Tổng hợp từ vựng TOEIC part 3 phổ biến

Khi luyện tập bất kể một dạng đề nào, điều quan trọng nhất đó chính là nắm vững cấu trúc của bài và các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong phần đó. Thông thường, các chủ đề trong bài thi TOEIC sẽ xoay quanh môi trường làm việc, thương mại và đời sống hàng ngày. Cụ thể, trong phần thi TOEIC Listening Part 3 sẽ bao gồm những chủ đề như công việc, du lịch, mua sắm, giải trí và các sự kiện văn hóa xã hội nhằm kiểm tra khả năng nghe của thí sinh trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn list những từ vựng phổ biến trong TOEIC Part 3 và một số cấu trúc TOEIC Part 3 phổ biến để hỗ trợ bạn trong quá trình ôn luyện nhé!

I. TOEIC Listening là gì?

TOEIC là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế phổ biến được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong môi trường làm việc quốc tế. Bài thi TOEIC sẽ kiểm tra 2 kỹ năng: Reading (Đọc) và Listening (Nghe). Phần TOEIC Listening sẽ tập trung vào kỹ năng nghe tiếng Anh của thí sinh.

TOEIC Listening là gì? 

TOEIC Listening bao gồm một loạt các bài nghe ngắn, trong đó thí sinh phải nghe và hiểu các cuộc trò chuyện, thông điệp hoặc các tình huống giao tiếp trong môi trường làm việc hoặc trong đời sống hàng ngày. Phần nghe này thường được chia thành nhiều dạng bài khác nhau, là một phần quan trọng trong việc đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của một người trong các tình huống giao tiếp hàng ngày và trong môi trường kinh doanh quốc tế.

II. TOEIC Part 3 là gì?

1. Giới thiệu chung về TOEIC Part 3

Part 3 của bài thi TOEIC thuộc phần nghe (Listening). TOEIC Listening Part 3 là một phần quan trọng của bài kiểm tra TOEIC, tập trung vào khả năng nghe hiểu trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thí sinh sẽ nghe các đoạn hội thoại ngắn giữa hai hoặc nhiều người, sau đó trả lời các câu hỏi liên quan tới đoạn hội thoại đó.

2. Cấu trúc TOEIC Part 3

Part 3 sẽ gồm 39 câu hỏi tổng cộng, mỗi đoạn hội thoại đều đi kèm 3 câu hỏi. Mục tiêu chính của phần này là đánh giá khả năng nghe và hiểu các cuộc trò chuyện phổ biến trong môi trường làm việc hoặc xã hội hàng ngày. Các tình huống thường gặp trong đoạn hội thoại bao gồm cuộc họp, trao đổi thông tin, yêu cầu công việc và nhiều chủ đề khác liên quan.

 Xem thêm: Cách làm Part 3 TOEIC Listening và các bẫy cần lưu ý trong bài

Để làm tốt phần này, thí sinh cần phải tập trung nghe và hiểu được thông tin nhanh chóng, đồng thời có khả năng nắm bắt chủ đề và ý chính của đoạn hội thoại.

Cấu trúc TOEIC Part 3 Listening 

3. Một số chủ đề thường gặp trong TOEIC Part 3

Có nhiều chủ đề có thể xuất hiện trong TOEIC Listening Part 3, tuy nhiên dưới đây là một số chủ đề phổ biến và thường gặp nhất trong đề thi TOEIC Part 3:

  • Công việc (Company/ Business): Các đoạn hội thoại thường tập trung vào các tình huống công việc như cuộc họp, giao tiếp với đồng nghiệp, báo cáo công việc và lịch làm việc.
  • Du lịch (Traveling): Thường liên quan đến các tình huống du lịch như đặt phòng khách sạn, thuê xe, mua vé máy bay, ăn tại nhà hàng và tham quan địa điểm du lịch.
  • Giải trí (Entertainment): Bao gồm các cuộc trò chuyện về giải trí như xem phim, đọc sách, nghe nhạc và tham gia các hoạt động thể thao.
  • Mua sắm (Shopping): Các tình huống mua sắm như đặt hàng, đổi trả hàng và thảo luận về sản phẩm và dịch vụ.
  • Văn hóa và sự kiện xã hội (Cultural and Social events): Bao gồm các cuộc triển lãm, buổi hòa nhạc, lễ hội và các hoạt động cộng đồng.
  • Bưu điện, ngân hàng, giao thông (Post office/ Bank): Các tình huống như yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, gửi thư hay mang kiện hàng đi gửi.

