bài mẫu ielts speaking Describe an occasion when you lost your way

“Describe an occasion when you lost your way” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an occasion when you lost your way.

You should say:

 • Where you were
 • What happened
 • How you felt

And explain how you found your way.

Bài mẫu band 8.0+:

One occasion in Hanoi City, I lost my way during a solo exploration of the Old Quarter. I decided to wander through the narrow streets and soak up the vibrant atmosphere. As I meandered through the bustling alleys, taking in the sights and sounds, I gradually realized that I had lost my sense of direction.

Initially, I felt a bit anxious and disoriented amidst the labyrinth of streets. However, I managed to remain calm and composed. I decided to rely on my instincts and asked a few locals for directions, but the language barrier made it challenging to communicate effectively.

Fortunately, I stumbled upon a small café and decided to take a break. Inside, I approached the friendly staff and explained my predicament. To my relief, they provided me with a detailed map and gave clear instructions to guide me back to my hotel.

Following their guidance, I retraced my steps and regained my bearings. The experience taught me the importance of being prepared and carrying a map or relying on technology for navigation. It also highlighted the kindness and helpful nature of the locals, who went out of their way to assist me.

Overall, although momentarily lost, the incident enabled me to appreciate the warmth of the people in Hanoi and enhanced my sense of adventure and resilience while exploring unfamiliar territories.

Từ vựng cần lưu ý:

 • wander (v): đi lang thang 
 • vibrant (adj): sôi động
 • meander (v): đi quanh co, lang thang
 • anxious (adj): lo lắng
 • disoriented (adj): mất phương hướng
 • amidst (adv): ở giữa
 • labyrinth (n): mê cung
 • instinct (n): bản năng
 • stumble upon (phrasal verb): tình cờ
 • predicament(n): tình trạng khó khăn
 • retrace (v): đi ngược lại
 • bearing (n): vị trí
 •  rely on (phrasal verb): dựa vào
 • momentarily (adv): trong chốc lát
 • incident (n): sự cố
 • resilience (n): khả năng ứng phó về mặt tinh thần

Bài dịch:

Một lần đến thành phố Hà Nội, tôi bị lạc đường trong một chuyến khám phá khu phố cổ một mình. Tôi quyết định lang thang qua những con phố chật hẹp và hòa mình vào bầu không khí sôi động. Khi tôi len lỏi qua những con hẻm nhộn nhịp, thu vào tầm mắt những cảnh vật và âm thanh, tôi dần nhận ra rằng mình đã mất phương hướng.

Ban đầu, tôi cảm thấy hơi lo lắng và mất phương hướng giữa mê cung đường phố. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ lại. Tôi quyết định dựa vào bản năng của mình và hỏi đường một vài người dân địa phương, nhưng rào cản ngôn ngữ khiến việc giao tiếp hiệu quả trở nên khó khăn.

May mắn thay, tôi tình cờ thấy một quán cà phê nhỏ và quyết định nghỉ ngơi. Bên trong, tôi tiếp cận những nhân viên thân thiện và giải thích về tình trạng khó khăn của mình. Tôi nhẹ cả người khi họ cung cấp cho tôi một bản đồ chi tiết và hướng dẫn rõ ràng để đưa tôi về khách sạn.

Theo hướng dẫn của họ, tôi đi ngược lại các bước của mình và dần lấy lại phương hướng. Trải nghiệm này đã dạy tôi tầm quan trọng của việc chuẩn bị và mang theo bản đồ hoặc dựa vào công nghệ để điều hướng. Nó cũng khắc họa lòng tốt và bản chất hay giúp đỡ của người dân địa phương, những người đã hết lòng giúp đỡ tôi.

Nhìn chung, mặc dù bị lạc trong giây lát, nhưng sự cố đã giúp tôi trân trọng hơn sự ấm áp của người dân Hà Nội và nâng cao cảm giác phiêu lưu và khả năng ứng phó về mặt tinh thần của tôi khi khám phá những vùng đất xa lạ.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. How can people find their way when they are lost?

Người ta làm thế nào để tìm được đường khi bị lạc?

Bài mẫu:

“When people find themselves lost, there are several ways they can navigate their way back. They can use maps, rely on navigation apps on their smartphones, or ask for directions from locals. Paying attention to landmarks and street signs can also be helpful. In unfamiliar areas, following major roads or seeking assistance from authorities can guide them. Additionally, having a compass or utilizing GPS devices can aid in finding the right direction.”

Từ vựng:

 • navigate (v): điều hướng, xác định phương hướng
 • pay attention to sth (phrase): chú ý tới cái gì đó
 • compass (n): la bàn
 • aid (v): hỗ trợ

Bài dịch:

Khi mọi người thấy mình bị lạc, có một số cách để họ có thể tìm đường quay lại. Họ có thể sử dụng bản đồ, dựa vào các ứng dụng điều hướng trên điện thoại thông minh hoặc hỏi đường từ người dân địa phương. Chú ý đến các địa danh và biển báo đường phố cũng có thể hữu ích. Ở những khu vực không quen thuộc, đi theo những con đường lớn hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ quan chức năng có thể hướng dẫn họ. Ngoài ra, sở hữu la bàn hoặc sử dụng các thiết bị GPS cũng có thể giúp tìm đúng hướng.

2.2. Do you think it is important to do some preparation before you travel to new places?

Bạn có nghĩ việc chuẩn bị trước khi đến những nơi mới là quan trọng không?

Bài mẫu:

“Yes, it is crucial to do some preparation before traveling to new places. Researching the destination helps in understanding its culture, customs, and local norms. It enables travelers to plan their itinerary effectively, ensuring they make the most of their visit. Preparing for potential language barriers, weather conditions, and necessary documents also contributes to a smoother travel experience.”

Từ vựng:

 • norm (n): chuẩn mực
 • itinerary (n): hành trình
 • language barrier: rào cản ngôn ngữ

Bài dịch:

Đúng vậy, việc chuẩn bị trước khi đi đến những nơi mới là một điều quan trọng. Nghiên cứu điểm đến giúp bạn hiểu được văn hóa, phong tục và chuẩn mực địa phương. Nó cho phép khách du lịch lập kế hoạch hành trình của họ một cách hiệu quả, đảm bảo họ thoải mái nhất trong chuyến thăm của mình. Chuẩn bị cho các rào cản ngôn ngữ tiềm ẩn, điều kiện thời tiết và các tài liệu cần thiết cũng góp phần mang lại trải nghiệm du lịch suôn sẻ hơn.

2.3. Do you think it is important to be able to read a map?

Bạn có nghĩ rằng khả năng đọc bản đồ là quan trọng không?

Bài mẫu:

“Yes, I believe it is important to be able to read a map. Maps provide valuable information about geographic locations, routes, and landmarks. They enhance our spatial awareness and navigation skills, which are essential in various aspects of life, such as traveling, exploring new places, and even in emergency situations. Reading maps helps us become self-reliant, improves our problem-solving abilities, and ensures we can find our way effectively, even in the digital age.”

Từ vựng:

 • landmark (n): địa danh
 • spatial (adj): không gian
 • self-reliant (adj): tự chủ
 • problem-solving (n): giải quyết vấn đề

Bài dịch:

Có, tôi tin rằng biết đọc bản đồ là một điều quan trọng. Bản đồ cung cấp những thông tin có giá trị về vị trí địa lý, tuyến đường và địa danh. Chúng nâng cao nhận thức về không gian và kỹ năng điều hướng của chúng ta, vốn rất cần thiết trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn như du lịch, khám phá những địa điểm mới và thậm chí trong các tình huống khẩn cấp. Đọc bản đồ giúp chúng ta trở nên tự chủ, cải thiện khả năng giải quyết vấn đề và đảm bảo chúng ta có thể tìm đường hiệu quả, ngay cả trong thời đại kỹ thuật số.

2.4. Is a paper map still necessary?

Bản đồ giấy có còn cần thiết không?

