Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

 1. What languages can you speak?
 2. What languages would you like to learn in the future?
 3. How do you learn a foreign language?
 4. How are languages taught and learned in your school?

II. Samples

1. What languages can you speak?

Bạn có thể nói được những ngôn ngữ nào?

“I can speak two languages: Vietnamese and English. Vietnamese is my native language, as it is spoken by the majority of people in my country. I learned English as a second language and have become proficient in it through years of studying and practice.”

Từ vựng:

 • native language (n): ngôn ngữ mẹ đẻ
 • proficient (adj): thành thạo

Bài dịch:

Tôi có thể nói được hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, vì nó được nói bởi đa số người dân ở đất nước tôi. Tôi đã học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai và đã trở nên thành thạo ngôn ngữ này sau nhiều năm học tập và thực hành.

2. What languages would you like to learn in the future?

Bạn muốn học ngôn ngữ nào trong tương lai?

“In the future, I would love to learn Japanese. I have always been fascinated by Japanese culture, traditions, and the rich history of the country. Learning Japanese would not only enable me to communicate with native speakers but also deepen my understanding of their customs and traditions.”

Từ vựng:

 • tradition (n): truyền thống
 • custom (n): tục lệ, phong tục

Bài dịch:

Trong tương lai, tôi rất thích học tiếng Nhật. Tôi luôn bị mê hoặc bởi văn hóa, truyền thống Nhật Bản và lịch sử phong phú của đất nước. Học tiếng Nhật không chỉ giúp tôi giao tiếp với người bản xứ mà còn giúp tôi hiểu sâu hơn về phong tục và truyền thống của họ.

3. How do you learn a foreign language?

Bạn học ngoại ngữ như thế nào?

“I primarily learn a foreign language through a combination of methods. I take language classes where I receive formal instruction from a teacher. This helps me learn the grammar rules, vocabulary, and pronunciation. I also utilize online resources such as language learning apps, websites, and podcasts to reinforce my learning.”

Từ vựng:

 • method (n): phương pháp
 • grammar (n): ngữ pháp
 • vocabulary (n): từ vựng
 • pronunciation (n): phát âm

Bài dịch:

Tôi chủ yếu học ngoại ngữ thông qua sự kết hợp của các phương pháp. Tôi tham gia các lớp học ngôn ngữ nơi tôi nhận được sự hướng dẫn chính thức từ một giáo viên. Điều này giúp tôi học các quy tắc ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm. Tôi cũng sử dụng các nguồn trực tuyến như ứng dụng học ngôn ngữ, trang web và podcast để củng cố việc học của mình.

4. How are languages taught and learned in your school?

Ngôn ngữ được dạy và học ở trường của bạn như thế nào?

“In my school, languages are taught through a combination of classroom instruction and interactive activities. We have dedicated language teachers who use various teaching methods, including textbooks, audiovisual resources, and language games. Additionally, we engage in group discussions, role-plays, and language immersion exercises to practice our speaking and listening skills.”

Từ vựng:

 • textbook (n): sách giáo khoa
 • audiovisual (adj): (thuộc về) nghe nhìn
 • role-play (n): đóng vai
 • immersion (n): sự hòa nhập

Bài dịch:

Ở trường của tôi, ngôn ngữ được dạy thông qua sự kết hợp giữa hướng dẫn trên lớp và các hoạt động tương tác. Chúng tôi có các giáo viên dạy ngôn ngữ tận tâm sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, bao gồm sách giáo khoa, tài nguyên nghe nhìn và trò chơi ngôn ngữ. Ngoài ra, chúng tôi tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm, đóng vai và các bài tập hòa nhập ngôn ngữ để thực hành kỹ năng nghe và nói của mình.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Language”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!