Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Did you stay focused in class when you were a child?

2. Are you a focused person?

3. How do you stay focused?

4. Is it easy to stay focused in a noisy environment?

II. Samples

1. Did you stay focused in class when you were a child?

Bạn có tập trung trong lớp khi còn nhỏ không?

“Yes, I was generally able to stay focused in class when I was a child. I was naturally curious and eager to learn, which helped me pay attention to the teacher and actively participate in class discussions. However, there were times when my mind would wander, especially during longer lectures or when the topic wasn't as interesting to me.”

Từ vựng:

 • pay attention (v): tập trung, chú ý
 • wander (v): lang thang

Bài dịch:

Có, tôi thường có thể tập trung trong lớp khi còn nhỏ. Bản tính tò mò và ham học hỏi của tôi đã giúp tôi chú ý đến giáo viên và tích cực tham gia thảo luận trong lớp. Tuy nhiên, có những lúc tâm trí tôi lang thang, đặc biệt là trong những bài giảng dài hơn hoặc khi chủ đề không thú vị đối với tôi.

2. Are you a focused person?

Bạn có phải kiểu người tập trung không?

“Yes, I consider myself a focused person. When I have a task or goal at hand, I make a conscious effort to eliminate distractions and concentrate on the task at hand. I prioritize my responsibilities and manage my time effectively to ensure that I stay on track.”

Từ vựng:

 • conscious (adj): tỉnh táo, có ý thức
 • distraction (n): thứ gây phân tâm
 • responsibility (n): trách nhiệm

Bài dịch:

Có, tôi coi mình là một người tập trung. Khi tôi có một nhiệm vụ hoặc mục tiêu trong tay, tôi sẽ nỗ lực ý thức để loại bỏ những phiền nhiễu và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tôi ưu tiên các trách nhiệm của mình và quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo rằng tôi luôn đi đúng hướng.

3. How do you stay focused?

Bạn làm thế nào để tập trung?

“To stay focused, I employ a few strategies. I usually create a quiet and organized study environment free from distractions. Turning off my phone and minimizing external interruptions helps me maintain concentration. Also, I break down tasks into smaller, manageable chunks, setting specific goals and deadlines.”

Từ vựng:

 • employ (v): sử dụng, áp dụng
 • interruption (n): sự gián đoạn

Bài dịch:

Để tập trung, tôi sử dụng một vài chiến lược. Tôi thường tạo ra một môi trường học tập yên tĩnh và có tổ chức, không bị phân tâm. Tắt điện thoại và giảm thiểu sự gián đoạn từ bên ngoài giúp tôi duy trì sự tập trung. Ngoài ra, tôi chia các nhiệm vụ thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý, đặt mục tiêu và thời hạn cụ thể.

4. Is it easy to stay focused in a noisy environment?

Có dễ để tập trung trong một môi trường ồn ào không?

“Staying focused in a noisy environment can be quite challenging. Personally, I find it difficult to concentrate when there are distractions and loud noises around me. The constant chatter or background music can divert my attention and make it harder to stay on task.”

Từ vựng:

 • concentrate (v): tập trung
 • chatter (n): tiếng trò chuyện
 • divert (v): đổi hướng

Bài dịch:

Giữ tập trung trong một môi trường ồn ào có thể khá khó khăn. Cá nhân tôi cảm thấy khó tập trung khi xung quanh tôi có nhiều phiền nhiễu và tiếng ồn lớn. Tiếng trò chuyện liên tục hoặc nhạc nền có thể làm tôi mất tập trung và khiến tôi khó tập trung vào công việc hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Concentration”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: