gia. Những môn học này giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện, tính sáng tạo và sự đồng cảm, những điều mà rất cần thiết để đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, văn học khuyến khích sự sáng tạo bằng cách cho độc giả thấy những ý tưởng, khái niệm và quan điểm mới và giàu trí tưởng tượng. Điều này rất cần thiết trong các lĩnh vực như quảng cáo, tiếp thị và khởi nghiệp, nơi khả năng tư duy sáng tạo và đưa ra các giải pháp sáng tạo được đánh giá cao. Hơn nữa, những môn học này giúp học sinh hiểu về các nền văn hóa, ngôn ngữ và quan điểm khác nhau, điều mà cực kỳ đáng giá trong thời điểm hội nhập toàn cầu. Ngoài ra, lịch sử, địa lý và ngôn ngữ học cũng có thể giúp học sinh hiểu các nền văn hóa, truyền thống và những lối sống khác nhau.

Tóm lại, tuy đúng là giáo dục khoa học là rất quan trọng đối với sự phát triển và tiến bộ của một quốc gia, tôi không đồng ý rằng nguồn đầu tư của chính phủ nên được ưu tiên cho môn học này hơn các môn học khác. Thay vào đó, chính phủ nên đầu tư trên nhiều lĩnh vực để cung cấp một nền giáo dục đa dạng, nhằm củng cố sự phát triển và tiến bộ trong tương lai của một quốc gia.

Khóa học IELTS INTENSIVE WRITING của STUDY4 giúp bạn thực hành luyện tập IELTS Writing

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6+ trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

🔍Phân tích chi tiết essay sample: Mỗi bài viết task 1 và task 2 đều được phân tích chi tiết vai trò của từng câu để bạn nắm được công thức phát triển ý trong một đoạn và sắp xếp đoạn trong một bài. Ngoài ra, từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.

luyện đề ielts online

📓Luyện tập từ vựng: Để nắm được cách sử dụng từ mới trong IELTS Writing, mỗi bài viết đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học.

luyện đề ielts online

📒Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp: Bài tập điền từ hoặc cụm từ liên kết phù hợp giúp bạn nắm chắc cách sử dụng không chỉ các từ, cụm từ liên kết mà cả đại từ thay thế. Bài tập chữa lỗi ngữ pháp giúp bạn hạn chế được các lỗi sai thường gặp khi viết luận.

luyện đề ielts online

✍Thực hành viết lại câu: Bạn sẽ tập viết lại câu để nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.

luyện đề ielts online

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Science đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!