III. List các từ vựng phổ biến trong TOEIC Part 3

Để làm tốt phần thi này, trước hết bạn cần nắm vững list các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong TOEIC Part 3. Dưới đây là bảng tổng hợp một số từ vựng phổ biến theo từng chủ đề. 

1. Từ vựng TOEIC Part 3 - Chủ đề Company/ Business

Từ vựng TOEIC Part 3 chủ đề Company/ Business

Từ vựng

Phiên âm IPA

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Câu ví dụ

Adjustment (n)

/əˈdʒʌst.mənt/

A change or modification

Điều chỉnh, sửa đổi

Adjustment to the schedule is necessary due to unexpected circumstances.

Boardroom (n)

/ˈbɔːd.ruːm/

A meeting room for directors

Phòng họp của ban giám đốc

The executives gathered in the boardroom to discuss the quarterly results.

Commute (v)

/kəˈmjuːt/

To travel 

Đi lại, di chuyển

She commutes to work by bike every day, rain or shine.

Deadline (n)

/ˈded.laɪn/

The latest time or date by which something should be completed

Hạn chót

We need to meet the deadline for submitting the project proposal.

Expert (n)

/ˈek.spɜːt/

A person with specialized knowledge or skill

Chuyên gia

The company hired an expert consultant to improve efficiency.

Investment (n)

/ɪnˈvest.mənt/

The action or process of investing money for profit

Đầu tư

The company made a significant investment in new technology.

Mailroom (n)

/ˈmeɪlruːm/

A room for sorting mail

Phòng văn thư

The mailroom processes hundreds of letters and packages each day.

Negotiation (n)

/nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/

Discussion aimed at reaching an agreement

Đàm phán

The negotiation with the supplier led to a favorable contract.

Outsource (v)

/ˈaʊt.sɔːs/

Obtain goods or services from an outside supplier

Thuê từ bên ngoài

The company decided to outsource its IT services to reduce costs.

Production line (n)

/prəˈdʌk.ʃən ˌlaɪn/

An assembly line for making products

Dây chuyền sản xuất

The production line is operating at full capacity to meet demand.

Receptionist (n)

/rɪˈsep.ʃən.ɪst/

A person who works in a hotel, office, or hospital, who welcomes and helps visitors and answers the phone

Vị trí lễ tân

She applied for the receptionist position at the new hotel.

Reschedule (v)

/ˌriːˈʃedʒ.uːl/

To change the time or date of a meeting

Sắp ngày khác (cho cuộc họp)

We had to reschedule the meeting due to conflicting schedules.

Support (n)

/səˈpɔːt/

Providing assistance

Hỗ trợ

The support team resolved the technical issue promptly.

Supplier (n)

/səˈplaɪ.ər/

A person or company that provides goods

Nhà cung ứng

The supplier delivers fresh produce to the restaurant daily.

Teleconference (n)

/ˌtel.ɪˈkɒn.fər.əns/

A conference held via telecommunications

Hội nghị viễn liên

The teleconference allowed participants to join from different locations.

Understaffed (adj)

/ˌʌn.dəˈstɑːft/

Having too few staff members

Thiếu nhân viên

The department is understaffed and struggling to meet deadlines.

Promotion (n)

/prəˈməʊ.ʃən/

The advancement of someone to a more important rank or position

Thăng chức

After years of hard work, she finally got a promotion to manager.