Bài mẫu:

“While digital maps have become increasingly prevalent, I believe that paper maps still serve a purpose. In certain situations, such as remote areas without internet access or during emergencies, a paper map can be invaluable. It provides a tangible and reliable backup option. Additionally, some individuals find using paper maps more enjoyable and engaging, allowing them to develop better spatial awareness. Ultimately, while digital maps are convenient, paper maps remain relevant for specific circumstances and preferences.”

Từ vựng:

 • prevalent (adj): phổ biến
 • invaluable (adj): vô giá
 • tangible (adj): hữu hình
 • backup (n): phương án dự phòng

Bài dịch:

Trong khi bản đồ kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến, tôi tin rằng bản đồ giấy vẫn có một mục đích nào đó. Trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như tại vùng sâu vùng xa không có truy cập internet hoặc trong trường hợp khẩn cấp, một tấm bản đồ giấy có thể rất vô giá. Nó cung cấp một phương án dự phòng hữu hình và đáng tin cậy. Ngoài ra, một số cá nhân thấy việc sử dụng bản đồ giấy thú vị và hấp dẫn hơn, cho phép họ phát triển nhận thức về không gian tốt hơn. Cuối cùng, trong khi bản đồ kỹ thuật số rất thuận tiện, bản đồ giấy vẫn phù hợp với các trường hợp và sở thích cụ thể.

2.5. Why do some people get lost more easily than others?

Tại sao một số người dễ bị lạc hơn những người khác?

Bài mẫu:

“Some people may have a greater tendency to get lost due to various factors. Differences in spatial awareness, navigational skills, and memory play a role. Individuals with a weaker sense of direction or poor map-reading abilities may struggle more. Lack of attention to landmarks and a tendency to rely on technology for navigation can also contribute. Additionally, factors like anxiety, distraction, and unfamiliarity with the surroundings can make some individuals more prone to getting lost.”

Từ vựng:

 • tendency (n): xu hướng
 • struggle (v): xoay xở, chật vật
 • rely on (phrasal verb): dựa vào, phụ thuộc vào
 • distraction (n): mất tập trung
 • prone (adj): dễ bị 

Bài dịch:

Một số người có thể có xu hướng bị lạc nhiều hơn do nhiều yếu tố khác nhau. Sự khác biệt về nhận thức không gian, kỹ năng điều hướng và trí nhớ cũng góp phần vào việc đó. Những cá nhân có khả năng định hướng yếu hơn hoặc khả năng đọc bản đồ kém có thể phải vật lộn nhiều hơn. Thiếu sự chú ý đến các mốc và xu hướng dựa vào công nghệ để xác định hướng cũng có thể góp phần vào việc này. Ngoài ra, các yếu tố như sự lo lắng, mất tập trung và thiếu quen thuộc với môi trường xung quanh có thể khiến một số cá nhân dễ bị lạc hơn.

2.6. How do people react when they get lost?

Mọi người phản ứng thế nào khi bị lạc?

Bài mẫu:

“When people get lost, their reactions can vary. Some individuals may feel anxious and panic, while others may remain calm and try to find a solution. Some common reactions include seeking help from others, using maps or navigation tools, retracing their steps, or asking for directions. Additionally, people might experience frustration, confusion, or a sense of vulnerability.”

Từ vựng:

 • anxious (adj): lo lắng
 • panic (adj): hoảng loạn
 • retrace (v): đi lùi, đi ngược lại
 • frustration (n): bực tức
 • confusion (n): bối rối
 • vulnerability (n): dễ bị tổn thương

Bài dịch:

Khi mọi người bị lạc, phản ứng của họ có thể khác nhau. Một số cá nhân có thể cảm thấy lo lắng và hoảng sợ, trong khi những người khác có thể giữ bình tĩnh và cố gắng tìm ra giải pháp. Một số phản ứng phổ biến bao gồm tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, sử dụng bản đồ hoặc công cụ điều hướng, lần theo các bước của họ hoặc hỏi đường. Ngoài ra, mọi người cũng có thể cảm thấy bực tức, bối rối hoặc thấy bị tổn thương.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an occasion when you lost your way” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!