Some people think that young people should follow the traditions of society. Others think young people are free to behave as individuals. Discuss both views and give your own opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that young people should follow the traditions of society. Others think young people are free to behave as individuals. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng những người trẻ tuổi nên tuân theo truyền thống của xã hội. Những người khác nghĩ rằng những người trẻ nên được tự do lựa chọn cách cư xử. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

=> Đề bài thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Có một cuộc tranh luận về việc liệu những người trẻ tuổi nên tuân theo truyền thống của xã hội hay nên có quyền tự do hành xử với tư cách cá nhân. 

=> There is a debate about whether young people should conform to the traditions of their society or have the freedom to behave as individuals.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Cả hai quan điểm này đều có giá trị của chúng, tuy nhiên, tôi tin rằng cần phải có sự cân bằng giữa hai ý kiến này.

=> Both viewpoints have their merits, however, I believe a balance must be struck between these two views.

Body 1: Biện chứng số một: 

 • Những người trẻ tuổi nên tuân theo truyền thống của xã hội => duy trì các di sản văn hóa, giá trị và niềm tin

=> Young people should follow the traditions of society => maintain cultural heritage, values, and beliefs

 • Ví dụ: Đón Tết Nguyên đán với các buổi họp mặt gia đình, trao bao lì xì và các bữa ăn truyền thống tại các nước châu Á => học cách tôn trọng nhà nước chung và về tầm quan trọng của gia đình hay cộng đồng

=> Example: Celebrate the Lunar New Year with family gatherings, exchanging of red packets, and traditional meals in Asian countries => learn to respect authority and learn the importance of family and community

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Những người trẻ tuổi cũng nên có quyền tự do hành xử với tư cách cá nhân => nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự chủ và thể hiện bản thân => cần thiết cho sự sáng tạo và phát triển cá nhân

=> Young people should also have the freedom to behave as individuals => emphasizes the importance of personal autonomy and self-expression => essential for creativity and personal growth

 • Tuân thủ truyền thống một cách cứng nhắc có thể cản trở sự tiến bộ và đổi mới, ví dụ: sự phát triển của vai trò giới tính trong xã hội => xã hội có thể phát triển và thay đổi tốt hơn khi những người trẻ tuổi được tự do hành xử với tư cách cá nhân

=> Rigid adherence to traditions can hinder progress and innovation, for example: the evolution of gender roles in society => society can evolve and change for the better when young people are given the freedom to behave as individuals

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the issue of whether young people should follow the traditions of society or have the freedom to behave as individuals is a complex one. Both viewpoints have valid arguments and pitfalls, but in my opinion, it is important to strike a balance that promotes cultural preservation and personal growth.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that young people should follow the traditions of society. Others think young people are free to behave as individuals. Discuss both views and give your own opinion.

There is a debate about whether young people should conform to the traditions of their society or have the freedom to behave as individuals. Both viewpoints have their merits, however, I believe a balance must be struck between these two views.

On the one hand, young people should follow the traditions of society. Traditions help to maintain cultural heritage, values, and beliefs. For instance, in many Asian countries, it is customary to celebrate the Lunar New Year with family gatherings, exchanging of red packets, and traditional meals. By participating in these traditions, young people can learn about their cultural heritage and the significance of the festival. Additionally, young people can learn to respect authority and learn the importance of family and community. In most Asian countries, there is a traditional value that emphasizes respect for one's elders and taking care of one's parents and grandparents. By following this tradition, young people learn to put the needs of their family and community before their own, and to make sacrifices for the greater good.

On the other hand, young people should also have the freedom to behave as individuals. This view emphasizes the importance of personal autonomy and self-expression, which are essential for creativity and personal growth. For example, imagine a young person who loves to write poetry but is told by their traditional society that poetry is not a respectable profession. If the person is forced to conform to the traditional view and abandon their passion, they may feel unfulfilled and stifled in their personal growth. Furthermore, rigid adherence to traditions can hinder progress and innovation. One example is the evolution of gender roles in society. Traditionally, men were the breadwinners and women were the homemakers. Young people have challenged traditional gender roles by advocating for gender equality and rejecting gender stereotypes. This shows that society can evolve and change for the better when young people are given the freedom to behave as individuals. 

In conclusion, the issue of whether young people should follow the traditions of society or have the freedom to behave as individuals is a complex one. Both viewpoints have valid arguments and pitfalls, but in my opinion, it is important to strike a balance that promotes cultural preservation and personal growth.