Meet the deadline 

/miːt ðə ˈdɛd.laɪn/

To complete a task by a specified time

Hoàn thành đúng hạn

I need to meet the deadline on time. 

2. Từ vựng TOEIC Part 3 - Chủ đề Travelling 

Từ vựng TOEIC Part 3 chủ đề Travelling

Từ vựng

Phiên âm IPA

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Câu ví dụ

Reserve (v)

/rɪˈzɜːv/

To arrange for something to be kept for one's use

Đặt trước

We need to reserve a hotel room for the trip.

Destination (n)

/ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/

A place to which one is going or directed

Điểm đến

Paris is a popular destination for tourists.

Picturesque (adj)

/ˌpɪk.tʃərˈesk/

Visually attractive, especially in a quaint or charming way

Đẹp như tranh vẽ

The village is known for its picturesque scenery.

Explore (v)

/ɪkˈsplɔːr/

To travel in or through an unfamiliar area

Khám phá

We decided to explore the countryside.

Adventurous (adj)

/ədˈven.tʃər.əs/

Willing to take risks or to try out new methods, ideas, or experiences

Mạo hiểm, phiêu lưu

They embarked on an adventurous journey through the jungle.

Exotic (adj)

/ɪɡˈzɒt.ɪk/

Attractive or striking because it is unusual or different from what is familiar

Kỳ lạ, độc đáo

They sampled exotic cuisine during their trip.

Freely (adv)

/ˈfriː.li/

In a manner that is not hindered, restrained, or restricted

Một cách tự do, thoải mái

They explored the city freely on foot.

Cautiously (adv)

/ˈkɔː.ʃəs.li/

In a careful and deliberate manner, to avoid potential problems or risks

Một cách thận trọng

He cautiously approached the edge of the cliff.

Sightseeing (n)

/ˈsaɪtˌsiː.ɪŋ/

The activity of visiting places of interest

Tham quan

We did some sightseeing around the city.

Accommodation (n)

/əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/

A place to stay or live in

Chỗ ở

We booked accommodation near the beach.

Itinerary (n)

/aɪˈtɪn.ər.ər.i/

A planned route or journey

Lịch trình

Our itinerary includes visits to five cities.

Discover (v)

/dɪˈskʌv.ər/

To find something unexpectedly or in the course of a search

Khám phá, tìm ra

We discovered a hidden gem in the old town.

3. Từ vựng TOEIC Part 3 - Chủ đề Shopping

Từ vựng TOEIC Part 3 chủ đề Shopping

Từ vựng

Phiên âm IPA

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Câu ví dụ

Bargain (n)

/ˈbɑː.ɡɪn/

A good deal or agreement

Món hời

She got a bargain on the dress at the sale.

Discount (n)

/ˈdɪs.kaʊnt/

A reduction in price

Giảm giá

They offered a 20% discount on all items.

Checkout (n)

/ˈtʃek.aʊt/

The place where goods are paid for at a store

Quầy thanh toán

Let's head to the checkout to pay for our items.

Receipt (n)

/rɪˈsiːt/

A piece of paper that shows that goods or services have been paid for

Hóa đơn

Don't forget to keep your receipt for returns.

Refund (n)

/ˈriː.fʌnd/

Money that is given back to you, especially because you are not satisfied with the goods or services you have bought

Hoàn tiền

They offered a refund for the defective product.

Purchase (n)

/ˈpɜː.tʃəs/

The act of buying something

Sự mua sắm

His latest purchase was a new laptop.

Exchange (v)

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

The act of giving something to someone and receiving something in return

Trao đổi

She exchanged the shirt for a different size.

Boutique (n)

/buːˈtiːk/

A small store selling fashionable clothes or accessories

Cửa hàng thời trang

She loves shopping at trendy boutiques.

Cart (n)

/kɑːt/

A small vehicle with wheels that you push or pull to transport large or heavy objects

Xe đẩy

She loaded the cart with groceries at the store.

Clearance (n)

/ˈklɪə.rəns/

The act of selling goods at reduced prices to clear old stock

Giảm giá hàng loạt

They're having a clearance sale on winter items.

Brand (n) 

/brænd/

A type of product made by a particular company

Thương hiệu

She prefers to buy shoes from a reputable brand.

Catalog (n)

/ˈkæt.əl.ɒɡ/

A list of items for sale, typically including descriptive information or pictures

Danh mục

She ordered the dress from the catalog.

Sale (n)

/seɪl/

An event where items are sold at reduced prices

Đợt giảm giá

They're having a big sale next weekend.

Payment method (n)

/ˈpeɪmənt ˈmeθ.əd/

The way something is paid for

Phương thức thanh toán

We accept various payment methods including cash and credit cards.

4. Từ vựng TOEIC Part 3 - Chủ đề Entertainment

Từ vựng TOEIC Part 3 chủ đề Entertainment

Từ vựng

Phiên âm IPA

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Câu ví dụ

Concert (n)

/ˈkɒn.sət/

A live music performance

Buổi hòa nhạc

They attended a concert last night.

Movie (n)

/ˈmuː.vi/

A motion picture

Phim

They're going to watch a movie at the cinema.

Theater (n)

/ˈθɪə.tər/

A building or outdoor area where plays, movies, or other performances are shown

Rạp chiếu phim, nhà hát

They're going to the theater to see a play.

Game (n)

/ɡeɪm/

A form of play or sport, especially a competitive one played according to rules and decided by skill, strength, or luck

Trò chơi

They enjoy playing video games together.

Festival (n)

/ˈfes.tɪ.vəl/

A celebration or occasion, typically a religious one, held on a particular day or period of time

Lễ hội

They're attending a music festival this weekend.

Performance (n)

/pəˈfɔː.məns/

An act of staging or presenting a play, concert, or other form of entertainment

Buổi biểu diễn

The circus performance was amazing.

Comedy (n)

/ˈkɒm.ə.di/

A play, movie, or broadcast program intended to make an audience laugh

Hài kịch

They watched a comedy show on TV last night.

Exhibition (n)

/ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/

A public display of works of art or other items of interest, held in an art gallery or museum or at a trade fair

Triển lãm

They're visiting an art exhibition at the museum.

Amusement park (n)

/əˈmjuːz.mənt ˌpɑːk/

A large outdoor area with fairground rides, shows, refreshments, games of chance or skill, and other entertainments

Công viên giải trí

They had a fun day at the amusement park.

Opera (n)

/ˈɒp.ər.ə/

A dramatic work in one or more acts, set to music for singers and instrumentalists

Nhạc kịch

They're going to see an opera tonight.

Musical (n)

/ˈmjuː.zɪ.kəl/

A play or movie in which singing and dancing play an essential part

Nhạc kịch

They watched a musical at the theater.

Art gallery (n)

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

A room or building for the display or sale of works of art

Phòng trưng bày nghệ thuật

They visited an art gallery downtown.

Theme park (n)

/ˈθiːm ˌpɑːk/

An amusement park that has a unifying setting or idea

Công viên giải trí

They spent the day at the theme park riding roller coasters.

5. Từ vựng TOEIC Part 3 - Chủ đề Cultural and Social events

Từ vựng TOEIC Part 3 chủ đề Cultural and Social events

Từ vựng

Phiên âm IPA

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Câu ví dụ

Parade (n)

/pəˈreɪd/

A public procession, especially one celebrating a special day or event

Cuộc diễu hành

They watched the parade on Independence Day.

Ceremony (n)

/ˈser.ɪ.mə.ni/

A formal religious or public occasion, typically one celebrating a particular event or anniversary

Buổi lễ 

They attended the opening ceremony of the Olympics.

Festival (n)

/ˈfes.tɪ.vəl/

A celebration or occasion, typically a religious one, held on a particular day or period of time

Lễ hội

They're attending a music festival this weekend.

Gala (n)

/ˈɡɑː.lə/

A social occasion with special entertainments or performances

Buổi liên hoan

They attended the charity gala last night.