Số từ: 374

 • debate (n): cuộc tranh luận 
 • conform (v): tuân theo, tuân thủ
 • merit (n): giá trị 
 • heritage (n): di sản 
 • emphasize (v): nhấn mạnh 
 • sacrifice (n): sự hy sinh 
 • personal autonomy: quyền tự chủ
 • self-expression (n): thể hiện bản thân 
 • poetry (n): thơ ca
 • abandon (v): từ bỏ, cấm đoán 
 • stifle (v): làm ngộp thở, cảm thấy ngột ngạt 
 • rigid (adj): cứng nhắc 
 • adherence (n): tuân thủ
 • hinder (v): cản trở
 • advocate (v): ủng hộ 
 • gender equality: bình đẳng giới 
 • stereotype (n): định kiến
 • pitfall (n): hạn chế, sai lầm

Bài dịch:

Có một cuộc tranh luận về việc liệu những người trẻ tuổi nên tuân theo truyền thống của xã hội họ hay có quyền tự do hành xử với tư cách cá nhân. Cả hai quan điểm đều có giá trị của chúng, tuy nhiên, tôi tin rằng cần phải có sự cân bằng giữa hai quan điểm này.

Một mặt, những người trẻ tuổi nên tuân theo truyền thống của xã hội. Truyền thống giúp duy trì các di sản văn hóa, giá trị và niềm tin. Ví dụ, nhiều nước châu Á có phong tục đón Tết Nguyên đán với các buổi họp mặt gia đình, trao bao lì xì và các bữa ăn truyền thống. Bằng việc tham gia vào những truyền thống này, những người trẻ tuổi có thể tìm hiểu về di sản văn hóa của họ và tầm quan trọng của những lễ hội đó. Ngoài ra, những người trẻ tuổi có thể học cách tôn trọng nhà nước chung và về tầm quan trọng của gia đình hay cộng đồng. Ở hầu hết các nước châu Á, một giá trị truyền thống quan trọng, đó là tôn trọng người lớn tuổi và chăm sóc cha mẹ và ông bà. Bằng cách làm theo các truyền thống này, những người trẻ tuổi học cách đặt nhu cầu của gia đình và cộng đồng lên trên nhu cầu của bản thân và hy sinh vì lợi ích lớn hơn.

Mặt khác, những người trẻ tuổi cũng nên có quyền tự do hành xử với tư cách cá nhân. Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự chủ và thể hiện bản thân, điều mà cần thiết cho sự sáng tạo và phát triển cá nhân. Ví dụ, hãy tưởng tượng một người trẻ tuổi thích làm thơ nhưng bị xã hội truyền thống cho rằng thơ ca không phải là một nghề đáng kính trọng. Nếu một người buộc phải tuân theo quan điểm truyền thống và từ bỏ niềm đam mê của họ, họ có thể cảm thấy không thỏa mãn và bị kìm hãm trong quá trình phát triển bản thân. Hơn nữa, việc tuân thủ truyền thống một cách cứng nhắc có thể cản trở sự tiến bộ và đổi mới. Một ví dụ cho việc đó chính là sự phát triển của vai trò giới tính trong xã hội. Theo truyền thống, đàn ông là trụ cột gia đình và phụ nữ là nội trợ. Những người trẻ tuổi đã thách thức vai trò giới tính truyền thống bằng cách ủng hộ bình đẳng giới và bác bỏ định kiến giới. Điều này cho thấy rằng xã hội có thể phát triển và thay đổi tốt hơn khi những người trẻ tuổi được tự do hành xử với tư cách cá nhân.

Tóm lại, vấn đề liệu những người trẻ tuổi nên tuân theo truyền thống của xã hội hay được tự do hành xử với tư cách cá nhân là một vấn đề phức tạp. Cả hai quan điểm đều có những lập luận và hạn chế riêng, nhưng theo tôi, điều quan trọng là cần đạt được sự cân bằng để có thể vừa thúc đẩy bảo tồn văn hóa mà vẫn đảm bảo được phát triển bản thân.

Khóa học IELTS INTENSIVE WRITING của STUDY4 giúp bạn thực hành luyện tập IELTS Writing

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ được:

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6+ trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

CÓ GÌ TẠI KHÓA HỌC CỦA STUDY4?

🔍Phân tích chi tiết essay sample: Mỗi bài viết task 1 và task 2 đều được phân tích chi tiết vai trò của từng câu để bạn nắm được công thức phát triển ý trong một đoạn và sắp xếp đoạn trong một bài. Ngoài ra, từ mới kèm nghĩa tiếng Việt, các từ và cụm từ liên kết ý, liên kết đoạn được highlight để bạn dễ dàng học tập.

luyện đề ielts online

📓Luyện tập từ vựng: Để nắm được cách sử dụng từ mới trong IELTS Writing, mỗi bài viết đều có thêm phần luyện tập điền từ đã học.

luyện đề ielts online

📒Luyện tập sử dụng liên kết câu và thực hành chữa lỗi ngữ pháp: Bài tập điền từ hoặc cụm từ liên kết phù hợp giúp bạn nắm chắc cách sử dụng không chỉ các từ, cụm từ liên kết mà cả đại từ thay thế. Bài tập chữa lỗi ngữ pháp giúp bạn hạn chế được các lỗi sai thường gặp khi viết luận.

luyện đề ielts online

✍Thực hành viết lại câu: Bạn sẽ tập viết lại câu để nắm được vai trò câu trong một đoạn và cách xây dựng một bài viết hoàn chỉnh.

luyện đề ielts online

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Tradition đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!