Ball (n)

/bɔːl/

A formal social gathering for dancing

Đêm dạ hội

They went to the masquerade ball at the palace.

Fair (n)

/feər/

A gathering of stalls and amusements for public entertainment

Hội chợ

They enjoyed the food at the street fair.

Carnival (n)

/ˈkɑː.nɪ.vəl/

A period of public revelry, typically involving processions, music, dancing, and the use of masquerade

Lễ hội

The city celebrates Carnival with colorful parades.

Cultural event (n)

/ˈkʌl.tʃər.əl ɪˈvent/

An event that celebrates or promotes a particular aspect of a community's culture

Sự kiện văn hóa

They organized a cultural event to showcase local traditions.

Fundraiser (n)

/ˈfʌndˌreɪ.zər/

An event held to generate financial support for a charity, cause, or organization

Buổi gây quỹ

They attended the fundraiser for cancer research.

Lecture (n)

/ˈlek.tʃər/

An educational talk to an audience, especially one of students in a university or college

Bài giảng

They're going to the lecture on climate change.

Workshop (n)

/ˈwɜːk.ʃɒp/

A meeting at which a group of people engage in intensive discussion and activity on a particular subject or project

Hội thảo

They participated in a workshop on leadership skills.

6. Từ vựng TOEIC Part 3 - Chủ đề Post office/ Bank

Từ vựng TOEIC Part 3 chủ đề Post office/ Bank

Từ vựng

Phiên âm IPA

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

Câu ví dụ

Post office (n)

/ˈpəʊst ˌɒf.ɪs/

A place where mail is collected, sorted, and sent

Bưu điện

He went to the post office to mail his package.

Stamp (n)

/stæmp/

A small piece of paper with a design on it that is stuck onto a letter or package

Tem thư

Don't forget to put a stamp on the envelope.

Mailbox (n)

/ˈmeɪl.bɒks/

A box outside a house where letters are left to be collected by the mail carrier

Hòm thư

She checked the mailbox for any new letters.

Parcel (n)

/ˈpɑː.səl/

An object or objects wrapped in paper, especially so that it can be sent by mail

Bưu kiện

He received a parcel in the mail today.

Envelope (n)

/ˈen.və.ləʊp/

A flat, usually rectangular container for a letter, thin package, etc., usually of paper

Bao thư

She sealed the envelope before sending the letter.

Bank (n)

/bæŋk/

An institution where you can keep or borrow money and exchange it for foreign money

Ngân hàng

He went to the bank to deposit his paycheck.

ATM (n) 

/ˌeɪ.tiːˈem/

Automated Teller Machine, a machine in or outside a bank where people can get money from their bank accounts using a special card

Máy rút tiền

She withdrew cash from the ATM.

Deposit (v)

/dɪˈpɒz.ɪt/

To put money into a bank account

Gửi tiền

He made a deposit of $100 into his savings account.

Withdrawal (n)

/wɪðˈdrɔː.əl/

The act of taking money out of a bank account

Rút tiền

She made a withdrawal from the ATM yesterday.

Account (n)

/əˈkaʊnt/

A record or statement of financial expenditure and receipts relating to a particular period

Tài khoản

He checked his bank account balance online.

Interest (n)

/ˈɪn.trest/

Money paid regularly at a particular rate for the use of money lent or for delaying the repayment of a debt

Lãi suất

The bank offers a high-interest savings account.

Currency exchange (n)

/ˈkʌr.ən.si ɪksˈtʃeɪndʒ/

The changing of one currency into another

Quy đổi tiền tệ

He went to the currency exchange to get euros.

Lời kết

Trên đây STUDY4 cung cấp cho bạn list từ vựng phổ biến trong TOEIC Part 3 để hỗ trợ bạn thật tốt trong phần thi TOEIC Part 3 Listening này rồi đó. 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào, hãy bình luận bên dưới để STUDY4 giải đáp cho bạn nhé